J-44-2004

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-44-2004

(J-23-2004 UTGÅR)

 

                                                                                                          Bergen, 27.02.2004

                                                                                                          TO/EW

 

Forskrift om endring av forskrift om fastsetting av kvotefaktor i ringnotgruppens og trålgruppens fiske  etter norsk vårgytende sild i 2004

 

Fiskeridirektoratet har den 25. februar 2004 med hjemmel i forskrift av 16. desember 2003 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2004 § 6, gitt med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5, 9, 11, 25 og 45 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 21, jf. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, bestemt følgende:

 

I

 

I forskrift av 16. januar 2004 om fastsetting av kvotefaktor i ringnotgruppens og trålgruppens fiske etter norsk vårgytende sild i 2004 gjøres følgende endring:

 

§ 1 (endret skal lyde):

 

§ 1 Kvotefaktor for fartøy med ringnottillatelse

 

Ved beregning av fartøykvote i det konsesjonspliktige ringnotfisket brukes faktoren 5,3.

 

II

 

Denne forskrift trer i kraft 25. februar 2004 kl. 13.00.

 

””””””””””””””””””””

Forskriften lyder etter dette:

 

FORSKRIFT OM FASTSETTING AV KVOTEFAKTOR I RINGNOTGRUPPENS OG TRÅLGRUPPENS FISKE  ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2004

 

Fiskeridirektoratet har den 16. januar 2004 med hjemmel i forskrift av 16. desember 2003 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2004 §§ 6 og 9, gitt med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5, 9, 11, 25 og 45 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 21, jf. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, bestemt følgende:

 

§ 1 Kvotefaktor for fartøy med ringnottillatelse

 

Ved beregning av fartøykvote i det konsesjonspliktige ringnotfisket brukes faktoren 5,3.

 

§ 2 Kvotefaktor for fartøy med tråltillatelse

 

Ved beregning av fartøykvote i det konsesjonspliktige trålfisket brukes faktoren 3,43.

 

§ 3 Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft straks

 

””””””””””””””””””