J-273-2005

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-273-2005

(J-239-2005 UTGÅR)

 

 

 

Bergen, 21.12.2005

AF/EW

 

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2005

 

Fiskeridirektoratet har den 16. desember 2005, med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr 1797  om regulering av fisket eter norsk vårgytende sild i 2005, § 30, bestemt:

 

 

I

 

I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1797 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2005, gjøres følgende endring:

 

 

 

§ 14,  endret skal lyde:

 

Fartøy med deltakeradgang kan fiske og lande følgende kvanta sild:

 

Hjemmelslengde

 Kvotestige

 Fartøykvoter (tonn)

 Maksimalkvote (tonn)

Fartøy under 7.00 m

             1,0

37

42

Fartøy 7,0 - 7,99 m

             1,5

56

63

Fartøy 8,0 - 8,99 m

             2,0

74

84

Fartøy 9,0 - 9,99 m

             3,0

111

126

Fartøy 10,0 - 10,99 m

             3,5

130

147

Fartøy 11,0 - 11,99 m

             4,0

148

168

Fartøy 12,0 - 12,99 m

             4,5

167

189

Fartøy 13,0 - 13,99 m

             5,0

185

210

Fartøy 14,0 - 14,99 m

             6,0

222

252

Fartøy 15,0 - 15,99 m

             7,0

259

294

Fartøy 16,0 - 16,99 m

             8,0

296

336

Fartøy 17,0 - 17,99 m

             9,0

333

378

Fartøy 18,0 - 18,99 m

           10,0

370

420

Fartøy 19,0 - 19,99 m

           11,0

407

462

Fartøy 20,0 - 20,99 m

           12,0

444

504

Fartøy 21,0 - 21,99 m

           13,5

500

567

Fartøy 22,0 - 22,99 m

           15,0

555

630

Fartøy 23,0 - 23,99 m

           16,5

611

693

Fartøy 24,0 - 24,99 m

           18,0

666

756

Fartøy 25,0 - 25,99 m

           19,5

722

819

Fartøy 26,0 m og over

           21,0

777

882

 

Fisket stoppes fredag 16. desember 2005 klokken 2400. Siste frist for innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag er lørdag 17. desember klokken 0200.

 

Etter stoppen kan det enkelte fartøy likevel fortsette fiske innenfor en kvoteenhet på 37 tonn.

 

Fartøy uten deltakeradgang og som bare fisker med landnot og garn kan fortsette fiske uavhengig av stoppen som nevnt i andre ledd.

 

Fartøy som har adgang til å delta i medhold av § 7 i forskrift av 26. november 2004 nr. 1509 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske etter norsk vårgytende sild i 2005,kan ikke ha en høyere kvote enn summen av 6 kvoteenheter. 

 

 

II

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

””””””””””””””””

Forskriften lyder eter dette:

 


Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2005

 

Fiskeri- og kystdepartementet har den 1. mars 2005 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5, 9, 11, 25 og 45 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 21, jf. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12, tredje ledd, bestemt:

 

 

KAPITTEL I.  FORBUD OG DEFINISJONER

   § 1 Forbud  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande norsk vårgytende sild i 2005.    

 

§ 2 Totalkvote  Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy som omfattes av bestemmelsene i denne forskrift fiske og lande 578.500 tonn norsk vårgytende sild i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone nord for 62°N, i internasjonalt farvann og i fiskerisonen ved Jan Mayen på de vilkår som er fastsatt i denne forskrift. Av totalkvoten avsettes 750 tonn til agn.    § 3 Definisjoner Med ”sild” forstås i denne forskrift norsk vårgytende sild med mindre noe annet er fastsatt.   Med "fiske og lande" forstås i denne forskrift at vedkommende fartøy som har adgang til å delta, tar utseiling til feltet, fisker med eget redskap og fører selv fangsten til fiskemottaket eller til førings- eller kjøperfartøy når slik adgang følger i medhold av §§ 20 og 29 . Landing omfatter lossing og utstedelse av pliktig landings- eller sluttseddel.

 

For fartøy som ikke selv kan føre fangst, for fartøy som må låssette eller som deltar i et eventuelt låssettingsfiske, skjer landing ved opptak fra lås/pose i sjøen til førings-/kjøperfartøy. Ved opptak veies kvantumet, og førings-/kjøperfartøy og fisker utsteder pliktig landings- eller sluttseddel.

