J-153-2007 Regulering av fisket etter nvg-sild i 2007

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-153-2007

(J-20-2007 UTGÅR)

 

 

 

Bergen,6.7.2007

KK/EB

 

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2007Fiskeridirektoratet har den 6. juli 2007 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2006 om regulering av fiske etter norsk vårgytende sild i 2007 § 25, gitt med hjemmel i lov om saltvannsfiske mv. fastsatt følgende forskrift:

 

I

 

I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2006 om regulering av fiske etter norsk vårgytende sild i 2007 gjøres følgende endring:

 

§ 7 (ny) skal lyde:

 

§ 7 Partråling
Uten hensyn til forbudet i § 20 kan ringnotfartøy med flytetråltillatelse etter konsesjonsforskriftens § 2-25 som partråler på følgende vilkår fordele kvantumet ved landing, uavhengig av hvilket fartøy som fører fangsten:

1.       Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til Norges Sildesalgslag før fisket tar til.

2.       Fartøyene i partrållaget må fiske med samme redskap, og to fartøy kan dra med inntil 2 wire i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling.

3.       Dersom fangst som tas i forbindelse med partråling deles, skal minimum 20 % av fangsten per landing fordeles til de aktuelle fartøyene. Det skal alltid føres fangst på det fartøy som lander fangsten.

4.       Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved landing skal det gis oppgave over at fangsten er tatt som partrållag.

5.       Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn to andre fartøy i løpet av 2007.

6.       Et fartøy kan likevel dele fangst med nytt fartøy dersom tidligere fartøy i partrållaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning.

Partrållag må sende melding til Fiskeridirektoratets regionkontor før fisket tar til.

 

Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 

Retten til å drive partråling gjelder som en prøveordning frem til 31. mai  2008. Fiskeridirektoratet kan avvikle prøveordningen på kort varsel.

 

Gjeldende §§ 7 – 9 blir ny §§8 – 10.

 

Ny § 11 skal lyde:

 

§ 11 Partråling
Uten hensyn til forbudet i § 20 kan kystfartøy med flytetråltillatelse etter konsesjonsforskriftens § 2-25  som partråler på følgende vilkår fordele kvantumet ved landing, uavhengig av hvilket fartøy som fører fangsten:


1.       Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til Norges Sildesalgslag før fisket tar til.

2.       Fartøyene i partrållaget må fiske med samme redskap, og to fartøy kan dra med inntil 2 wire i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling.

3.       Dersom fangst som tas i forbindelse med partråling deles, skal minimum 20 % av fangsten per landing fordeles til de aktuelle fartøyene. Det skal alltid føres fangst på det fartøy som lander fangsten.

4.       Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved landing skal det gis oppgave over at fangsten er tatt som partrållag.

5.       Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn to andre fartøy i løpet av 2007.

6.       Et fartøy kan likevel dele fangst med nytt fartøy dersom tidligere fartøy i partrållaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning.

Partrållag må sende melding til Fiskeridirektoratets regionkontor før fisket tar til.

 

Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 

Retten til å drive partråling etter denne bestemmelsen gjelder som en prøveordning frem til 31. desember 2008. Fiskeridirektoratet kan avvikle prøveordningen på kort varsel.

 

Gjeldende §§ 11 – 27 blir nye §§ 12 - 29.

 

 

II

 

 

Denne forskriften trer i kraft straks.

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

Forskriften lyder etter dette:

 

 

Forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2007

 

Fiskeri- og kystdepartementet har den 22.desember med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5, 9, 11 og 25, fastsatt følgende forskrift:

 

 

KAPITTEL 1. FISKEFORBUD OG KVOTER

 

 

 

§ 1 Generelt forbudDet er forbudt for norske fartøy å fiske og lande norsk vårgytende sild.

 

 

 

§ 2 TotalkvoteUten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta i fisket etter norsk vårgytende sild, fiske og lande inntil 780.800 tonn norsk vårgytende sild i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone nord for 62° N, i fiskerisonen ved Jan Mayen, i EU-sonen, Færøyenes fiskerisone, Islands økonomiske sone og i internasjonalt farvann på de vilkår som er fastsatt i denne forskrift. Av dette kvantum avsettes 3.000 tonn til forsknings og undervisningskvoter, samt 750 tonn til agn.

 

Av totalkvoten kan inntil 74.995 tonn fiskes i EU-sonen.

