J-256-2005

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-256-2005

(J-114-2005 UTGÅR)

 

 

 

Bergen, 15.12.2005

HØ/EW

 

Forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard i 2006

 

Fiskeri- og kystdepartementet har den 12.  desember 2005, med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone, jf. forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 3, fastsatt følgende forskrift:

 

 

 

§ 1.Virkeområde

 

Denne forskrift gjelder for fiske i fiskevernsonen ved Svalbard med norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete- og forsøksfartøy.

 

 

 

§ 2.Generelt forbud

 

Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild.

 

 

 

§ 3.Straff og inndragning

 

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskrift er gjenstand for straff og inndragning etter lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 8 og § 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

 

 

§ 4.Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2006 og gjelder til og med 31. desember 2006.

 

”””””””””””””””””””””””””””