J-215-2009 Regulering av fisket etter nvg-sild i 2009

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Fiskeridirektoratet

Hopp til hovedinnholdMelding fra fiskeridirektøren

J-215-2009

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2009

Erstatter: J-209-2009

Gyldig fra: 11. 11. 2009

Gyldig til: 31. 12. 2009

Bergen, 11. 11. 2009

Fiskeridirektoratet har den 6. november 2009 med hjemmel i forskrift av 18. desember 2008 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2009 § 31 fastsatt følgende forskrift:

I

I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 18. desember 2008 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2009 gjøres følgende endring:

§ 13 siste ledd (endret) skal lyde:
Retten til å drive partråling gjelder som en prøveordning til 31. desember 2009. Fiskeridirektoratet kan avvikle prøveordningen på kort varsel.

II

Denne forskriften trer i kraft straks.

Forskriften lyder etter dette:

Forskrift om regulering fisket etter norsk vårgytende sild 2009

Fiskeri- og kystdepartementet har den 18. desember 2008 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 13, 16, 22, 27, 36, og 42, og lov av 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 21, jf. Fiskeri- og kystdepartementets delegasjonsvedtak av 11. februar 2000 nr 99 fastsatt følgende forskrift:

KAPITTEL 1 FISKEFORBUD OG KVOTER

§ 1 Generelt forbud
Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande norsk vårgytende sild.

§ 2 Totalkvote
Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta i fisket etter norsk vårgytende sild, fiske og lande inntil 1 002 230 tonn norsk vårgytende sild i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone nord for 62°N, i fiskerisonen ved Jan Mayen, i EU-sonen, Færøyenes fiskerisone, Islands økonomiske sone og i internasjonalt farvann på de vilkår som er fastsatt i denne forskrift. Av dette kvantum avsettes 3 000 tonn til forsknings og undervisningskvoter, samt 1 000 tonn til agn.

Av totalkvoten kan inntil 96 263 tonn fiskes i EU-sonen.

Av totalkvoten kan inntil 38 508 tonn fiskes i Færøyenes fiskerisone.

Av totalkvoten kan inntil 115 523 tonn fiskes i Islands økonomiske sone.

§ 3 Gruppekvote for ringnotfartøy
Fartøy med ringnottillatelse kan fiske og lande inntil 521 076 tonn norsk vårgytende sild.

§ 4 Gruppekvote for trålfartøy
Fartøy med adgang til å fiske med trål kan fiske og lande inntil 109 805 tonn norsk vårgytende sild.

§ 5 Gruppekvote for fartøy i kystfartøygruppen
Fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen kan fiske og lande inntil 367 349 tonn norsk vårgytende sild. Av dette kvantum avsettes 2 000 tonn til fartøy som har adgang til å delta med landnot eller garn i medhold av § 29 i forskrift av 18. november 2008 om deltakelse i kystfartøygruppens fiske for 2009 (deltakerforskriften).

§ 6 Kvotefleksibilitet over årsskiftet
Ved overfiske eller underfiske i 2009 kan Fiskeridirektoratet belaste eller godskrive gruppekvotene med et tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2010.

Dersom det gjenstår mer enn 10 % av en fartøygruppes restkvote, kan den overskytende kvoten refordeles til de andre fartøygruppene.

Ved overfiske eller underfiske på inntil 10 % av kystfartøygruppens kvote i 2008 kan Fiskeridirektoratet belaste eller godskrive gruppekvoten fastsatt i § 5 med et tilsvarende kvantum i 2009.

KAPITTEL 2 FISKE I RINGNOTGRUPPEN

§ 7 Fartøykvoter
Fartøy med ringnottillatelse iht. § 4-1 i forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften), tildeles fartøykvoter på grunnlag av følgende basiskvoter:

1500 hl +

40 % av konsesjonskapasiteten fra

0 –

4000 hl

 

30 % av konsesjonskapasiteten fra

4000 –

6000 hl

 

20 % av konsesjonskapasiteten fra

6000 –

10 000 hl

 

10 % av konsesjonskapasiteten over

10 000 hl

 

Basiskvoten blir omregnet til tonn ved at 1 hektoliter = 0,1 tonn (100 kilo).