 

Med ”lastekapasitet” forstås i denne forskrift fartøyets samlede lastekapasitet regnet ut fra de rom og tanker som kan nyttes til føring av løsført fangst. Fryserom som også kan nyttes til løsført råstoff regnes med i fartøyets lastekapasitet for løsført fangst. 10 hl svarer til 1 m3 lasteromvolum etter denne forskrift.

 

Med ”partråling” forstås i denne forskrift at fartøyene i partrållag må fiske med samme redskap, og dra med inntil 2 wirer i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling i henhold til denne forskrift.

   

KAPITTEL 2.   RINGNOTGRUPPEN

 

  § 4 Vilkår for deltakelse  Fartøy med ringnottillatelse kan delta.    § 5 Gruppekvote Fartøy med ringnottillatelse som nevnt i § 4 kan fiske og levere inntil 301.301 tonn.    § 6 Fartøykvote

 Ringnotfartøy som har adgang til å delta tildeles fartøykvoter med utgangspunkt i følgende basiskvoter:  1.500 hl + 40% av konsesjonskapasiteten fra                          0 -  4.000 hl                  30% av konsesjonskapasiteten fra                  4.000 -  6.000 hl                  20% av konsesjonskapasiteten fra                  6.000 - 10.000 hl                  10% av konsesjonskapasiteten                       over  10.000 hl   Basiskvoten blir omregnet til tonn ved at 1 hektoliter = 0,1 tonn (100 kilo).  Kvoten til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for vedkommende fartøy med den faktoren Fiskeridirektoratet fastsetter. Fiskeridirektoratet kan endre denne faktoren.         KAPITTEL 3.  TRÅLGRUPPEN

   § 7 Vilkår for deltakelse  Fartøy med tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål kan delta.    § 8 Gruppekvote Fartøy  med tråltillatelse som nevnt i § 7 kan fiske og levere inntil 59.572 tonn.   § 9 Fartøykvote  Fartøy som har adgang til å delta, tildeles fartøykvoter med utgangspunkt i følgende basiskvoter:50 tonn + 50% av bruttotonnasje fra        0  -  100                 40% av bruttotonnasje fra    101  -  200                 30% av bruttotonnasje fra    201  -  300                 20% av bruttotonnasje fra    301  -  400                 10% av bruttotonnasje fra    401  -  600  Kvoten til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med den faktoren Fiskeridirektoratet fastsetter. Fiskeridirektoratet kan endre denne faktoren.  Ved beregning av fartøyets basiskvote gjelder tonnasje i henhold til Skipskontrollens målebrev/identitetsbevis utstedt senest 31. desember 1998. Ved eierskifte nyttes bruttotonnasje per nevnte tidspunkt for det fartøy reder hadde konsesjon på ved årets begynnelse eller tidligere.    § 10 Trålforbud om natten  Det er forbudt å fiske sild med trål i Norges indre farvann og innenfor 4 mil fra grunnlinjene i Nordland fylke i følgende perioder:   Fra og med 1. januar til og med 30. april mellom kl 18.00 og kl 08.00.    Fra og med 1. oktober til og med 31. desember mellom kl 1800 og kl 0800.  Fiskeridirektoratet region Troms kan dispensere fra nattforbudet for bestemte områder og i bestemte tidsrom.  

 

 

§ 11 Partråling   Uten hensyn til forbudet i § 21 kan to fartøy som partråler fordele kvantumet på de samme to fartøy ved landing på følgende vilkår:

 

1.       Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til Norges Sildesalgslagfør fisket tar til.

 

2.       Fangst som tas i forbindelse med partråling skal deles med minimum 20 % av fangsten per levering til det ene fartøyet.

 

3.       Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved landing skal det gis oppgave over at fangsten er tatt som partrållag. Oppgavene skal angi hvilke to fartøy som har partrålt

 

4.       Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn ett annet fartøy i løpet av 2004.

