J-110-2006

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-10-2006

(J-256-2005 UTGÅR)

 

 

 

Bergen, 9.6.2006

AF/EW

 

Forskrift om endring av forskrift av 13.12.2005 om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard i 2006

Fiskeridepartementet har den 7. juni 2006 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone, jf. forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsone ved Svalbard § 3, bestemt:

 

I Fiskeridepartementets forskrift av 13. desember 2005 om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard i 2006, gjøres følgende endring:

 

 

I

 

 

 

§ 3 Unntak fra fiskeforbudet (ny), skal lyde:

 

Fartøy fra stater som i 2006 har adgang til å fiske norsk vårgytende sild i andre norske fiskerijurisdiksjonsområder, og fartøy fra Færøyene og Island, kan uten hensyn til forbudet i § 2 fra 7. juni og frem til 15. oktober 2006 fiske inntil til sammen 85.000 tonn norsk vårgytende sild innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 

1.

N 74 ° 04,73' Ø 19 ° 05,76'

2.

N 76 ° 00' Ø 17 ° 41,77'

3.

N 76 ° 30' Ø 14 ° 00'

4.

N 77 ° 00' Ø 12 ° 15'

5.

N 78 ° 00' Ø 09 ° 55'

6.

N 79 ° 00' Ø 09 ° 00'

7.

N 79 ° 00' V 03 ° 29'.

Videre langs yttergrensen for fiskevernsonen ved Svalbard til posisjon

8.

N 72 ° 10,46' Ø 10 ° 18,42'.

Videre langs yttergrensen for Norges økonomiske sone til posisjon 1.

 

Fangster tatt i medhold av første ledd av fartøy fra land som i 2006 har adgang til å fiske norsk vårgytende sild i andre norske fiskerijurisdiksjonsområder skal avregnes sammen med og på samme måte som kvoter tildelt i øvrige norske fiskerijurisdiksjonsområder.

 

Fiskeridirektøren kan stoppe fisket etter norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard når det kvantum som er nevnt i første ledd er beregnet å ville bli oppfisket.

 

Fiskeridirektøren kan stenge hele eller deler av området nevnt i første ledd dersom innblandingen av sild under minstemål i de enkelte fangster overstiger 10% i vekt, eller når andre forhold hindrer et biologisk forsvarlig fiske.

 

Tidligere § 3 blir ny § 4.

 

Tidligere § 4 blir ny § 5.

 

 

II

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

 

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Forskriften lyder etter dette:

 

Forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard i 2006

 

Fiskeri- og kystdepartementet har den 12.  desember 2005, med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone, jf. forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 3, fastsatt følgende forskrift:

 

 

 

§ 1.Virkeområde

 

Denne forskrift gjelder for fiske i fiskevernsonen ved Svalbard med norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete- og forsøksfartøy.

 

 

 

 

 

§ 2.Generelt forbud

 

Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild.

 

 

 

§ 3 Unntak fra fiskeforbudet (ny), skal lyde:

 

Fartøy fra stater som i 2006 har adgang til å fiske norsk vårgytende sild i andre norske fiskerijurisdiksjonsområder, og fartøy fra Færøyene og Island, kan uten hensyn til forbudet i § 2 fra 7. juni og frem til 15. oktober 2006 fiske inntil til sammen 85.000 tonn norsk vårgytende sild innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 

1.

N 74 ° 04,73' Ø 19 ° 05,76'

2.

N 76 ° 00' Ø 17 ° 41,77'

3.

N 76 ° 30' Ø 14 ° 00'

4.

N 77 ° 00' Ø 12 ° 15'

5.

N 78 ° 00' Ø 09 ° 55'

6.

N 79 ° 00' Ø 09 ° 00'

7.

N 79 ° 00' V 03 ° 29'.

Videre langs yttergrensen for fiskevernsonen ved Svalbard til posisjon

8.

N 72 ° 10,46' Ø 10 ° 18,42'.

Videre langs yttergrensen for Norges økonomiske sone til posisjon 1.

 

Fangster tatt i medhold av første ledd av fartøy fra land som i 2006 har adgang til å fiske norsk vårgytende sild i andre norske fiskerijurisdiksjonsområder skal avregnes sammen med og på samme måte som kvoter tildelt i øvrige norske fiskerijurisdiksjonsområder.

 

Fiskeridirektøren kan stoppe fisket etter norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard når det kvantum som er nevnt i første ledd er beregnet å ville bli oppfisket.

 

Fiskeridirektøren kan stenge hele eller deler av området nevnt i første ledd dersom innblandingen av sild under minstemål i de enkelte fangster overstiger 10% i vekt, eller når andre forhold hindrer et biologisk forsvarlig fiske.

 

 

 

§ 4.Straff og inndragning

 

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskrift er gjenstand for straff og inndragning etter lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 8 og § 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

 

 

§ 5.Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2006 og gjelder til og med 31. desember 2006.

 

”””””””””””””””””””””””””””