J-26-2005

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-26-2005

(J-255-2003 UTGÅR)

 

 

 

Bergen, 27.1.2005

TO/EW

 

 

Forskrift om vilkår for godkjenning av fartøy i kystfartøygruppen som fisker norsk vårgytende sild i 2005.

 

Fiskeridirektoratet har den 27. januar 2005 med hjemmel i forskrift av 26. november 2004 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske etter norsk vårgytende sild i 2005 § 8, fastsatt følgende forskrift:

 

 

 

§ 1 Formål m.v.

 

Formålet med denne forskrift er å gi utfyllende bestemmelser vedrørende kravet til egnethet, bemanning og utstyr i kystfartøygruppens fiske etter norsk vårgytende sild i 2005, jf. § 1 første ledd bokstav c og § 8 i forskrift av 26. november 2004 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske etter norsk vårgytende sild i 2005.

 

I særlige tilfeller kan det gis dispensasjon fra denne forskrift.   

 

 

 

§ 2 Egnethetsvilkår m.v.

 

a.       Fartøy som fremstilles for godkjenning for å fiske med snurpenot skal være utrustet med snurpenot med lengde på minimum 80 favner/151 meter og dybde på minimum 15 favner/28,2 meter. Videre må fartøy ha snurpeline tilsvarende notens størrelse. For større fartøy kreves større notredskap som er egnet til å drive ervervsmessig fiske. Fartøy over 20 meter største lengde må være utrustet med snurpenot med lengde på minimum 160 favner/301 meter og dybde på 30 favner/56 meter.

 

          Fartøy som ikke har sidepropell skal ha egen lettbåt på minst 4,20 meter største lengde utstyrt med innenbords motor. Kravet om innenbords motor gjelder ikke ved samfiske. Lettbåter registreres og merkes med hovedfarkostens distriktsmerke og løpenummer, samt med tillegg av et tall som angir dens rekkefølge innen hovedfarkostens båter.

 

b.       Fartøy som fremstilles for godkjenning for fiske med landnot skal være utrustet med landnot med lengde på minimum 80 favner/151 meter og dybde på minimum 8 favner/15 meter. For større fartøy kreves større nøter som er egnet til å drive ervervsmessig fiske med.

 

c.       Alle fartøy som helt eller delvis er uegnet til å føre fangsten til land, skal ha tilstrekkelig merd eller mindre not/nøter (notbruk) for låssetting og hjelpebåt. Videre skal fartøyet være utstyrt med dregger, tauverk og blåser.

 

d.       Alle snurpenotfartøy skal være utstyrt med blokk og spill eller tilsvarende mekanisk eller hydraulisk utstyr for å kunne håndtere og trekke nota. Fartøy som fisker med landnot skal være utstyrt med blokk, eller tilsvarende mekanisk eller hydraulisk utstyr.

 

e.       Alle notfartøy skal være bemannet med minst én mann i tillegg til skipper når fartøy er i fiske.

 

f.        Fartøy som fremstilles for godkjenning med snurrevad skal være utstyrt med snurrevadredskap, blåser, tauverk og nødvendig utstyr for å drive snurrevadfiske. Videre skal snurrevadfartøy være utstyrt med blokk og trommel, eller tilsvarende mekanisk eller hydraulisk utstyr for å kunne håndtere og trekke redskapen. Snurrevadfartøy må være bemannet med minst én mann i tillegg til skipper når fartøy er i fiske.

 

g.      Fartøy som fremstilles for godkjenning for fiske med garn skal ha fiskeredskap, blåser,

         tauverk, mekanisk eller hydraulisk utstyr for å kunne håndtere og trekke garnredskap.

 

 

 

§ 3 Plikt til å fylle vilkårene m.v.

 

Eier plikter å bistå Fiskeridirektoratets regionkontor i det omfang som fremgår av saltvannsfiskelovens §§ 9, 9a og 45 når fartøy skal godkjennes. Inspektør kan kreve at det foretas prøvekast på feltet for å kontrollere at vilkårene for å delta er oppfylt.

 

Eier medundertegner godkjenningsdokument.

 

Etter at godkjenning er gitt, skal fartøy som fisker og lande norsk vårgytende sild være egnet og utstyrt i samsvar med godkjenningen. Dersom egnethet eller utstyr endres etter at godkjenning er gitt, bortfaller godkjenningen. Med ”fiske og lande” i denne forskrift forstås ”fiske og lande” i forskrift av 22. desember 2004 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2005 § 3 annet og tredje ledd.

 

 

 

§ 4 Samfiske.

 

Adgangen til utøvelse av samfiske med hjemmel i forskrift av 22. desember 2004 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2005 § 17, er uten betydning i forhold til vilkårene i denne forskrift om adgangen til å delta eller i forhold til vilkår i hjemmelsforskriften.

 

Uten hinder av påbudet om vilkår for godkjenning i § 2 bokstav a, jf. § 3, har samfiskelag som går sammen om kast adgang til å operere med bare én lettbåt under samfiske. Med ”operere” forstås utøvelse som nevnt i forskrift av 22. desember 2004 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2005 § 3 tredje ledd.

  

 

 

§ 5 Straff.

 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift straffes i henhold til lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

 

 

§ 6 Ikrafttredelse.

 

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2005.

 

""""""""""""""""""""""""""""