J-12-2005

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-12-2005

(J-57-2004 UTGÅR)

 

 

 

Bergen,14.1. 2005

TO/EW

 

 

Forskrift om fastsetting av kvotefaktor i ringnotgruppens og trålgruppens fiske  etter norsk vårgytende sild i 2005

 

Fiskeridirektoratet har den 7. januar 2005 med hjemmel i forskrift av 22. desember 2004 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2005 §§ 5 og 7, gitt med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5, 9, 11, 25 og 45 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 21, jf. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, bestemt følgende:

 

 

 

§ 1 Kvotefaktor for fartøy med ringnottillatelse

 

Ved beregning av fartøykvoter i det konsesjonspliktige ringnotfisket brukes faktoren 4,75.

 

 

 

§ 2 Kvotefaktor for fartøy med tråltillatelse

 

Ved beregning av fartøykvoter i det konsesjonspliktige trålfisket brukes faktoren 3,75.

 

 

 

§ 3 Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft straks

 

 

””””””””””””””””””