J-210-2004

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-210-2004

(J-82-2004 UTGÅR pr. 31.12.2004)

 

 

 

 

 

                                                                                                          Bergen, 3.12.2004

                                                                                                          TM/EW

 

FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å DELTA I KYSTFARTØYGRUPPENS FISKE ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2005

 

Fiskeridepartementet har den 26. november 2004 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst, §§ 20 og 21, jf. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, fastsatt følgende forskrift:

 

 

 

§ 1 Vilkår for å delta

 

For å kunne delta i kystfartøygruppens fiske etter norsk vårgytende sild i 2005 må følgende vilkår være oppfylt:

a)  fartøyet må være registrert i merkeregisteret, ha en største lengde under 27,50 meter, med mindre Fiskeridirektoratet har gitt tillatelse til å forlenge fartøyet av sikkerhetsmessige årsaker, og ha en lastekapasitet på 1500 hl eller mindre,

b)  eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet,

c)  fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter norsk vårgytende sild med snurpenot, landnot eller snurrevad.

d)  fartøy som skal fiske med snurpenot, landnot eller snurrevad må ha hatt adgang til å delta i fisket i 2004.

e)  fartøy som skal fiske med snurpenot, landnot eller snurrevad kan bare delta dersom fartøyet, eller leiefartøy som har deltatt i stedet for fartøyet, har fisket og levert fangst i minst et av årene 2002, 2003 eller i 2004 før 1. juli 2004.Dersom fartøyet er erstatningsfartøy for tidligere fartøy med deltakeradgang, kan fartøyet delta dersom fartøyet selv eller utskiftingsfartøyet oppfyller kravet i 1. pkt. Fartøy som har fått tillatelse til å avgi kvote av norsk vårgytende sild før 26. november 2004, etter reglene om driftsordning for kystflåten,anses å oppfylle kravet i 1. punktum.

f)        dersom fiskerimyndighetene før 1. juli 2004 har mottatt søknad om tillatelse/tilsagn om adgang til å delta i fisket etter norsk vårgytende sild, og det er gitt tillatelse/tilsagn 1. juli

2003 eller senere, kan fartøyet uavhengig av bokstav e delta i fisket i 2005. Med tillatelse eller tilsagn menes i denne bestemmelse også dispensasjon etter § 2 i forskriftene om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske etter norsk vårgytende sild i 2003 og 2004, men ikke tillatelse eller tilsagn om utskifting etter samme forskrifters § 4.

Dersom ikke alle vilkårene er oppfylt til enhver tid, vil adgangen til å delta falle bort.

Adgangen til å delta kan ikke overføres til annet fartøy med mindre slik tillatelse gis i medhold av denne forskrift.

Eier av fartøy mellom 27,50 og 33,50 meter største lengde som hadde tillatelse til å delta i fisket etter norsk vårgytende sild i 1985, kan delta med fartøyet uavhengig av lengdevilkåret i første ledd bokstav a.

Den som hadde kystnottillatelse, ekstraordinær landnottillatelse i 1985 eller som deltok i fisket etter norsk vårgytende sild på kystfiskekvoten i 1985 eller tidligere, kan uavhengig av vilkåret i første ledd bokstav b delta i fisket selv om vedkommende står på blad A i fiskermanntallet.

 

 

 

§ 2 Dispensasjon

 

Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra vilkåret i § 1 første ledd bokstav d og e dersom eier av fartøy har hatt tillitsverv i fiskeriorganisasjon eller offentlig verv, og vervet har medført at eier ikke har adgang til å delta. Slik tillatelse kan bare gis til eier av fartøy som kan vise til tidligere deltakelse med eget fartøy i fiske etter norsk vårgytende sild.

 

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 

 

 

§ 3 Utskiftning av fartøy

Ved utskiftning av fartøy som har adgang til å delta, kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi eier tillatelse til å delta i fisket med erstatningsfartøy.

Adgang til å delta i fisket med utskiftningsfartøyet bortfaller når slik tillatelse gis for erstatningsfartøyet.

Søknad sendes på fastsatt skjema til Fiskeridirektoratets regionkontor.

 

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 

 

 

§ 4 Salg av fartøy

 

Ved salg av fartøy som har adgang til å delta, kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi ny eier adgang til å delta i fisket dersom de øvrige vilkår for å delta er oppfylt.

 

 

 

Adgang for ny eier til å delta i fisket medfører at selgers adgang til å delta med erstatningsfartøy bortfaller.

 

Søknad sendes på fastsatt skjema til Fiskeridirektoratets regionkontor.

 

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 

 

 

§ 5 Dødsfall

 

Dersom fartøyeier dør, bortfaller adgangen til å delta i fisket.

 

Den som ved arv erverver fartøy som hadde adgang til å delta, kan gis adgang til å delta i fisket dersom de øvrige vilkår for å delta er oppfylt.

 

Den som ved arv erverver fartøy som hadde adgang til å delta, kan også selge fartøyet med adgang for ny eier til å delta i fisket dersom vilkårene for å delta og salg for fortsatt drift er oppfylt.

 

Søknad sendes til Fiskeridirektoratets regionkontor.

 

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 

 

 

§ 6 Midlertidig tillatelse til å benytte annet fartøy (leiefartøy)

 

Fiskeridirektoratets regionkontor kan ved forlis og havari som medfører vesentlig driftsavbrudd, gi midlertidig tillatelse til å benytte annet fartøy i fisket.

 

Fiskeridirektoratets regionkontor kan fastsette nærmere vilkår for slik tillatelse, herunder begrensninger på leiefartøyets lengde, samt at høvedsmann og hele eller deler av mannskapet skal delta i fisket med leiefartøyet.

 

Det kan ikke gis tillatelse til å benytte leiefartøy som har en største lengde på eller over 27,50 meter.

 

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 

 

 

§ 7 Vilkår for å delta med landnot og garn

 

Eier av fartøy som ikke har adgang til å delta i henhold til § 1, kan delta i fisket med landnot og garn dersom følgende vilkår er oppfylt:

 

a)  fartøyet må være registrert i merkeregisteret, ha en største lengde under 27,50 meter og ha en lastekapasitet på 1.500 hl. eller mindre,

b)  eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet, ved fiske med landnot må eier av fartøyet og høvedsmann være ført på blad B.

c)  fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter norsk vårgytende sild med landnot eller garn.

Med eier forstås den som direkte, eller indirekte gjennom foretak, innehar mer enn 50% av eierandelene i fartøyet.

 

 

 

§ 8 Godkjenning

 

Eier og fartøy som deltar i fisket med snurpenot, landnot eller snurrevad må ha særskilt godkjenning for 2005 fra Fiskeridirektoratets regionkontor, som viser at vilkårene for å delta er oppfylt.

 

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 

Fiskeridirektoratet kan gi utfyllende bestemmelser vedrørende kravet til egnethet, bemanning, utstyr og om fremstilling for kontroll.

 

 

 

§ 9 Straff

 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift, straffes i henhold til lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst, § 29. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

 

 

§ 10 Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2005 og gjelder til og med 31. desember 2005.

 

””””””””””””””””””””””””””