Kvotene til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med den faktoren en får ved å dividere de respektive gruppekvotene med summen av basiskvotene.

Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne.

Fartøy med ringnottillatelse som er tildelt kvote etter denne bestemmelsen kan overfiske eller underfiske denne kvoten med inntil 10 % i 2009. Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet eller godskrevet tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2010.

Fartøy som benytter slumpfiskeordningen i tråd med strukturkvoteforskriftens § 15 i 2009 kan ikke benytte adgangen til kvotefleksibilitet på fartøynivå.

§ 8 Partråling
Uten hinder av forbudet i § 24 kan ringnotfartøy med flytetråltillatelse etter konsesjonsforskriftens § 2-25 som partråler på følgende vilkår fordele kvantumet ved landing, uavhengig av hvilket fartøy som fører fangsten:

a) Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til Norges Sildesalgslag før fisket tar til.

b) Fartøyene i partrållaget må fiske med samme redskap, og to fartøy kan dra med inntil 2 wire i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling.

c) Dersom fangst som tas i forbindelse med partråling deles, skal minimum 20 % av fangsten per landing fordeles til de aktuelle fartøyene. Det skal alltid føres fangst på det fartøy som lander fangsten.

d) Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved landing skal det gis oppgave over at fangsten er tatt som partrållag.

e) Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn to andre fartøy i løpet av 2009. Et fartøy kan likevel dele fangst med nytt fartøy dersom tidligere fartøy i partrållaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning.

Før oppstart av fisket med partrål skal det sendes melding til Fiskeridirektoratets regionkontor i den region hvor fisket skal pågå. Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

Retten til å drive partråling gjelder som en prøveordning i 2009. Fiskeridirektoratet kan avvikle prøveordningen på kort varsel.

KAPITTEL 3 FISKE I TRÅLGRUPPEN

§ 9 Fartøykvoter
Fartøy med tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål iht. konsesjonsforskriftens § 2-20, tildeles fartøykvoter på grunnlag av følgende basiskvoter:

50 tonn +

50 % av bruttotonnasje fra

0 –

100

 

40 % av bruttotonnasje fra

101 –

200

 

30 % av bruttotonnasje fra

201 –

300

 

20 % av bruttotonnasje fra

301 –

400

 

10 % av bruttotonnasje fra

401 –

600

Kvotene til det enkelte fartøyet fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med den faktoren en får ved å dividere de respektive gruppekvotene med summen av basiskvotene.

Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne.

Ved beregning av fartøyets basiskvote gjelder tonnasje i henhold til Skipskontrollens målebrev/identitetsbevis utstedt senest 31. desember 1998. Ved eierskifte nyttes bruttotonnasje per nevnte tidspunkt for det fartøy reder hadde konsesjon på ved årets begynnelse eller tidligere.

Fartøy med tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål som er tildelt kvote etter denne bestemmelsen kan overfiske eller underfiske denne kvoten med inntil 10 % i 2009. Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet eller godskrevet tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2010.

Fartøy som benytter slumpfiskeordningen i tråd med strukturkvoteforskriftens § 15 i 2009 kan ikke benytte adgangen til kvotefleksibilitet på fartøynivå.

§ 10 Partråling
Uten hinder av forbudet i § 24 kan fartøy som partråler på følgende vilkår fordele kvantumet ved landing, uavhengig av hvilket fartøy som fører fangsten:

a) Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til Norges Sildesalgslag før fisket tar til.

b) Fartøyene i partrållaget må fiske med samme redskap, og to fartøy kan dra med inntil 2 wire i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling.

c) Dersom fangst som tas i forbindelse med partråling deles, skal minimum 20 % av fangsten per landing fordeles til de aktuelle fartøyene. Det skal alltid føres fangst på det fartøy som lander fangsten.

d) Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved landing skal det gis oppgave over at fangsten er tatt som partrållag.

e) Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn tre andre fartøy i løpet av 2009. Et fartøy kan likevel dele fangst med nytt fartøy dersom tidligere fartøy i partrållaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning.

