J-183-2004

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-183-2004

(J-130-2004 UTGÅR)

 

 

 

 

 

                                                                                                          Bergen, 21.10.2004

                                                                                                          TO/EW

 

 

FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM STOPP I FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2004

 

Fiskeridirektoratet har den 15. oktober 2004 med hjemmel i forskrift av 16. desember 2003 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2004 § 22, gitt med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5, 9, 11, 25 og 45 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 21, jf. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12, tredje ledd, bestemt:

 

 

I

 

 

I forskrift av 19. februar 2004 om stopp i fisket etter norsk vårgytende sild i 2004 gjøres følgende endring:

 

 

 

§ 1 annet ledd (nytt) skal lyde:

 

Kystfartøygruppens fiske stoppes fredag 15. oktober 2004 kl. 14.00. Siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag er samme dag kl. 16.00. Stoppen gjelder ikke fartøy som låssetter eller fartøy som fisker med landnot. Med fartøy som låssetter menes fartøy som i 2004 ikke har landet fangst av norsk vårgytende sild som er direktehåvet.

 

 

 

II

 

Dette forskrift trer i kraft straks

 

””””””””””””””””””””””””

 

Forskriften lyder etter dette:

 

 

FORSKRIFT OM STOPP I FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2004

 

Fiskeridirektoratet har den 19. februar 2004 med hjemmel i forskrift av 16. desember 2003 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2004 § 22, gitt med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5, 9, 11, 25 og 45 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 21, jf. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12, tredje ledd, bestemt:

 

 

 

§ 1 Kystfartøygruppen

 

Kystfartøygruppens fiske etter norsk vårgytende sild for direkte leveranse til mel og olje stoppes onsdag 30. juni 2004 kl. 24.00. Siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag er torsdag 1. juli kl. 02.00.

 

Kystfartøygruppens fiske stoppes fredag 15. oktober 2004 kl. 14.00. Siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag er samme dag kl. 16.00. Stoppen gjelder ikke fartøy som låssetter eller fartøy som fisker med landnot. Med fartøy som låssetter menes fartøy som i 2004 ikke har landet fangst av norsk vårgytende sild som er direktehåvet.

 

 

 

§ 2 Straff

 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

 

 

§ 3 Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

””””””””””””””””