J-40-2004

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-40-2004

(J-30-2004 UTGÅR)

 

                                                                                                          Bergen, 26.02.2004

                                                                                                          TO/EW

 

Forskrift om endring i forskrift om forbud mot fiske med not om dagen i fisket etter norsk vårgytende sild

 

Fiskeridirektoratet har den 26. februar 2004 med hjemmel i forskrift av 16. desember 2003 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2004 § 28, gitt med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5, 9, 11, 25 og 45 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 21, jf. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, bestemt følgende:

 

I

 

Det gjøres følgende endring i forskrift av 16. februar 2004 om forbud mot å fiske med not om dagen i fisket etter norsk vårgytende sild:

 

§ 2 (ny) skal lyde:

 

§ 2 Fiske med loddenot

 

Uavhengig av forbudet i § 1 er det tillatt å fiske med loddenot. Med loddenot forstås snurpenot med notlin som ikke har masker større enn 64 omfar per alen/9,8 mm halvmaske.

 

Ved fiske med loddenot i tidsrom som nevnt i § 1, skal kasting meldes til Kystvakten. Det skal videre gis øyeblikkelig melding til Kystvakten ved notsprenging.

 

§§ 2 og 3 blir §§ 3 og 4.

 

II

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

””””””””””””””””””

 

Forskriften lyder etter dette:

 

FORSKRIFT OM FORBUD MOT FISKE MED NOT OM DAGEN I FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD

 

Fiskeridirektoratet har den 19. februar 2004 med hjemmel i forskrift av 16. desember 2003 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2004 § 28, gitt med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5, 9, 11, 25 og 45 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 21, jf. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, bestemt følgende:

 

§ 1 Forbud

 

Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild med not fra kl. 08.00 til 16.00 i området mellom 62ºN og 67º30’N.

 

§ 2 Fiske med loddenot

 

Uavhengig av forbudet i § 1 er det tillatt å fiske med loddenot. Med loddenot forstås snurpenot med notlin som ikke har masker større enn 64 omfar per alen/9,8 mm halvmaske.

 

Ved fiske med loddenot i tidsrom som nevnt i § 1, skal kasting meldes til Kystvakten. Det skal videre gis øyeblikkelig melding til Kystvakten ved notsprenging.

 

§ 3 Straff

 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskrift straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

§ 3 Ikrafttredelse og opphør

 

Denne forskrift trer i kraft 17. februar 2004 kl 07.00 og gjelder til og med 30. mars 2004.

 

””””””””””””””””””