Før oppstart av fisket med partrål skal det sendes melding til Fiskeridirektoratets regionkontor i den region hvor fisket skal pågå. Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

KAPITTEL 4 FISKE I KYSTFARTØYGRUPPEN

§ 11 Fartøykvoter
Fartøy med adgang til å delta iht. § 28 i forskrift 18. november 2008 om deltakelse i kystfartøygruppenes fiske for 2009 (deltakelsesforskriften), kan fiske og lande følgende kvanta norsk vårgytende sild:

Kvoteenheten for beregning av maksimalkvoten er satt til 90 tonn. Den garanterte kvoteenheten er satt til
57 tonn.

Hjemmelslengde

Kvotefaktor

Maksimalkvote
(tonn)

Herav garantert kvote
(tonn)

Fartøy under 7,00 m

1,25

112,50

71,25

Fartøy 7,0 – 7,99 m

1,88

169,20

107,16

Fartøy 8,0 – 8,99 m

2,50

225,00

142,50

Fartøy 9,0 – 9,99 m

3,75

337,50

213,75

Fartøy 10,0 – 10,99 m

4,38

394,20

249,66

Fartøy 11,0 – 11,99 m

5,00

450,00

285,00

Fartøy 12,0 – 12,99 m

5,63

506,70

320,91

Fartøy 13,0 – 13,99 m

6,25

562,50

356,25

Fartøy 14,0 – 14,99 m

7,50

675,00

427,50

Fartøy 15,0 – 15,99 m

8,05

724,50

458,85

Fartøy 16,0 – 16,99 m

8,48

763,20

483,36

Fartøy 17,0 – 17,99 m

9,00

810,00

513,00

Fartøy 18,0 – 18,99 m

10,0

900,00

570,00

Fartøy 19,0 – 19,99 m

11,0

990,00

627,00

Fartøy 20,0 – 20,99 m

12,0

1 080,00

684,00

Fartøy 21,0 – 21,99 m

13,5

1 215,00

769,50

Fartøy 22,0 – 22,99 m

15,0

1 350,00

855,00

Fartøy 23,0 – 23,99 m

16,5

1 485,00

940,50

Fartøy 24,0 – 24,99 m

18,0

1 620,00

1 026,00

Fartøy 25,0 – 25,99 m

19,5

1 755,00

1 111,50

Fartøy 26,0 m og over

21,0

1 890,00

1 197,00

Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe iht. deltakelsesforskriftens § 29, kan ikke ha en høyere kvote enn tilsvarende 7,5 kvotefaktorer. Faktoren beregnes etter fartøyets faktiske lengde.

Fartøy med adgang til å delta iht. § 28 i deltakerforskriften kan overfiske den garanterte kvoten av norsk vårgytende sild med inntil 10 % i 2009. Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2010

§ 12 Særskilt turkvoteordning
Fartøy som fører egen fangst er begrenset av en kvote på 250 tonn losset kvantum per tur.

Leveringer over 250 tonn losset kvantum per tur vil bli inndratt og belastet fartøyets eventuelt gjenstående kvote.

§ 13 Partråling
Uten hinder av forbudet i § 24 kan kystfartøy med flytetråltillatelse etter konsesjonsforskriftens § 2-25 som partråler på følgende vilkår fordele kvantumet ved landing, uavhengig av hvilket fartøy som fører fangsten:

 

a)

Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til Norges Sildesalgslag før fisket tar til.

 

b)

Fartøyene i partrållaget må fiske med samme redskap, og to fartøy kan dra med inntil 2 wire i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling.

 

c)

Dersom fangst som tas i forbindelse med partråling deles, skal minimum 20 % av fangsten per landing fordeles til de aktuelle fartøyene. Det skal alltid føres fangst på det fartøy som lander fangsten.

 

d)

Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved landing skal det gis oppgave over at fangsten er tatt som partrållag.

 

e)

Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn to andre fartøy i løpet av 2009. Et fartøy kan likevel dele fangst med nytt fartøy dersom tidligere fartøy i partrållaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning.

