J-219-2006

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-219-2006

 

Bergen, 13.12.2006

KK/EW

 

Forskrift om stopp i kystgruppens fiske etter norsk vårgytende sild i 2006

 

Fiskeridirektoratet har den 10. desember 2006 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 21. desember 2006 nr 1663 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild § 26, fastsatt følgende forskrift:

 

§ 1 Stopp i fisket

 

Kystfartøygruppens fiske etter norsk vårgytende sild stoppes med virkning fra 10. desember kl 20.00.

 

Siste frist for innmelding av fangst er 10. desember kl 22.00.

 

§ 2 Unntak fra stopp i fisket

 

Uavhengig av denne forskriftens bestemmelse om stopp av fisket kan fartøyene fortsette fisket innenfor den opprinnelige kvoteenheten på 37 tonn.

 

Fartøy uten deltakeradgang som fisker med landnot og garn er unntatt fra denne forskriftens bestemmelse om stopp.

 

§ 3 Straff

 

Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskrift, straffes etter lov av 3. juni 1983 nr 40 om saltvannsfiske m.v. § 53.

 

§ 4 Ikrafttredelse

 

Denne forskriften trer i kraft straks.

 

””””””””””””””””””””””””””””””