 

Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 

 

KAPITTEL 4.   KYSTFARTØYGRUPPEN

   § 12 Vilkår for deltakelse  Fartøy som fyller vilkårene for adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske etter norsk vårgytende sild i 2005 kan delta.  Fartøy som utøver fiske ved lysing, skal ha særskilt lysebåt.    § 13 Gruppekvote Fartøy i kystfartøygruppen kan fiske og levere inntil 216.877 tonn. Av gruppekvoten avsettes 2.000 tonn til fartøy som fisker sild kun med landnot eller garn i medhold av § 7 i forskrift av 26. november 2004 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske etter norsk vårgytende sild i 2005. § 14 Fartøykvoter  

Fartøy med deltakeradgang kan fiske og lande følgende kvanta sild:

 

Hjemmelslengde

 Kvotestige

 Fartøykvoter (tonn)

 Maksimalkvote (tonn)

Fartøy under 7.00 m

             1,0

37

42

Fartøy 7,0 - 7,99 m

             1,5

56

63

Fartøy 8,0 - 8,99 m

             2,0

74

84

Fartøy 9,0 - 9,99 m

             3,0

111

126

Fartøy 10,0 - 10,99 m

             3,5

130

147

Fartøy 11,0 - 11,99 m

             4,0

148

168

Fartøy 12,0 - 12,99 m

             4,5

167

189

Fartøy 13,0 - 13,99 m

             5,0

185

210

Fartøy 14,0 - 14,99 m

             6,0

222

252

Fartøy 15,0 - 15,99 m

             7,0

259

294

Fartøy 16,0 - 16,99 m

             8,0

296

336

Fartøy 17,0 - 17,99 m

             9,0

333

378

Fartøy 18,0 - 18,99 m

           10,0

370

420

Fartøy 19,0 - 19,99 m

           11,0

407

462

Fartøy 20,0 - 20,99 m

           12,0

444

504

Fartøy 21,0 - 21,99 m

           13,5

500

567

Fartøy 22,0 - 22,99 m

           15,0

555

630

Fartøy 23,0 - 23,99 m

           16,5

611

693

Fartøy 24,0 - 24,99 m

           18,0

666

756

Fartøy 25,0 - 25,99 m

           19,5

722

819

Fartøy 26,0 m og over

           21,0

777

882

 

Fisket stoppes fredag 16. desember 2005 klokken 2400. Siste frist for innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag er lørdag 17. desember klokken 0200.

 

Etter stoppen kan det enkelte fartøy likevel fortsette fiske innenfor en kvoteenhet på 37 tonn.

 

Fartøy uten deltakeradgang og som bare fisker med landnot og garn kan fortsette fiske uavhengig av stoppen som nevnt i andre ledd.

 

Fartøy som har adgang til å delta i medhold av § 7 i forskrift av 26. november 2004 nr. 1509 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske etter norsk vårgytende sild i 2005,kan ikke ha en høyere kvote enn summen av 6 kvoteenheter. 

    § 15 Særskilt turkvoteordning Fartøy som fører egen fangst er begrenset av en kvote på 150 tonn losset kvantum per tur. Leveringer over 150 tonn losset kvantum per tur vil bli inndratt og belastet fartøyets eventuelt gjenstående kvote.   § 16 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging  Fartøy som ved utskifting eller ombygging får endret sin faktiske lengde, får sin kvote beregnet etter lengde ført i merkeregisteret senest 31. desember 2001, eller godkjent målebrev datert senest samme dato.    § 17 Konsumpåbud  Fiskeridirektoratet kan stoppe kystfartøygruppens fiske til mel, olje, fór eller agnsalg.    § 18 Redskapsbegrensning  Fiskeridirektoratet kan fastsette bestemmelser om antall garn som kan benyttes per fartøy, og for øvrig sette vilkår om utforming av fiskeredskap.     

