J-60-2003

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN
J-60-2003
(J-266-2002 UTGÅR)

 Bergen, 5.03.2003
 TO/EW

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å DELTA I KYSTFARTØYGRUPPENS FISKE ETTER NORDSJØSILD SØR FOR 62°N I 2003

Fiskeridepartementet har den 28. februar 2003 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 21, jf. kgl. res. av 11 februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, fastsatt følgende forskrift:

I.

I forskrift av 11. desember 2002 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske etter nordsjøsild i 2003, gjøres følgende endringer:

§ 3 første ledd (endret) skal lyde:

Eier og fartøy som skal delta i fisket med not må ha særskilt godkjenning for 2003 fra Fiskeridirektoratets regionkontor, som viser at vilkårene for deltakelse er oppfylt. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 5 annet ledd (endret) skal lyde:

Ved utskifting av fartøy som har adgang til å delta i gruppe I kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi eier tillatelse til å delta i fisket i gruppe I med erstatningsfartøy. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 5 fjerde ledd (endret) skal lyde:

Søknad om deltakeradgang etter annet ledd sendes på fastsatt skjema til Fiskeridirektoratets regionkontor.

§ 6 annet ledd (endret) skal lyde:

Ved salg av fartøy som har adgang til å delta i gruppe I kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi ny eier adgang til å delta i gruppe I dersom de øvrige vilkår for deltakelse er oppfylt. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 6 fjerde ledd (endret) skal lyde:

Søknad om slik tillatelse sendes på fastsatt skjema til Fiskeridirektoratets regionkontor.

§ 7 fjerde ledd (endret) skal lyde:

Søknad om deltakeradgang etter annet og tredje ledd sendes på fastsatt skjema til Fiskeridirektoratets regionkontor som avgjør saken. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 8 første ledd (endret) skal lyde:

Fiskeridirektoratets regionkontor kan ved forlis og havari som medfører vesentlig driftsavbrudd, dispensere fra forbudet i § 1 siste ledd. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan fastsette nærmere vilkår for slik tillatelse, herunder at høvedsmann samt hele eller deler av mannskapet skal delta i fisket med leiefartøyet.

Det kan ikke gis tillatelse til å nytte leiefartøy over 21,35 meter største lengde.

II

Denne forskrift trer i kraft 1. mars 2003.

”””””””””””””””””””””””””””””

Forskriften lyder etter dette:

FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å DELTA I KYSTFARTØYGRUPPENS FISKE ETTER NORDSJØSILD SØR FOR 62°N I 2003

Fiskeridepartementet har den 11. desember 2002 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 20 og 21, jf. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, fastsatt følgende forskrift:

KAPITTEL 1.  FARTØY PÅ 21.35 METER STØRSTE LENGDE ELLER MINDRE SOM FISKER MED SNURPENOT ELLER LANDNOT

§ 1 Vilkår for deltakelse i gruppe I

For å kunne delta i fisket i gruppe I må følgende vilkår være oppfylt:

fartøyet må være registrert i merkeregisteret, ha en største lengde på 21,35 meter eller
      mindre og ha en lastekapasitet på 1.500 hl. eller mindre,

b)  eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet,

c)  fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter nordsjøsild
     med snurpenot eller landnot. Fartøy som benyttes til fiske ved lysing skal ha særskilt
     lysebåt.

d) eier må ha deltatt i fisket etter nordsjøsild med not med eget fartøy og levert minst 
    følgende kvanta sild i minst ett av årene 1999, 2000 eller 2001:

Fartøy under   10 meter                   3,0 tonn
Fartøy mellom 10 - 14,99 meter 5,0 tonn
Fartøy mellom 15 - 20,99 meter 10,0 tonn
Fartøy mellom 21 - 21,35 meter 12,5 tonn

Dersom ikke alle vilkårene er oppfylt til enhver tid, vil adgangen til å delta falle bort.

Adgangen til å delta kan ikke overføres til annet fartøy.

§ 2 Vilkår for å delta i gruppe II

For å kunne delta i fisket i gruppe II må følgende vilkår være oppfylt:

fartøyet må være registrert i merkeregisteret, ha en største lengde på 21,35 meter eller mindre og ha en lastekapasitet på 1.500 hl eller mindre,

eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet,

fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter nordsjøsild med snurpenot eller landnot. Fartøy som benyttes i fiske ved lysing skal ha særskilt lysebåt.

Eier av fartøy som deltar i fisket etter nordsjøsild i andre fartøygrupper eller i gruppe I har ikke adgang til å delta i fisket i gruppe II. Eier av fartøy som deltar i andre fartøygrupper, har heller ikke adgang til å delta i fisket i gruppe II med andre høvedsmenn.

Eier av fartøy som deltar i gruppe II, har ikke adgang til å delta i gruppe II med annet fartøy. Eier av fartøy som deltar i gruppe II har heller ikke adgang til å delta i gruppe II med andre høvedsmenn.

Dersom ikke alle vilkårene er oppfylt til enhver tid, vil adgangen til å delta falle bort.