 

Av totalkvoten kan inntil 30.000 tonn fiskes i Færøyenes fiskerisone.

 

Av totalkvoten kan inntil 90.000 tonn fiskes i Islands økonomiske sone.

 

 

 

§ 3 Gruppekvote for ringnotfartøy

 

Fartøy med ringnottillatelse kan fiske og lande inntil 425.046 tonn norsk vårgytende sild.

 

 

 

§ 4 Gruppekvote for trålfartøy

 

Fartøy med adgang til å fiske med trål kan fiske og lande inntil 85.476 tonn norsk vårgytende sild.

 

 

 

§ 5 Gruppekvote for fartøy i kystfartøygruppen

 

Fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen kan fiske og lande inntil 266.528 tonn norsk vårgytende sild. Av dette kvantum avsettes 2.000 tonn til fartøy som har adgang til å delta med landnot eller garn i medhold av § 30 i forskrift av 27. november 2006 nr. 1319 om deltakelse i kystfartøygruppens fiske for 2007 (deltakelsesforskriften).

 

 

KAPITTEL 2. FISKE I RINGNOTGRUPPEN

 

 

 

§ 6 FartøykvoterFartøy med ringnottillatelse iht. § 4-1 i forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften), tildeles fartøykvoter på grunnlag av følgende basiskvoter:

 

1.500 hl +

40% av konsesjonskapasiteten fra

0 –

4.000 hl

 

30% av konsesjonskapasiteten fra

4.000 –

6.000 hl

 

20% av konsesjonskapasiteten fra

6.000 –

10.000 hl

 

10% av konsesjonskapasiteten

over

10.000 hl

 

Basiskvoten blir omregnet til tonn ved at 1 hektoliter = 0,1 tonn (100 kilo).

 

Kvotene til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med den faktoren en får ved å dividere de respektive gruppekvotene med summen av basiskvotene.

 

Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne.

 

 

 

§ 7 Partråling
Uten hensyn til forbudet i § 20 kan ringnotfartøy med flytetråltillatelse etter konsesjonsforskriftens § 2-25 som partråler på følgende vilkår fordele kvantumet ved landing, uavhengig av hvilket fartøy som fører fangsten:

7.       Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til Norges Sildesalgslag før fisket tar til.

8.       Fartøyene i partrållaget må fiske med samme redskap, og to fartøy kan dra med inntil 2 wire i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling.

9.       Dersom fangst som tas i forbindelse med partråling deles, skal minimum 20 % av fangsten per landing fordeles til de aktuelle fartøyene. Det skal alltid føres fangst på det fartøy som lander fangsten.

10.   Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved landing skal det gis oppgave over at fangsten er tatt som partrållag.

11.   Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn to andre fartøy i løpet av 2007.

12.   Et fartøy kan likevel dele fangst med nytt fartøy dersom tidligere fartøy i partrållaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning.

Partrållag må sende melding til Fiskeridirektoratets regionkontor før fisket tar til.

 

Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 

Retten til å drive partråling gjelder som en prøveordning frem til 31. mai  2008. Fiskeridirektoratet kan avvikle prøveordningen på kort varsel.

 

 

KAPITTEL 3. FISKE I TRÅLGRUPPEN

 

 

 

§ 8 FartøykvoterFartøy med tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål iht. konsesjonsforskriftens § 2-20, tildeles fartøykvoter på grunnlag av følgende basiskvoter:

 

50 tonn +

50 % av bruttotonnasje fra

0 – 100

 

40 % av bruttotonnasje fra

101 – 200

 

30 % av bruttotonnasje fra

201 – 300

 

20 % av bruttotonnasje fra

301 – 400

 

10 % av bruttotonnasje fra

401 – 600

 

Kvotene til det enkelte fartøyet fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med den faktoren en får ved å dividere de respektive gruppekvotene med summen av basiskvotene.

Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne.

 

Ved beregning av fartøyets basiskvote gjelder tonnasje i henhold til Skipskontrollens målebrev/identitetsbevis utstedt senest 31. desember 1998. Ved eierskifte nyttes bruttotonnasje per nevnte tidspunkt for det fartøy reder hadde konsesjon på ved årets begynnelse eller tidligere.

 

 

 

§ 9 PartrålingUten hensyn til forbudet i § 18 kan fartøy som partråler på følgende vilkår fordele kvantumet ved landing, uavhengig av hvilket fartøy som fører fangsten:

 

 

Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til Norges Sildesalgslag før fisket tar til.

