J-17-2009 Kvotefaktor i fisket etter nvg-sild i 2009

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-17-2009

(J-18-2008 UTGÅR)

 

 

 

Bergen, 28.1. 2009

KK/EW

 

 

Forskrift om kvotefaktor i fisket etter norsk vårgytende sild i 2009 

 

Fiskeridirektoratet har den 27. januar 2009 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 18. desember 2008 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2009 § 7, fastsatt følgende forskrift:

 

 

 

§ 1 Kvotefaktor for fartøy med ringnottillatelse

 

Ved beregning av fartøykvoter for fartøy med ringnottillatelse, jf. forskrift om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 4-1, skal anvendes faktor 12,46.

 

 

 

§ 2 Ikrafttredelse

 

Denne forskriften trer i kraft straks.

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,