J-202-2006

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-202-2006

(J-232-2005 UTGÅR)

 

 

 

Bergen, 24.11.2006

RL/EW

 

 

Forskrift om endring av forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske etter norsk vårgytende sild i 2006

 

Fiskeri- og kystdepartementet har den 20. november med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 20 og § 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 fastsatt følgende forskrift.

 

 

I

 

I forskrift av 24. november 2005 nr. 1322 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske etter norsk vårgytende sild i 2006 gjøres følgende endring:

 

 

§ 1 første ledd litra a skal lyde:

 

a)       fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha en største lengde under 27,50 meter, med mindre Fiskeridirektoratet har gitt tillatelse til å forlenge fartøyet av sikkerhetsmessige årsaker,

 

II

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

””””””””””””””””””””””””””””

 

Forskriften lyder etter dette:

 


Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske etter norsk vårgytende sild i 2006

 

Fiskeri- og kystdepartementet har den 24. november 2005 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst, §§ 20 og 21, jf. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, fastsatt følgende forskrift:

 

 

 

§ 1 Vilkår for å delta

For å kunne delta i kystfartøygruppens fiske etter norsk vårgytende sild i 2006 må følgende vilkår være oppfylt:

b)      fartøyet må være registrert i merkeregisteret, ha en største lengde under 27,50 meter, med mindre Fiskeridirektoratet har gitt tillatelse til å forlenge fartøyet av sikkerhetsmessige årsaker, eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet,

c)       fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter norsk vårgytende sild med snurpenot, landnot eller snurrevad.

d)      fartøy som skal fiske med snurpenot, landnot eller snurrevad må ha hatt adgang til å delta i fisket i 2005 med samme redskap. I tillegg kan fartøy som hadde adgang til å delta i fisket i 2004, og som fortsatt har samme eier som før 1. juli 2004, delta. For eier av fartøy som nevnt i 2. pkt. som har søkt om utskifting eller fått tilsagn om utskifting før 24. november 2005, kan Fiskeridirektoratets regionkontor etter søknad gi samme eier adgang til å delta i fisket med et erstatningsfartøy dersom de øvrige vilkårene er oppfylt. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

Dersom ikke alle vilkårene er oppfylt til enhver tid, vil adgangen til å delta falle bort.

Adgangen til å delta kan ikke overføres til annet fartøy med mindre slik tillatelse gis i medhold av denne forskrift.

Eier av fartøy mellom 27,50 og 33,50 meter største lengde som hadde tillatelse til å delta i fisket etter norsk vårgytende sild i 1985, kan delta med fartøyet uavhengig av lengdevilkåret i første ledd bokstav a.

Den som hadde kystnottillatelse, ekstraordinær landnottillatelse i 1985 eller som deltok i fisket etter norsk vårgytende sild på kystfiskekvoten i 1985 eller tidligere, kan uavhengig av vilkåret i første ledd bokstav b delta i fisket selv om vedkommende står på blad A i fiskermanntallet.

 

 

 

§ 2 Dispensasjon

Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra vilkåret i § 1 første ledd bokstav d dersom eier av fartøy har hatt tillitsverv i fiskeriorganisasjon eller offentlig verv, og vervet har medført at eier ikke har adgang til å delta. Slik tillatelse kan bare gis til eier av fartøy som kan vise til tidligere deltakelse med eget fartøy i fiske etter norsk vårgytende sild.

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 

 

 

§ 3 Utskiftning av fartøy

Ved utskiftning av fartøy som har adgang til å delta, kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi eier tillatelse til å delta i fisket med erstatningsfartøy.

Adgang til å delta i fisket med utskiftningsfartøyet bortfaller når slik tillatelse gis for erstatningsfartøyet.

Søknad sendes på fastsatt skjema til Fiskeridirektoratets regionkontor.

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 

 

 

§ 4 Salg av fartøy

Ved salg av fartøy som har adgang til å delta, kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi ny eier adgang til å delta i fisket dersom de øvrige vilkår for å delta er oppfylt.

Adgang for ny eier til å delta i fisket medfører at selgers adgang til å delta med erstatningsfartøy bortfaller.

Søknad sendes på fastsatt skjema til Fiskeridirektoratets regionkontor.

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 

 

 

§ 5 Dødsfall

Dersom fartøyeier dør, bortfaller adgangen til å delta i fisket.

Den som ved arv erverver fartøy som hadde adgang til å delta, kan gis adgang til å delta i fisket dersom de øvrige vilkår for å delta er oppfylt. Dersom fartøyeiers død skyldes forlis der også fartøyet har gått tapt, kan arving gis rett til å delta i fisket med erstatningsfartøy.

Arvinger som nevnt i andre ledd, kan også selge fartøy med adgang for ny eier til å delta i fisket dersom vilkårene for å delta og salg for fortsatt drift er oppfylt.

Søknad sendes til Fiskeridirektoratets regionkontor.

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 

 

 

§ 6 Midlertidig tillatelse til å benytte annet fartøy (leiefartøy)

Fiskeridirektoratets regionkontor kan ved forlis og havari som medfører vesentlig driftsavbrudd, gi midlertidig tillatelse til å benytte annet fartøy i fisket.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan fastsette nærmere vilkår for slik tillatelse, herunder begrensninger på leiefartøyets lengde, samt at høvedsmann og hele eller deler av mannskapet skal delta i fisket med leiefartøyet.

Det kan ikke gis tillatelse til å benytte leiefartøy som har en største lengde på eller over 27,50 meter.

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 

 

 

§ 7 Vilkår for å delta med landnot og garn

Eier av fartøy som ikke har adgang til å delta i henhold til § 1, kan delta i fisket med landnot og garn dersom følgende vilkår er oppfylt:

a)       fartøyet må være registrert i merkeregisteret, ha en største lengde under 27,50 meter og ha en lastekapasitet på 1.500 hl. eller mindre,

b)      eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet, ved fiske med landnot må eier av fartøyet og høvedsmann være ført på blad B.

c)       fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter norsk vårgytende sild med landnot eller garn.

Med eier forstås den som direkte, eller indirekte gjennom foretak, innehar mer enn 50% av eierandelene i fartøyet.

 

 

 

§ 8 Godkjenning

For fartøy som deltar i fisket med hjemmel i denne forskrifts §§ 1 eller 7 kan Fiskeridirektoratets regionkontor kreve kontroll av at eier og fartøy oppfyller vilkårene for å delta i fisket. For fartøy som deltar med hjemmel i denne forskrifts § 7, men som ikke deltok i slikt fiske i 2005, må eier og fartøy ha særskilt godkjenning fra Fiskeridirektoratets regionkontor, som viser at vilkårene er oppfylt.

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

Fiskeridirektoratet kan gi utfyllende bestemmelser vedrørende kravet til egnethet, bemanning, utstyr og om fremstilling for kontroll.

 

 

 

§ 9 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift, straffes i henhold til lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst, § 29. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

 

 

§ 10 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2006 og gjelder til og med 31. desember 2006.

 

””””””””””””””””””””””””””””””””