J-127-2009 Forbud mot å fiske nvg-sild i den nordøstlige del av NØS

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-127-2009

(J-2-2009 UTGÅR)

 

 

 

Bergen, 30.6.2009

KK/EW

 

Forskrift om endring av forskrift av 3. september 1998 om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i den nordøstlige del av Norges økonomiske sone

Fiskeri- og kystdepartementet har den 24. juni 2009med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 12 og § 16.

 

 

I

 

I forskrift av 3. september 1998 nr. 859 om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i den nordøstlige del av Norges økonomiske sone, gjøres følgende endringer:

 

§ 3 (ny) skal lyde:

 

Uten hensyn til forbudet i § 1 kan det fra 24. juniog frem til 15. oktober2009drives fiske etter norsk vårgytende sild innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 

1.

N 70 ° 40,5'         Ø 21 ° 59,1'

 

2.

N 74 ° 4,73'         Ø 19 ° 5,76'

 

 

Videre langs yttergrensen for Norges økonomiske sone til posisjon

 

3.

N 72 ° 10,46'        Ø 10 ° 18,42'

      

Fiskeridirektoratet kan stenge hele eller deler av området nevnt i første ledd dersom innblanding av sild under minstemål i de enkelte fangster overstiger 20% i antall.

 

 

II

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

                                                            ………………………………..

Forskriften lyder etter dette

 

Forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i den nordøstlige del av Norges økonomiske sone

 

Fiskeri- og kystdepartementet har den 19. desember 2008 med hjemmel i lov av 6.  juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12 og 16 fastsatt følgende forskrift:

 

 

 

§ 1

 

Det er forbudt for norske og utenlandske fartøy å fiske norsk vårgytende sild nordøst for en rett linje fra 72 grader 10,46 minutter nord, 10 grader 18,42 minutter øst til Darupkjeret 70 grader 40,5 minutter nord, 21 grader 59,1 minutter øst.

 

 

 

§ 2

 

Uten hensyn til forbudet i § 1 kan det innenfor fire nautiske mil fra grunnlinjene vest for 29° 05’ Ø drives fiske etter norsk vårgytende sild for fartøy som:

 

1.         har adgang til å delta i fisket etter norsk vårgytende sild i henhold til forskrift 18. november 2008 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2009 (deltakerforskriften) og

2.         har en største lengde under 21,35 meter eller lasteromsvolum under 150 m³.

 

Fartøy som er på eller over 21,35 meter største lengde, men under 150 m³ må søke om dispensasjon hos Fiskeridirektoratet region Finnmark for å få adgang til å delta i dette fiske.

 

Når det gjelder fisket nevnt i første ledd kan Fiskeridirektoratet stoppe fisket, innskrenke eller utvide i tidsperioden det kan fiskes, og stenge av hele eller deler av området for fiske.

 

 

 

§ 3

 

Uten hensyn til forbudet i § 1 kan det fra 24. juniog frem til 15. oktober2009drives fiske etter norsk vårgytende sild innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 

1.

N 70 ° 40,5'         Ø 21 ° 59,1'

 

2.

N 74 ° 4,73'         Ø 19 ° 5,76'

 

 

Videre langs yttergrensen for Norges økonomiske sone til posisjon

 

3.

N 72 ° 10,46'        Ø 10 ° 18,42'

      

Fiskeridirektoratet kan stenge hele eller deler av området nevnt i første ledd dersom innblanding av sild under minstemål i de enkelte fangster overstiger 20% i antall.

 

 

 

§ 4

 

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til § 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v.

 

 

 

§ 5

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

””””””””””””””””””””””””””””””