§ 3  Godkjenning

Eier og fartøy som skal delta i fisket med not må ha særskilt godkjenning for 2003 fra Fiskeridirektoratets regionkontor, som viser at vilkårene for deltakelse er oppfylt. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

Fiskeridirektoratet kan gi utfyllende bestemmelser vedrørende kravet til egnethet, bemanning, utstyr og fremstilling for kontroll.

§ 4 Dispensasjon

Fiskeridirektoratet kan dispensere fra vilkårene i § 1 første ledd bokstav d når fartøyet ble kontrahert i perioden fra 1. januar til 31. desember 2001 eller avtale om kjøp av fartøyet ble inngått i den nevnte periode, og fartøyet ble overtatt etter 1. juni 2001. Ved avtale om kjøp må fartøyet likevel være innført i Fiskeridirektoratets merkeregister senest 1. januar 2003. Det er et vilkår at fisket etter nordsjøsild var en del av det planlagte driftsgrunnlaget.

Fiskeridirektoratet kan dispensere fra vilkårene i § 1 første ledd bokstav d når fartøyet ble ervervet etter 1. januar 2001, men overtatt før 1. juni 2001, dersom maksimalkvoten for 2001 ved overtakelsen allerede var oppfisket. Første ledd tredje punktum gjelder tilsvarende.

Fiskeridirektoratet kan dispensere fra vilkårene i § 1 første ledd bokstav d når aktivitet som beskrevet i nevnte bestemmelse ikke er oppfylt på grunn av at eier har hatt tillitsverv i fiskeriorganisasjon eller offentlig verv i referanseperioden. Slik tillatelse kan bare gis til personer som kan vise til tidligere deltakelse med eget fartøy i fisket etter nordsjøsild.

Fiskeridirektoratet kan dispensere fra kravet i § 1 første ledd bokstav d om levering dersom låssatt nordsjøsild har blitt innmeldt og registrert hos Norges Sildesalgslag.

Med overtakelse menes at fartøyet er registrert i Fiskeridirektoratets merkeregister.

§ 5 Utskifting av fartøy

Deltakeradgang i fisket etter nordsjøsild kan ikke overføres til annet fartøy.

Ved utskifting av fartøy som har adgang til å delta i gruppe I kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi eier tillatelse til å delta i fisket i gruppe I med erstatningsfartøy. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

Adgang til å delta i fisket i gruppe I med utskiftingsfartøyet bortfaller når slik tillatelse gis for erstatningsfartøyet.

Søknad om deltakeradgang etter annet ledd sendes på fastsatt skjema til Fiskeridirektoratets regionkontor.

§ 6 Salg av fartøy

Salg av fartøy som har adgang til å delta i gruppe I, medfører ikke at ny eier gis tilsvarende adgang.

Ved salg av fartøy som har adgang til å delta i gruppe I kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi ny eier adgang til å delta i gruppe I dersom de øvrige vilkår for deltakelse er oppfylt. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

Adgang for ny eier til å delta i fisket i gruppe I medfører at selgers adgang til å delta i gruppe I med erstatningsfartøy bortfaller.

Søknad om slik tillatelse sendes på fastsatt skjema til Fiskeridirektoratets regionkontor.

§ 7 Dødsfall

Dersom fartøyeier dør, bortfaller adgangen til å delta i fisket i gruppe I.

Den som ved arv erverver fartøy som hadde adgang til å delta i gruppe I, kan etter søknad gis adgang til å delta i fisket i gruppe I dersom de øvrige vilkår for deltakelse er oppfylt.

Den som ved arv erverver fartøy som hadde adgang til å delta i gruppe I, kan også selge fartøyet med adgang for at ny eier kan få deltakeradgang i gruppe I etter søknad. De øvrige vilkår for deltakelse må være oppfylt.

Søknad om deltakeradgang etter annet og tredje ledd sendes på fastsatt skjema til Fiskeridirektoratets regionkontor som avgjør saken. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 8 Midlertidig tillatelse til å benytte annet fartøy (leiefartøy)

Fiskeridirektoratets regionkontor kan ved forlis og havari som medfører vesentlig driftsavbrudd, dispensere fra forbudet i § 1 siste ledd. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan fastsette nærmere vilkår for slik tillatelse, herunder at høvedsmann samt hele eller deler av mannskapet skal delta i fisket med leiefartøyet.

Det kan ikke gis tillatelse til å nytte leiefartøy over 21,35 meter største lengde.

KAPITTEL 2.  FARTØY PÅ 21.35 METER STØRSTE LENGDE ELLER MINDRE SOM FISKER MED GARN

§ 9 Vilkår for deltakelse med garn

For å kunne delta i fisket etter nordsjøsild med garn må følgende vilkår være oppfylt:

fartøyet må være registrert i merkeregisteret, ha en største lengde på 21,35 meter eller mindre og ha lastekapasitet på 1.500 hl eller mindre.

eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet,

fartøyet må være egnet, bemannet og utrustet for fiske etter nordsjøsild med garn.

Dersom ikke alle vilkårene er oppfylt til enhver tid, vil adgangen til å delta falle bort.

KAPITTEL 3.  STRAFF OG IKRAFTTREDELSE

§ 10 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift, straffes i henhold til lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 29. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 9 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2003 og gjelder til og med 31. desember 2003.

””””””””””””””””””””””””””””””””””””