J-154-2004

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-154-2004

 

  

Bergen, 16.8.2004

TO/EW

 

 

FORSKRIFT OM STOPP I FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I FISKEVERNSONEN VED SVALBARD I 2004

 

Fiskeridirektoratet har den 13. august 2004 med hjemmel i fullmaktsbeslutning fra Fiskeridepartementet av 13. august 2004, jf lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone, jf. forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsone ved Svalbard § 3, fastsatt følgende forskrift:

 

§ 1 Stopp i fisket

 

Fisket etter norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard stoppes for alle fartøy søndag 15. august 2004 kl. 24.00.

 

§ 2. Straff og inndragning

 

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskrift er gjenstand for straff og inndragning etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 8 og § 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

§ 3 Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft straks

 

””””””””””””””””