§ 19 Samfiske i forbindelse med fiske til låssetting  Uten hensyn til forbudet i § 21 kan 2 - to - notfartøy i kystfartøygruppen som er skriftlig påmeldt gå sammen om kast og fiske inntil 1.000 tonn sild. Sild som holdes i not på siden av fartøyet blir ikke ansett som låssatt. Kvantum ut over 1.000 tonn må det enkelte fartøy fiske og lande alene. For øvrig gjelder følgende vilkår:  1.  Det enkelte fartøy som skal delta i samfiske må være godkjent av Fiskeridirektoratets regionkontor. 2. Ingen kan gå sammen om kast uten på forhånd å være skriftlig påmeldt til Norges Sildesalgslag for     samfiske til låssetting. Ved påmelding må samfiskerne utpeke en av deltakerne som ansvarshavende. 3. Fiskere som har gått sammen om kast plikter å oppgi alle nødvendige opplysninger om deltakende     fartøyer, eiere, registreringsmerke, ansvarshavende, nøyaktig fangststed osv. til salgslaget. 4.  Fartøy kan bare delta i 1 - ett - samfiskelag per kalenderår. 5. Samfiskere plikter å føre daglig tilsyn med låset frem til fangsten er levert. Bruket skal  merkes på     forsvarlig måte med minimum en blåse fra hver enkelt deltaker.  Adgangen til å gå sammen om kast gjelder ikke i sperrede områder med puljevis innseiling. Fiskeridirektoratets regionkontor avgjør om samfiske kan utøves og hvorledes samfiske kan utøves i sperrede områder med puljevis innseiling.  Øvrige bestemmelser om godkjenning, utøvelse, kontroll mv. gjelder også ved samfiske.  Fiskeridirektoratet kan endre samfiskekvantumet ved endring av kvotene.  Fiskeridirektoratet er klageinstans.   

 

§ 20 Landing direkte til førings- eller kjøperfartøy

 

Kystfartøy som selv fører fangsten, kan lande den direkte til førings- eller kjøperfartøy. Slik landing kan bare skje ved kai i havner med fiskemottak som tar i mot norsk vårgytende sild.

 

Fiskeridirektoratets regionkontor kan tillate landing andre steder enn det som følger av første ledd. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 

 

KAPITTEL 5.  FELLESBESTEMMELSER

 

 

 

§ 21 Kvoteutnyttelse   Hvert fartøy kan bare fiske og lande en kvote. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om enhetskvoter, rederikvoter eller andre spesielle kvoteordninger.

 

Ved salg og utskifting av fartøy innenfor reguleringsåret skal kvoten beregnes etter bestemmelsene i tredje til femte ledd.

 

Ved kjøp av fartøy kan ny eier ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som fartøyet totalt har fisket og levert i reguleringsåret. Dette gjelder også når fartøyet erverves til utskiftning av et annet fartøy.

 

Ved utskifting av fartøy kan erstatningsfartøyet heller ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som han selv har fisket og landet med annet fartøy i vedkommendes eie i reguleringsåret.

 

Når det ved utskifting gjøres fradrag etter tredje ledd eller fjerde ledd, skal det fangstkvantum som er størst av de to alternativene trekkes fra.

    § 22 Midlertidig tillatelse til å benytte annet fartøy (leiefartøy)

 

Fiskeridirektoratets regionkontor kan ved forlis og havari som medfører vesentlig driftsavbrudd gi midlertidig tillatelse til å benytte annet fartøy i fisket. Fiskeridirektoratets regionkontor kan fastsette nærmere vilkår for slik tillatelse, herunder at høvedsmannen samt hele eller deler av mannskapet skal delta i fisket med leiefartøyet. Det må nyttes leiefartøy fra samme fartøygruppe.

 

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 

 

 

§ 23 Overføring av fangstDet kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy. Uten hensyn til forbudet i første ledd, kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi tillatelse til overføring av fangst dersom vedkommende fisker med fartøyet befinner seg på feltet på opptakstids­punktet, er utrustet, egnet og bemannet for fisket og godkjent. En eventuell overføring må skje på de betingelser Fiskeridirektoratets regionkontor fastsetter. Det kan ikke gis tillatelse til overføring av fangst som er tatt om bord. Uten hensyn til forbudet i første ledd, kan ringnotfartøy og trålere utenfor sperrede områder overføre fangst fra notkast/slep seg i mellom. Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord. Fiskeridirektoratet er klageinstans.  

 

 

§ 24 Bifangst  Fiskeridirektoratet kan fastsette hvilken bifangst av sild som kan tas i andre fiskerier og gi tillatelse på nærmere vilkår for omsetning av sild tatt som bifangst.  Uten hinder av forbudet i § 1 kan det i forbindelse med brislingfisket tas inntil 50 % sild som bifangst regnet etter rommål.  Ved fiske etter sild med trål, snurrevad eller not er det forbudt å ha bifangst av torsk, hyse og sei. § 25 Dumping og neddreping  Det er forbudt å slippe fangst som er død eller døende og å kaste ut fangst eller fiskeavfall.  Er sild forsettlig eller uaktsomt dumpet, eller er det på andre måter forårsaket neddreping av sild, kan Fiskeridirektoratets regionkontor fatte vedtak om en forholdsmessig avkorting av kvoten. Fiskeridirektoratet er klageinstans. Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra forbudet i første ledd, eller påby opptak av fangst.  Fiskeridirektoratet er klageinstans.  