 

Fartøyene i partrållaget må fiske med samme redskap, og to fartøy kan dra med inntil 2 wire i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling.

 

Dersom fangst som tas i forbindelse med partråling deles, skal minimum 20 % av fangsten per landing fordeles til de aktuelle fartøyene. Det skal alltid føres fangst på det fartøy som lander fangsten.

 

Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved landing skal det gis oppgave over at fangsten er tatt som partrållag.

 

Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn to andre fartøy i løpet av 2007.

 

Et fartøy kan likevel dele fangst med nytt fartøy dersom tidligere fartøy i partrållaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning.

 

Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 

 

 

KAPITTEL 4. FISKE I KYSTFARTØYGRUPPEN

 

 

 

§ 10 FartøykvoterFartøy med adgang til å delta iht. § 29 i forskrift av 27. november 2006 om deltakelse i kystfartøygruppenes fiske for 2007 (deltakelsesforskriften), kan fiske og lande følgende kvanta norsk vårgytende sild:

 

Fartøyets hjemmelslengde

Kvotefaktor

Fartøykvote (tonn)

under 7,00 m

1,0

48,00

7,0 - 7,99 m

1,5

72,00

8,0 - 8,99 m

2,0

96,00

9,0 - 9,99 m

3,0

144,00

10,0 - 10,99 m

3,5

168,00

11,0 - 11,99 m

4,0

192,00

12,0 - 12,99 m

4,5

216,00

13,0 - 13,99 m

5,0

240,00

14,0 - 14,99 m

6,0

288,00

15,0 - 15,99 m

7,0

336,00

16,0 - 16,99 m

8,0

384,00

17,0 - 17,99 m

9,0

432,00

18,0 - 18,99 m

10,0

480,00

19,0 - 19,99 m

11,0

528,00

20,0 - 20,99 m

12,0

576,00

21,0 - 21,99 m

13,5

648,00

22,0 - 22,99 m

15,0

720,00

23,0 - 23,99 m

16,5

792,00

24,0 - 24,99 m

18,0

864,00

25,0 - 25,99 m

19,5

936,00

26,0 m og over

21,0

1008

 

Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe iht. deltakelsesforskriftens § 30, kan ikke ha en høyere kvote enn tilsvarende 6 kvotefaktorer. Faktoren beregnes etter fartøyets faktiske lengde.

 

 

 

§ 11 Partråling
Uten hensyn til forbudet i § 20 kan kystfartøy med flytetråltillatelse etter konsesjonsforskriftens § 2-25  som partråler på følgende vilkår fordele kvantumet ved landing, uavhengig av hvilket fartøy som fører fangsten:

7.       Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til Norges Sildesalgslag før fisket tar til.

8.       Fartøyene i partrållaget må fiske med samme redskap, og to fartøy kan dra med inntil 2 wire i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling.

9.       Dersom fangst som tas i forbindelse med partråling deles, skal minimum 20 % av fangsten per landing fordeles til de aktuelle fartøyene. Det skal alltid føres fangst på det fartøy som lander fangsten.

10.   Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved landing skal det gis oppgave over at fangsten er tatt som partrållag.

11.   Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn to andre fartøy i løpet av 2007.

12.   Et fartøy kan likevel dele fangst med nytt fartøy dersom tidligere fartøy i partrållaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning.

Partrållag må sende melding til Fiskeridirektoratets regionkontor før fisket tar til.

 

Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 

Retten til å drive partråling etter denne bestemmelsen gjelder som en prøveordning frem til 31. desember 2008. Fiskeridirektoratet kan avvikle prøveordningen på kort varsel.

 

 

 

§ 12 Beregning av kvote ved utskifting og ombyggingFartøy som ved utskifting eller ombygging får endret sin faktiske lengde, får sin kvote beregnet etter lengde ført i merkeregisteret senest 31. desember 2001, eller godkjent målebrev datert senest samme dato.

 

 

 

§ 13 Samfiske i forbindelse med låssetting

 

To notfartøy i kystfartøygruppen som er utrustet og bemannet for samfiske kan gå sammen om kast og fiske for låssetting inntil en kvote tilsvarende summen av 2 x 12 kvotefaktorer. Kvantum utover dette må det enkelte fartøy fiske og lande alene.

