J-197-2003

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )


MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-197-2003

(J-132-2003 UTGÅR)

 

            Bergen, 13.10.2003

            TO/EW

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM FORBUD MOT Å FISKE NORSK VÅRGYTENDE SILD I FISKEVERNSONEN VED SVALBARD I 2003.

 

Fiskeridepartementet har den 2. oktober 2003 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone, jf. forskrift av 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 3, bestemt:

 

I

 

I forskrift av 6. desember 2002 om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard i 2003, gjøres følgende endringer:

 

§ 3 Unntak fra fiskeforbudet (endret)

 

Fartøy fra stater som i 2003 har adgang til å fiske norsk vårgytende sild i norske fiskerijurisdiksjonsområder, kan uten hensyn til forbudet i § 2 fra 27.  juni og frem til 15. oktober 2003 drive fiske etter norsk vårgytende sild innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 

1. N 74 ° 04,73'

Ø 19 ° 05,76'

2. N 76 ° 00'

Ø 17 ° 41,77'

3. N 76 ° 30'

Ø 14 ° 00'

4. N 77 ° 00'

Ø 12 ° 15'

5. N 78 ° 00'

Ø 09 ° 55'

6. N 79 ° 00'

Ø 09 ° 00'

7. N 79 ° 00'

V 03 ° 29'

 

Videre langs yttergrensen for fiskevernsonen ved Svalbard til posisjon

8. N 72° 10,46'

Ø 10 ° 18,42'

Videre langs yttergrensen for Norges økonomiske sone til posisjon 1.

 

Fangster tatt i medhold av første ledd skal avregnes sammen med og på samme måte som kvoter tildelt i øvrige norske fiskerijurisdiksjonsområder.

 

Fiskeridirektoratet kan stenge hele eller deler av området nevnt i første ledd dersom innblandingen av sild under minstemål i de enkelte fangster overstiger 10% i vekt, eller når andre forhold hindrer et biologisk forsvarlig fiske.

 

II

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

””””””””””””””””””””””

Forskriften lyder etter dette:

 

FORSKRIFT OM FORBUD MOT Å FISKE NORSK VÅRGYTENDE SILD I FISKEVERNSONEN VED SVALBARD I 2003

 

Fiskeridepartementet har den 6. desember 2002 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone, jf. forskrift av 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard, § 3, fastsatt følgende forskrift:

 

§ 1 Virkeområde

 

Denne forskrift gjelder for fiske i fiskevernsonen ved Svalbard med norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete- og forsøksfartøy.

 

§ 2 Generelt forbud

 

Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild.

 

§ 3 Unntak fra fiskeforbudet

 

Fartøy fra stater som i 2003 har adgang til å fiske norsk vårgytende sild i norske fiskerijurisdiksjonsområder, kan uten hensyn til forbudet i § 2 fra 27.  juni og frem til 15. oktober 2003 drive fiske etter norsk vårgytende sild innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 

1. N 74 ° 04,73'

Ø 19 ° 05,76'

2. N 76 ° 00'

Ø 17 ° 41,77'

3. N 76 ° 30'

Ø 14 ° 00'

4. N 77 ° 00'

Ø 12 ° 15'

5. N 78 ° 00'

Ø 09 ° 55'

6. N 79 ° 00'

Ø 09 ° 00'

7. N 79 ° 00'

V 03 ° 29'

Videre langs yttergrensen for fiskevernsonen ved Svalbard til posisjon

8. N 72 ° 10,46'

Ø 10 ° 18,42'

Videre langs yttergrensen for Norges økonomiske sone til posisjon 1.

 

Fangster tatt i medhold av første ledd skal avregnes sammen med og på samme måte som kvoter tildelt i øvrige norske fiskerijurisdiksjonsområder.

 

Fiskeridirektoratet kan stenge hele eller deler av området nevnt i første ledd dersom innblandingen av sild under minstemål i de enkelte fangster overstiger 10% i vekt, eller når andre forhold hindrer et biologisk forsvarlig fiske.

 

§ 4 Straff og inndragning

 

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskrift er gjenstand for straff og inndragning etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 8 og § 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

§ 5 Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2003 og gjelder til og med 31. desember 2003.

 

””””””””””””””””””””””””””””