J-48-2005

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-48-2005

(J-57-2004 UTGÅR)

 

 

 

Bergen, 3.3.2005

TO/EW

 

 

Forskrift om endring av forskrift om fastsetting av kvotefaktor i ringnotgruppens og trålgruppens fiske etter norsk vårgytende sild i 2005

 

Fiskeridirektoratet har den 27. januar 2005 med hjemmel i forskrift av 22. desember 2004 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2005 §§ 5 og 7, gitt med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5, 9, 11, 25 og 45 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 21, jf. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, bestemt følgende:

 

 

I

 

Det gjøres følgende endringer i forskrift av 27. januar 2005 om fastsetting av kvotefaktor i ringnotgruppens og trålgruppens fiske etter norsk vårgytende sild i 2005:

 

 

 

§ 1(endret) skal lyde:

 

§ 1 Kvotefaktor for fartøy med ringnottillatelse

 

Ved beregning av fartøykvoter i det konsesjonspliktige ringnotfisket brukes faktoren 6,80.

 

 

 

§ 2(endret) skal lyde:

 

§ 2 Kvotefaktor for fartøy med tråltillatelse

 

Ved beregning av fartøykvoter i det konsesjonspliktige trålfisket brukes faktoren 5,05.

 

 

 

II

 

Denne forskrift trer i kraft straks

 

”””””””””””””””””””””””””””””””””

 

Forskriften lyder etter dette:

 

Forskrift om fastsetting av kvotefaktor i ringnotgruppens og trålgruppens fiske  etter norsk vårgytende sild i 2004

 

Fiskeridirektoratet har den 16. januar 2004 med hjemmel i forskrift av 16. desember 2003 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2004 §§ 6 og 9, gitt med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5, 9, 11, 25 og 45 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 21, jf. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, bestemt følgende:

 

 

 

§ 1 Kvotefaktor for fartøy med ringnottillatelse

 

Ved beregning av fartøykvote i det konsesjonspliktige ringnotfisket brukes faktoren 6,80.

 

 

 

§ 2 Kvotefaktor for fartøy med tråltillatelse

 

Ved beregning av fartøykvote i det konsesjonspliktige trålfisket brukes faktoren 5,05.

 

 

 

§ 3 Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft straks

 

””””””””””””””””””””””””””””””””””