 

For øvrig gjelder følgende vilkår:

 

Ingen kan gå sammen om kast uten på forhånd å være skriftlig påmeldt til Norges Sildesalgslag for samfiske til låssetting. Ved påmelding må samfiskerne utpeke en av deltakerne som ansvarshavende. Fiskere som har gått sammen om kast plikter å oppgi alle nødvendige opplysninger om deltakende fartøyer, eiere, registreringsmerke, ansvarshavende, nøyaktig fangststed osv. til salgslaget.

 

Fartøy kan bare delta i ett samfiskelag i 2007. Et fartøy kan likevel delta i ett nytt samfiskelag dersom tidligere fartøy i samfiskelaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning.

 

Fartøy som har deltatt i direktehåvingsfiske kan ikke delta i samfiske i samme kalenderår, med mindre fartøyet har minst 20 % igjen av egen kvote.

 

Låssettingen skal skje innenfor grunnlinjen, og samfiskereplikter å føre daglig tilsyn med låset frem til fangsten er levert. Bruket skal merkes på forsvarlig måte med minimum en blåse fra hver enkelt deltaker.

 

Landing av fangst som er låssatt kan bare skje ved opptak fra lås/pose i sjøen til godkjent førings-/kjøperfarøy. Låset/posen skal være oppankret/fortøyd til land før overføring til førings-/kjøperfartøy finner sted.

 

Adgangen til å gå sammen om kast gjelder ikke i sperrede områder med puljevis innseiling.

 

Fiskeridirektoratets regionkontor avgjør om samfiske kan utøves og hvordan samfiske kan utøves i sperrede områder med puljevis innseiling.

 

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 

 

 

§ 14 Landing til førings- eller kjøperfartøyKystfartøy som selv fører fangsten, kan lande den til førings- eller kjøperfartøy. Slik landing kan bare skje ved kai i havner med fiskemottak som tar i mot norsk vårgytende sild.

 

Fiskeridirektoratets regionkontor kan tillate landing andre steder enn det som følger av første ledd.

 

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 

 

KAPITTEL 5. STENGTE OMRÅDER

 

 

 

§ 15 Stengte områder i NordlandDet er forbudt å fiske i Vestfjorden, Ofotfjorden, Tysfjord m.v. nord og østenfor rette linjer trukket fra fastlandet langs 67°50’N til Lofotodden, fra treffpunktet på Lofotodden videre til Balstad lykt 68°03'N 13°33'Ø, videre i en rett linje til Lødingen 68°26'N 16°Ø. I nord er området avgrenset av en rett linje langs 68°40'N tvers av Tjeldsundet.

 

Det er forbudt å fiske med not (unntatt landnot) i Hellemofjorden sør for en linje trukket mellom punktene 68°01,12’ N 16°11,62’Ø til 68°00,95’N 16°10,20’Ø (Hestneset sør til Hellandsberg).

 

Det er i perioden 1. januar til 30. juni forbudt å fiske med konsesjonspliktige ringnotfartøy, eller med trålfartøy på eller over 27,50 meter største lengde, i Vestfjorden og innenforliggende fjordsystemer, innenfor en linje trukket mellom punktene 68° 18 ' N 15° 39 ' Ø og 68° 11 ' N 15° 36 ' Ø (Offersøya - Tranøy). Fartøy som fisker innenfor dette område er begrenset av en kvote på 100 tonn losset kvantum per tur for fartøy som fører egen fangst.

 

Det er forbudt å fiske med trål i Tysfjorden og innenforliggende fjordsystemer, innenfor en linje trukket mellom punktene 68 ° 15,23' N 16 ° 03,88' Ø og 68 ° 17,17' N 16 ° 08,63' Ø (Korsneset lykt/Bremneset).

 

 

 

§ 16 Stengte områder i Nordland for fiske med fartøy over 27,50 meter største lengdeDet er forbudt å fiske med fartøy over 27,50 meter største lengde

i følgende områder i Nordland:

 

Fra NV pynten Åmøya 66°47,2' N 13°21'Ø. Derfra i nordvestlig retning til Karlsholmen fyr, 66°54,7'N 13°05,6'Ø. Fra Karlsholmen i nordøstlig retning på vestsiden av Fugløyvær til Hernesskagen lykt SV av Bodø 67°15,5'N 14°16,8'Ø.

 

Mistfjorden - Karlsøyfjorden - Folla. Sperringen går i en rett linje fra 67°26,5'N 14°44'Ø til 67°40'N 14°44'Ø.

