J-123-2005

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-123-2005

(J-138-2004 UTGÅR)

 

Bergen,13.06 2005

AF/EW

 

Forskrift om endring av forskrift av 3. september 1998 om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i den nord-østlige del av Norges økonomiske sone

Fiskeri- og kystdepartementet har den 3. juni 2005 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4, fastsatt følgende forskrift:

 

I

 

I forskrift av 3. september 1998 nr. 859 om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i den nordøstlige del av Norges økonomiske sone, gjøres følgende endringer:

 

§ 2 (endret) skal lyde:

 

Uten hensyn til forbudet i § 1 kan det fra 4. juni og frem til 15. oktober 2005 drives fiske etter norsk vårgytende sild innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 

1.

N 70 ° 40,5'         Ø 21 ° 59,1'

2.

N 74 ° 4,73'         Ø 19 ° 5,76'

 

Videre langs yttergrensen for Norges økonomiske sone til posisjon

3.

N 72 ° 10,46'        Ø 10 ° 18,42'

      

Fiskeridirektoratet kan stenge hele eller deler av området nevnt i første ledd dersom innblanding av sild under minstemål i de enkelte fangster overstiger 10% i vekt.

 

II

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

 

Forskriften lyder etter dette:

 

Forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i den nordøstlige del av Norges økonomiske sone

 

Fiskeridepartementet har 3. september 1998 med hjemmel i § 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., fastsatt følgende forskrift:

 

§ 1

 

Det er forbudt for norske og utenlandske fartøy å fiske norsk vårgytende sild nordøst for en rett linje fra 72 grader 10,46 minutter nord, 10 grader 18,42 minutter øst til Darupkjeret 70 grader 40,5 minutter nord, 21 grader 59,1 minutter øst.

 

§ 2

 

Uten hensyn til forbudet i § 1 kan det fra 4. juni og frem til 15. oktober 2005 drives fiske etter norsk vårgytende sild innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 

1.

N 70 ° 40,5'         Ø 21 ° 59,1'

2.

N 74 ° 4,73'         Ø 19 ° 5,76'

 

Videre langs yttergrensen for Norges økonomiske sone til posisjon

3.

N 72 ° 10,46'        Ø 10 ° 18,42'

      

Fiskeridirektoratet kan stenge hele eller deler av området nevnt i første ledd dersom innblanding av sild under minstemål i de enkelte fangster overstiger 10% i vekt.

 

§ 3

 

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til § 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v.

 

§ 4

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

"""""""""""""""""""""""""""