J-124-2004

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-124-2004

(J-241-2003 UTGÅR)

 

 

 

 

 

                                                                                                          Bergen, 15.6.2004

                                                                                                          HCH/EW

 

 

Forskrift om endring av forskrift av 11. desember 2003 om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved svalbard i 2004

 

Fiskeridepartementet har den 14. juni 2004 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone, jf. Forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsone ved Svalbard § 3, bestemt:

 

I Fiskeridepartementets forskrift av 11. desember 2003 om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard i 2004, gjøres følgende endring:

 

 

I

 

§ 3 Unntak frå fiskeforbudet (ny) skal lyde:

 

Fartøy fra stater som i 2004 har adgang til å fiske norsk vårgytende sild i andre norske fiskerijurisdiksjonsområder, og fartøy fra EU, Færøyene og Island, kan uten hensyn til forbudet i § 2 fra kl. 06.00 GMT 14. juni og frem til 15. oktober 2004 fiske inntil til sammen 80.000 tonn norsk vårgytende sild innefor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 

1.         N 74°  04,73’ Ø 19° 05,76’

 

2.         N 76°  00’ Ø 17° 41,77’

 

3.         N 76° 30’ Ø 14° 00’

 

4.         N 77° 00’ Ø 12° 15’

 

5.         N 78° 00’ Ø 09° 55’

 

6.         N 79° 00’ Ø 09° 00’

 

7.         N 79° 00’ V 03° 29’

 

 

 

Videre langs yttergrensen for fiskerivernsonen ved Svalbard til posisjon

 

8.         N 72° 10,64’ Ø 10° 18,42’

 

Videre langs yttergrensen for Norges økonomiske sone til posisjon 1.

 

 

Fangster tatt i medhold av første ledd av fartøy fra land som i 2004 har adgang til å fiske norsk vårgytende sild i andre norske fiskerijurisdiksjonsområder skal avregnes sammen med og på samme måte som kvoter tildelt i øvrige norske fiskerijurisdiksjonsområder.

 

Fiskeridirektøren kan stenge hele eller deler av området nevnt i første ledd dersom innblandingen av sild under minstemål i de enkelte fangster overstiger 10 % i vekt, eller når andre forhold hindrer et biologisk forsvarlig fiske.

 

Tidligere § 3 blir ny § 4.

Tidligere § 4 blir ny § 5.

 

 

II

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

””””””””””””””””””””””””””””””””””””

 

Forskriften lyder etter dette:

 

 

FORSKRIFT OM FORBUD MOT Å FISKE NORSK VÅRGYTENDE SILD I FISKEVERNSONEN VED SVALBARD I 2004

 

Fiskeridepartementet har den 11. desember 2003 med hjemmel i lov av

17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone, jf. forskrift av 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 3 fastsatt følgende forskrift:

 

 

 

§ 1. Virkeområde

 

Denne forskrift gjelder for fiske i fiskevernsonen ved Svalbard med norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete- og forsøksfartøy.

 

 

 

§ 2. Generelt forbud

 

Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild.

 

 

 

§ 3 Unntak frå fiskeforbudet

 

Fartøy fra stater som i 2004 har adgang til å fiske norsk vårgytende sild i andre norske fiskerijurisdiksjonsområder, og fartøy fra EU, Færøyene og Island, kan uten hensyn til forbudet i § 2 fra kl. 06.00 GMT 14. juni og frem til 15. oktober 2004 fiske inntil til sammen 80.000 tonn norsk vårgytende sild innefor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 

1.         N 74°  04,73’ Ø 19° 05,76’

 

2.         N 76°  00’ Ø 17° 41,77’

 

3.         N 76° 30’ Ø 14° 00’

 

4.         N 77° 00’ Ø 12° 15’

 

5.         N 78° 00’ Ø 09° 55’

 

6.         N 79° 00’ Ø 09° 00’

 

7.         N 79° 00’ V 03° 29’

 

Videre langs yttergrensen for fiskerivernsonen ved Svalbard til posisjon

 

8.         N 72° 10,64’ Ø 10° 18,42’

 

Videre langs yttergrensen for Norges økonomiske sone til posisjon 1.

 

Fangster tatt i medhold av første ledd av fartøy fra land som i 2004 har adgang til å fiske norsk vårgytende sild i andre norske fiskerijurisdiksjonsområder skal avregnes sammen med og på samme måte som kvoter tildelt i øvrige norske fiskerijurisdiksjonsområder.

 

Fiskeridirektøren kan stenge hele eller deler av området nevnt i første ledd dersom innblandingen av sild under minstemål i de enkelte fangster overstiger 10 % i vekt, eller når andre forhold hindrer et biologisk forsvarlig fiske.

 

 

 

§ 4. Straff og inndragning

 

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskrift er gjenstand for straff og inndragning etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 8 og § 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

 

 

§ 5. Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2004 og gjelder til og med 31. desember 2004.

 

”””””””””””””””””””