J-12-2009 Kvotefaktor i fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerak i 2009

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-12-2009

(J-4-2009 UTGÅR)

 

 

 

Bergen, 22.1.2009

KK/EW

 

 

Forskrift om endring av forskrift om kvotefaktor i fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2009 

 

Fiskeridirektoratet har den 12. januar 2009 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 18. desember 2008 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2009 § 10, fastsatt følgende forskrift:

 

 

I

 

I Fiskeridirektoratets forskrift av 9. januar 2009 om kvotefaktor i fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2009 gjøres følgende endring:

 

 

§ 2 (ny) skal lyde:

 

 

§ 2 Kvotefaktor for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse

 

Ved beregning av fartøykvote for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse, jf forskrift om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) §§ 2-6 og 2-10 skal anvendes faktor 0,27.

 

 

Gjeldende § 2 blir ny § 3.

 

II

 

Forskriften trer i kraft straks.

 

 

Forskriften lyder etter dette:

 

 

 

Forskrift om kvotefaktor i fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2009 

 

Fiskeridirektoratet har den 9. januar 2009 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 18. desember 2008 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2009 §§ 6 og 10, fastsatt følgende forskrift:

 

 

 

§ 1 Kvotefaktor for fartøy med ringnottillatelse

 

Ved beregning av fartøykvoter for fartøy med ringnottillatelse, jf forskrift om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 4-1, anvendes faktor 0,84 i Nordsjøen og 0,07 i Skagerrak.

 

 

§ 2 Kvotefaktor for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse

 

Ved beregning av fartøykvote for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse, jf forskrift om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) §§ 2-6 og 2-10 skal anvendes faktor 0,27.

 

 

 

§ 3 Ikrafttredelse

 

Denne forskriften trer i kraft straks.

 

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,