 

 

§ 26 Stopp i fisket m.v.  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket selv om det enkelte fartøy ikke har fisket hele kvoten, og fastsette unntak fra stoppen.  Fiskeridirektoratet kan fastsette bestemmelser om åpningstider og tidsrom for fiske etter sild for de forskjellige fartøy- og redskapsgrupper. Dette gjelder også fiske etter sild i andre lands soner.    

§ 27 Omregningsfaktorer for sjøprodusert sild

 Ved sildefiletproduksjon er omregningsfaktoren 2,0 slik at 1 tonn sildefilet blir avregnet med 2 tonn rund sild på fartøykvoten.  Ved silderognproduksjon er omregningsfaktoren 9,0 slik av 1 tonn silderogn blir avregnet med 9 tonn rund sild på fartøykvoten.  Ved produksjon av hel, saltet sild er omregningsfaktoren 1,0 slik at 1 tonn hel, saltet sild blir avregnet med 1 tonn rund sild på fartøykvoten.  Ved produksjon av hodekappet, saltet sild er omregningsfaktoren 1,2 slik at 1 tonn hodekappet, saltet sild blir avregnet med 1,2 tonn rund sild på fartøykvoten.  Summen av alle leverte produkter, inklusive biprodukter, må ikke overstige fartøykvoten.  Levering av biprodukt må kontrolleres av Fiskeridirektoratets regionkontor, og føres særskilt på sluttseddelen.  Med ”biprodukt” menes i denne paragraf avfall/avskjær og hel sild som er utsortert fra sjøproduksjon av silderogn.  

 

 

§ 28 Agnfisket  Uten hensyn til forbudet i § 1, er det innenfor grunnlinjene nord for 62°N tillatt å fiske sild til eget forbruk av agn. Slikt fiske kan bare drives av fiskere som er oppført på blad A eller B i fiskermanntallet og bare med ett merkeregistrert fartøy. Omsetning av fangsten er forbudt.  Fra og med 1. januar til og med 30. april er det også tillatt å fiske sild til eget forbruk av agn innenfor 6 nautiske mil fra grunnlinjene mellom 61°N og 62°N.    § 29 Bruk av ringnotfartøy og trålere som føringsfartøy Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi tillatelse til at ringnotfartøy eller trålere nyttes som føringsfartøy. Ringnotfartøy eller tråler som nyttes som føringsfartøy kan ikke samtidig drive fiske på egen kvote. Redskap og eventuelt produksjonsutstyr skal være plombert av Fiskeridirektoratets regionkontor. Det kan settes vilkår for tillatelse etter første ledd. Fiskeridirektoratet er klageinstans.    

§ 30 Bemyndigelse  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.  

 

KAPITTEL 6.  STENGING AV OMRÅDER M.V.  

 

 