 

Indre Vestfjorden - Tysfjorden - Ofotfjorden - Tjeldsundet. Sperrelinjen går i en rett linje fra Hamnvikodden 67°55'N 15°20'Ø til Storvikklubben 67°56'N 15°19'Ø og videre nordover fra Engeløy 67°58'N 15°Ø langs 15°Ø til 68°13'N og i nord 68°40'N tvers over Tjeldsundet.

 

Øst-Lofoten - fra Ingjeldsøy til Skomvær. Det sperrede området er på nord og vestsiden av følgende linjer: Fra 68°13'N 15°Ø til Skrova fyr 68°09'N 14°39'Ø derfra til Balstad lykt 68°03'N 13°33'Ø, videre til Værøy fyr 67°39'N 12°44'Ø.

 

Fra Værøy til Tørrfallen ved Skomvær fyr 67°24'N 11°52'Ø. På nordsiden av Austvågøy og Vestvågøy går sperrelinjen fra Nipa 68°30'N 15°13'Ø til grunnlinjemerke utenfor Eggum 68°19'N 13°40'Ø. Derfra langs grunnlinjene til Skomvær.

 

Vestfjorden nord for en rett linje trukket fra fastlandet langs 67°50’N til Lofotodden.

 

 

 

 

 

§ 17 OmrådefastsettelserUten hensyn til bestemmelsene i § 13 første ledd og § 14, kan fartøy som har fått tillatelse fra Fiskeridirektoratets regionkontor fiske norsk vårgytende sild innenfor områdene nevnt i disse bestemmelsene etter puljevis innseiling. Det kan settes vilkår om inspektør om bord.

 

 

Fiskeridirektoratet er klageinstans for vedtak truffet av Fiskeridirektoratets regionkontor.

 

 

 

§ 18 Fiske sør for 62°NDet er forbudt å fiske norsk vårgytende sild sør for 62°N i statistikkområde IV og i statistikkområde IIIa.

 

I området mellom 62°00’N og 60°30’N er det hele året forbudt å fiske sild fra grunnlinjene og ut til 12 nautiske mil.

 

I perioden fra og med 15. februar til og med 30. april er det forbudt å fiske sild i området mellom 62°N og en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr innenfor 12 nautiske mil regnet fra grunnlinjene.

 

Uten hensyn til forbudet i første, annet og tredje ledd er det i perioden fra og med 1. januar til og med 30. april likevel tillatt for alle fartøygrupper å fiske norsk vårgytende sild innenfor en linje regnet fra 6 nautiske mil av grunnlinjene i området fra 62°N til 61°N.

 

Uten hensyn til forbudet i første, annet og tredje ledd er det i perioden fra og med 16. februar til og med 30. april tillatt for fartøy i kystfartøygruppen å fiske norsk vårgytende sild innenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene mellom 61°N og en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr. Fangstene belastes det enkelte fartøys kvote av norsk vårgytende sild.

 

Fiskeridirektoratet kan endre og oppheve bestemmelsene i denne paragrafen, herunder begrense deltakelsen eller sperre områder

 

 

 

§ 19 Stenging av fiskefelt ved fare for neddreping, innblanding m.m.

 

Uten hensyn til bestemmelsene i §§ 13 – 16 kan Fiskeridirektoratets regionkontor ved fare for neddreping, innblanding av norsk vårgytende sild under minstemål eller innblanding av torsk, hyse, sei og uer, i alle områder hvor det fiskes etter norsk vårgytende sild, stenge og gjenåpne områder for fiske i bestemte områder og til bestemte tider, og kan sette nærmere vilkår, herunder bruk av sorteringsrist, forby omsetning direkte fra notkast og anvise til fiske i andre områder.

 

Tilsvarende kan Fiskeridirektoratet forby fiske med fartøy over 27,50 meter største lengde dersom det oppstår fare for redskapskollisjoner.

 

Fiskeridirektoratet er klageinstans for vedtak truffet av Fiskeridirektoratets regionkontor.

 

 

KAPITTEL 6. FELLESBESTEMMELSER

 

 

 

§ 20 KvoteutnyttelseHvert fartøy kan bare fiske og lande en kvote. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.

 

Ved salg og utskifting av fartøy innenfor reguleringsåret skal kvoten beregnes etter bestemmelsene i tredje til femte ledd.

 

Ved kjøp av fartøy kan ny eier ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som fartøyet totalt har fisket og levert i reguleringsåret. Dette gjelder også når fartøyet erverves til utskiftning av et annet fartøy.

