J-226-2006 Stopp i fiske etter norsk vårgytende sild i 2006

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-226-2006

 

 

 

 

Bergen, 18.12.2006

KK/EW

 

Forskrift om stopp i trålgruppens fiske etter norsk vårgytende sild i 2006

 

Fiskeridirektoratet har den 15. desember 2006 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 21. desember 2005 nr 1663 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2006 § 26, fastsatt følgende forskrift:

 

 

 

§ 1 Stopp i fisket

 

Trålgruppens fiske etter norsk vårgytende sild stoppes med virkning fra 15. desember 2006 kl 16.00.

 

Siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag er satt til 15. desember 2006 kl 18.00.

 

 

 

§ 2 Straff

 

Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskrift, straffes etter lov av 3. juni 1983 nr 40 om saltvannsfiske m.v. § 53.

 

 

 

§ 3 Ikrafttredelse

 

Denne forskriften trer i kraft straks.

 

”””””””””””””””””””””””””””””””””