§ 31 Stenging av kyst- og fjordområder i Nordland  I følgende områder i Nordland er det forbudt for havgående fartøyer over 27,5 meter største lengde å fiske norsk vårgytende sild:  1.       Fra NV pynten Åmøya 66°47,2' N 13°21' Ø. Derfra i nordvestlig retning til Karlsholmen fyr, 66°54,7' N 13°05,6' Ø. Fra Karlsholmen i nordøstlig retning på vestsiden av Fugløyvær til Hernesskagen lykt SV av Bodø 67°15,5' N 14°16,8' Ø.  2.       Mistfjorden - Karlsøyfjorden - Folla. Sperringen går i en rett linje fra 67°26,5' N 14°44' Ø til 67°40' N 14°44' Ø.  3.       Indre Vestfjorden - Tysfjorden - Ofotfjorden - Tjeldsundet. Sperrelinjen går i en rett linje fra Hamnvikodden 67°55' N 15°20' Ø til Storvikklubben 67°56' N 15°19' Ø og videre  4.       nordover fra Engeløy 67°58' N 15°Ø langs 15°Ø til 68°13' N og i nord 68°40' N tvers over Tjeldsundet.  5.       Øst-Lofoten - fra Ingjeldsøy til Skomvær. Det sperrede området er på nord og vestsiden av følgende linjer: Fra 68°13' N 15° Ø til Skrova fyr 68°09' N 14°39' Ø derfra til Balstad lykt 68°03' N 13°33' Ø, videre til Værøy fyr 67°39' N 12°44' Ø.  6.       Fra Værøy til Tørrfallen ved Skomvær fyr 67°24' N 11°52' Ø. På nordsiden av Austvågøy og Vestvågøy går sperrelinjen fra Nipa 68°30' N 15°13' Ø til grunnlinjemerke utenfor Eggum 68°19' N 13°40' Ø. Derfra langs grunnlinjene til Skomvær.  7.       Vestfjorden nord for en rett linje trukket fra fastlandet langs 67°50'  N til Lofotodden.  I følgende område i Nordland fylke er det forbudt for fartøy under 27,5 meter største lengde å fiske norsk vårgytende sild:   Vestfjorden, Ofotfjorden, Tysfjord m.v.: Nord og østenfor rette linjer trukket fra fastlandet langs 67°50' N til Lofotodden, fra treffpunktet på Lofotodden videre til Balstad lykt 68°03' N 13°33' Ø, videre i en rett linje til Løddingen 68°26' N 16°Ø. I nord er området avgrenset av en rett linje langs 68°40' N tvers av Tjeldsundet.  Uten hinder av bestemmelsene i første og annet ledd, kan fartøy som har fått tillatelse fra Fiskeridirektoratets regionkontor fiske sild innenfor sperrelinjene etter puljevis innseiling. Det kan settes vilkår om inspektør om bord.  Fiskeridirektoratets regionkontor kan ut fra faren for neddreping, innblanding av småsild, samt torsk og sei m.v., forby fiske i hele eller deler av området under avvikling av fisket, og kan for øvrig sette nødvendige vilkår, for eksempel forby omsetning direkte fra notkast, forby fiske i bestemte områder eller eventuelt anvise fisket til andre områder.  Fiskeridirektoratet kan forby fiske med havgående fartøyer over 27,5 meter største lengde også i andre områder dersom det oppstår fare for redskapskollisjoner eller fare for neddreping av sild.  Fiskeridirektoratet er klageinstans for vedtak truffet av Fiskeridirektoratets regionkontor.   § 32 Fiske sør for 62°N  Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild sør for 62°N i statistikkområde IV og i statistikkområde IIIa.  I området mellom 62°00’ N og 60°30’ N er det hele året forbudt å fiske sild fra grunnlinjene og ut til 12. nautiske mil.  I perioden fra og med 15. februar til og med 30. april er det forbudt å fiske all sild i området mellom 62°N og en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr innenfor 12  nautiske mil regnet fra grunnlinjene.  Uten hensyn til forbudet i første, annet og tredje ledd er det i perioden fra og med 1. januar til og med 30. april likevel tillatt for alle fartøygrupper å fiske norsk vårgytende sild innenfor en linje regnet fra 6 nautiske mil av grunnlinjene i området fra 62°N til 61°N.  Uten hensyn til forbudet i første, annet og tredje ledd er det i perioden fra og med 16. februar til og med 30. april tillatt for fartøy i kystfartøygruppen å fiske norsk vårgytende sild innenfor 4 nautiske mil fra  grunnlinjene mellom 64°N og en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr. Reguleringsområdet omfatter alt farvann øst for 4 mil fra grunnlinjene. Alle fangster fisket som nevnt i første punktum belastes det enkelte fartøys maksimalkvote av norsk vårgytende sild.  Fiskeridirektoratet kan endre og oppheve bestemmelsene i denne paragraf, herunder begrense deltakelsen eller sperre områder.    § 33 Forbud mot å fiske med not om dagen og forbud mot fiske med bunntrål Fiskeridirektoratet kan forby fiske med not på dagtid ved fare for unødvendig neddreping av sild. Fiskeridirektoratet kan forby fiske med bunntrål i områder med sildeegg dersom dette anses nødvendig av hensyn til gytingen.  

 

KAPITTEL 7.  STRAFF OG IKRAFTTREDELSE

 

  § 34 Straff   Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53 og lov av 26. mars 199 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 29. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

   II   § 35 Ikrafttredelse m.v. Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2005.   

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””