J-204-2003

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )


MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-204-2003

            Bergen, 28.10.2003

            TO/EW

 

FORSKRIFT OM STOPP I FISKE ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2003

Fiskeridirektøren har den 24. oktober 2003, med hjemmel i forskrift av 20. desember 2002 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2003 § 28, jf. § 19, gitt med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5 og 9, bestemt:

§ 1 Kystfartøygruppens fiske for leveranse til mel og olje

Kystfartøygruppens fiske etter norsk vårgytende sild for direkte leveranse til mel og olje stoppes fredag 24. oktober 2003 kl. 15.00.

Siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag er samme dag kl. 17.00.

§ 2 Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53, og med lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 29. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 3 Ikrafttredelse

Dette forskrift trer i kraft straks.

””””””””””””””””