J-259-2005 Sild i Svalbards territorialfarvann 2006

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-259-2005

(J-220-2004 UTGÅR)

 

 

 

Bergen, 15.12.2005

HØ/EW

 

Forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i Svalbards territorialfarvann og indre farvann i 2006

Fiskeri- og kystdepartementet har den 14. desember 2005, med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone, jf. lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, jf. forskrift 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1, fastsatt følgende forskrift:

 

 

 

§ 1. Virkeområde

 

Denne forskrift gjelder for fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann med norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete- og forsøksfartøy.

 

 

 

§ 2. Generelt forbud

 

Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild.

 

 

 

§ 3. Straff

 

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskrift er gjenstand for straff etter lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

 

 

§ 4. Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2006 og gjelder til og med 31. desember 2006.

 

””””””””””””””””””””””””””””””