J-28-2009 Kvotefaktor i fisket etter nvg-sild i 2009

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-28-2009

(J-17-2009 UTGÅR)

 

 

 

Bergen, 11.2.2009

KK/EW

 

 

Forskrift om endring av forskrift om kvotefaktor i fisket etter norsk vårgytende sild i 2009 

 

Fiskeridirektoratet har den 5. februar 2009 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 18. desember 2008 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2009 § 9, fastsatt følgende forskrift:

 

I

 

I Fiskeridirektoratets forskrift av 27. januar 2009 om kvotefaktor i fisket etter norsk vårgytende sild i 2009 gjøres følgende endring:

 

 

§ 2 (ny) skal lyde:

 

 

§ 2 Kvotefaktor for fartøy med tillatelse til å fiske med trål

 

Ved beregning av fartøykvoter for fartøy med tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål, jf. forskrift om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 2-20, skal anvendes faktor 9,4.

 

 

Gjeldende § 2 blir ny § 3.

 

 

II

 

Denne forskriften trer i kraft straks.

 

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

 

Forskriften lyder etter dette:

 

Forskrift om kvotefaktor i fisket etter norsk vårgytende sild i 2009 

 

Fiskeridirektoratet har den 27. januar 2009 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 18. desember 2008 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2009 §§ 7 og 9, fastsatt følgende forskrift:

 

 

 

§ 1 Kvotefaktor for fartøy med ringnottillatelse

 

Ved beregning av fartøykvoter for fartøy med ringnottillatelse, jf. forskrift om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 4-1, skal anvendes faktor 12,46.

 

 

 

§ 2 Kvotefaktor for fartøy med tillatelse til å fiske med trål

 

Ved beregning av fartøykvoter for fartøy med tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål, jf. forskrift om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 2-20, skal anvendes faktor 9,4.

 

 

 

§ 3 Ikrafttredelse

 

Denne forskriften trer i kraft straks.

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,