 

Ved utskifting av fartøy kan erstatningsfartøyet heller ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som han selv har fisket og landet med annet fartøy i vedkommendes eie i reguleringsåret.

 

Når det ved utskifting gjøres fradrag etter tredje ledd eller fjerde ledd, skal det fangstkvantum som er størst av de to alternativene trekkes fra.

 

Fisket kvantum etter denne midlertidige forskrift vil bli avregnet mot fartøykvoter og eventuelle maksimalkvoter i en senere forskrift for 2007.

 

 

 

§ 21 Overføring av fangstDet kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

 

Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi tillatelse til overføring av fangst som ikke er tatt om bord dersom fartøyet befinner seg på feltet på opptakstidspunktet og er utrustet og bemannet for fiske.

 

Utenfor sperrede områder kan fartøy i ringnotgruppen og trålgruppen overføre fangst som ikke er tatt om bord fra notkast/slep seg i mellom. Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord.

 

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 

 

 

§ 22 BifangstFiskeridirektoratet kan fastsette hvilken bifangst av sild som kan tas i andre fiskerier og gi tillatelse på nærmere vilkår for omsetning av sild tatt som bifangst.

 

Uten hinder av forbudet i § 1 kan det i forbindelse med brislingfisket tas inntil 50% sild som bifangst regnet etter rommål.

 

Ved fiske etter sild med trål, snurrevad eller not er det forbudt å ha bifangst av torsk, hyse, sei og uer.

 

 

 

§ 23 Avkortning av kvote ved dumping og neddrepingEr fangst forsettlig dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets regionkontor fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten.

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 

 

 

§ 24 Bruk av ringnotfartøy og trålere som føringsfartøy

 

Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi tillatelse til at ringnotfartøy eller trålere nyttes som føringsfartøy i fisket etter norsk vårgytende sild. Ringnotfartøy eller trålere som nyttes som føringsfartøy kan ikke samtidig drive fiske på egen kvote. Redskap og eventuelt produksjonsutstyr skal være plombert av Fiskeridirektoratets regionkontor.

 

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 

 

 

§ 25 Omregningsfaktorer for ombordprodusert sildVed sildefiletproduksjon er omregningsfaktoren 2,0 slik at 1 tonn sildefilet blir avregnet med 2 tonn rund sild på fartøykvoten.

 

Ved silderognproduksjon er omregningsfaktoren 9,0 slik av 1 tonn silderogn blir avregnet med 9 tonn rund sild på fartøykvoten.

 

Ved produksjon av hel, saltet sild er omregningsfaktoren 1,0 slik at 1 tonn hel, saltet sild blir avregnet med 1 tonn rund sild på fartøykvoten.

 

Ved produksjon av hodekappet, saltet sild er omregningsfaktoren 1,2 slik at 1 tonn hodekappet, saltet sild blir avregnet med 1,2 tonn rund sild på fartøykvoten.

 

Summen av alle leverte produkter, inklusive avfall/avskjær og hel sild som er utsortert fra ombordproduksjon av silderogn (biprodukter), må ikke overstige fartøykvoten.

 

Levering av biprodukt må kontrolleres av Fiskeridirektoratets regionkontor, og føres særskilt på sluttseddelen.

 

 

 

§ 26 AgnfisketInnenfor grunnlinjene nord for 62°N er det tillatt å fiske norsk vårgytende sild til eget forbruk av agn. Slikt fiske kan bare drives av fiskere som er ført i fiskermanntallet og bare med ett merkeregistrert fartøy. Omsetning av fangsten er forbudt.

 

Fra og med 1. januar til og med 30. april er det også tillatt å fiske norsk vårgytende sild til eget forbruk av agn innenfor 6 nautiske mil fra grunnlinjene mellom 61°N og 62°N.

 

 

 

§ 27 BemyndigelseFiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvotene eller gruppekvotene er beregnet oppfisket, samt innføre konsumpåbud.

 

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket 1. halvår når oppfisket kvantum overstiger den tradisjonelle andelen som er fisket 1. halvår.

 

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

 

 

KAPITTEL 7. STRAFF OG IKRAFTTREDELSE

 

 

 

§ 28 StraffDen som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

 

 

§ 29 IkrafttredelseDenne forskrift trer i kraft 1. januar 2007 og gjelder til og med 31. desember 2007.

 

”””””””””””””””””””””””