J-126-2009 Forbud mot å fiske nvg-sild i fiskevernsonen ved Svalbard i 2009

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-126-2009

(J-302-2008 UTGÅR)

 

 

 

Bergen, 30.6.2009

HØ/EW

 

 

Forskrift om endring av forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard i 2009

Fiskeri- og kystdepartementet har den 24. juni 2009 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone, lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16, jf. forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 3, bestemt:

 

I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 18. desember 2008 om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard i 2009, gjøres følgende endring:

 

 

I

 

 

 

 

§ 3 Unntak fra fiskeforbudet (ny), skal lyde:

 

Fartøy fra stater som i 2009 har adgang til å fiske norsk vårgytende sild i andre norske fiskerijurisdiksjonsområder kan uten hensyn til forbudet i § 2 fra 24. juni og frem til 15. oktober 2009 fiske norsk vårgytende sild innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 

1.

N 74° 04,73' Ø 19° 05,76'

2.

N 76° 00'      Ø 17° 41,77'

3.

N 76° 30'      Ø 14° 00'

4.

N 77° 00'      Ø 12° 15'

5.

N 78° 00'      Ø 09° 55'

6.

N 79° 00'      Ø 09° 00'

7.

N 79° 00'      V 03° 29'.

Videre langs yttergrensen for fiskevernsonen ved Svalbard til posisjon

8.

N 72° 10,46' Ø 10° 18,42'.

Videre langs yttergrensen for Norges økonomiske sone til posisjon 1.

 

Fangster tatt i medhold av første ledd skal avregnes sammen med og på samme måte som kvoter tildelt i øvrige norske fiskerijurisdiksjonsområder.

 

Fiskeridirektøren kan stoppe fisket etter norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard for den enkelte part når det kvantum som tilfaller partene til fempartsavtalen om forvaltning av norsk vårgytende sild for 2008 er beregnet å ville bli oppfisket.

 

Fiskeridirektøren kan stenge hele eller deler av området nevnt i første ledd dersom innblandingen av sild under minstemål i de enkelte fangster overstiger 20 % i antall, eller når andre forhold hindrer et biologisk forsvarlig fiske.

 

Tidligere § 3 blir ny § 4.

 

Tidligere § 4 blir ny § 5.

 

 

II

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

Forskriften lyder etter dette:

 


Forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard i 2009

Fiskeri- og kystdepartementet har den 18. desember 2008 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone, lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16, jf. forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 3, fastsatt følgende forskrift:

 

 § 1.Virkeområde

 

Denne forskrift gjelder for fiske i fiskevernsonen ved Svalbard med norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete- og forsøksfartøy. 

 

§ 2.Generelt forbud

 

Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild. 

 

§ 3 Unntak fra fiskeforbudet

 

Fartøy fra stater som i 2009 har adgang til å fiske norsk vårgytende sild i andre norske fiskerijurisdiksjonsområder kan uten hensyn til forbudet i § 2 fra 24. juni og frem til 15. oktober 2009 fiske norsk vårgytende sild innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 

1.

N 74° 04,73' Ø 19° 05,76'

2.

N 76° 00'      Ø 17° 41,77'

3.

N 76° 30'      Ø 14° 00'

4.

N 77° 00'      Ø 12° 15'

5.

N 78° 00'      Ø 09° 55'

6.

N 79° 00'      Ø 09° 00'

7.

N 79° 00'      V 03° 29'.

Videre langs yttergrensen for fiskevernsonen ved Svalbard til posisjon

8.

N 72° 10,46' Ø 10° 18,42'.

Videre langs yttergrensen for Norges økonomiske sone til posisjon 1.

 

Fangster tatt i medhold av første ledd skal avregnes sammen med og på samme måte som kvoter tildelt i øvrige norske fiskerijurisdiksjonsområder.

 

Fiskeridirektøren kan stoppe fisket etter norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard for den enkelte part når det kvantum som tilfaller partene til fempartsavtalen om forvaltning av norsk vårgytende sild for 2008 er beregnet å ville bli oppfisket.

 

Fiskeridirektøren kan stenge hele eller deler av området nevnt i første ledd dersom innblandingen av sild under minstemål i de enkelte fangster overstiger 20 % i antall, eller når andre forhold hindrer et biologisk forsvarlig fiske.

  

§ 4.Straff og inndragning

 

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskrift er gjenstand for straff og inndragning etter lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 8 og § 9 eller lov av 6. juni 2008 nr. 37 om lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 61 og § 64. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 

 

§ 5.Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2009 og gjelder til og med 31. desember 2009.

 

……………………