Før oppstart av fisket med partrål skal det sendes melding til Fiskeridirektoratets regionkontor i den region hvor fisket skal pågå. Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

Retten til å drive partråling gjelder som en prøveordning til 31. desember 2009. Fiskeridirektoratet kan avvikle prøveordningen på kort varsel.

§ 14 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging
Fartøy som ved utskifting eller ombygging får endret sin faktiske lengde, får sin kvote beregnet etter lengde ført i merkeregisteret senest 31. desember 2001, eller godkjent målebrev datert senest samme dato.

§ 15 Endring av hjemmelslengde for fartøy med største lengde på eller over 11 meter og hjemmelslengde mellom 10 og 10,99 meter
Fartøy som 15. mars 2007 var registrert i Fiskeridirektoratets fartøyregister med største lengde på eller over 11 meter og kvote med hjemmelslengde fra og med 10 til og med 10,99 meter, kan få hjemmelslengden endret til 11 meter. Det er et vilkår at eieren av fartøyet samtykker. Dersom fartøyet er skiftet ut, kan endringen i stedet fastsettes for erstatningsfartøyet.

Tilsvarende gjelder for erstatningsfartøy med største lengde på eller over 11 meter som erstatter fartøy som før 15. mars 2007 hadde kvote med hjemmelslengde fra og med 10 til om med 10,99 meter. Det er et vilkår at erstatningsfartøyet ble kjøpt eller kontrahert før 16. mars 2007. Det er videre et vilkår at Fiskeridirektoratet mottok søknad om ervervstillatelse for dette fartøyet før samme dato. Det kan gjøres unntak for sist nevnte vilkår dersom det er åpenbart at øvrige vilkår er oppfylt.

Dersom deltakeradgangen til fartøy som ellers kunne fått endret hjemmelslengde etter denne paragrafen er oppgitt som følge av tildeling av strukturkvote, kan det eller de fartøy som er tildelt strukturkvote få endret kvotefaktoren forholdsmessig. Det er et vilkår at eieren av mottakende fartøy samtykker.

Vedtak om endring av hjemmelslengde og kvotefaktor treffes av Fiskeridirektoratet.

§ 16 Samfiske i forbindelse med låssetting
To notfartøy i kystfartøygruppen som er utrustet og bemannet for samfiske kan gå sammen om kast og fiske for låssetting inntil en kvote tilsvarende summen av 2 x 12 kvotefaktorer. Kvantum utover dette må det enkelte fartøy fiske og lande alene.

For øvrig gjelder følgende vilkår:

 

a)

Ingen kan gå sammen om kast uten på forhånd å være skriftlig påmeldt til Norges Sildesalgslag for samfiske til låssetting. Ved påmelding må samfiskerne utpeke en av deltakerne som ansvarshavende. Fiskere som har gått sammen om kast plikter å oppgi alle nødvendige opplysninger om deltakende fartøyer, eiere, registreringsmerke, ansvarshavende, nøyaktig fangststed osv. til salgslaget.

 

b)

Fartøy kan bare delta i ett samfiskelag i 2009. Et fartøy kan likevel delta i ett nytt samfiskelag dersom tidligere fartøy i samfiskelaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning.

 

c)

Fartøy som har deltatt i direktehåvingsfiske kan ikke delta i samfiske i samme kalenderår, med mindre fartøyet har minst 20 % igjen av egen kvote.

 

d)

Låssettingen skal skje innenfor grunnlinjen, og samfiskere plikter å føre daglig tilsyn med låset frem til fangsten er levert. Bruket skal merkes på forsvarlig måte med minimum en blåse fra hver enkelt deltaker.

 

e)

Landing av fangst som er låssatt kan bare skje ved opptak fra lås/pose i sjøen til godkjent førings-/kjøperfarøy. Låset/posen skal være oppankret/fortøyd til land før overføring til førings-/kjøperfartøy finner sted.

Adgangen til å gå sammen om kast gjelder ikke i sperrede områder med puljevis innseiling.

Fiskeridirektoratets regionkontor avgjør om samfiske kan utøves og hvordan samfiske kan utøves i sperrede områder med puljevis innseiling. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 17 Landing til førings- eller kjøperfartøy
Kystfartøy som selv fører fangsten, kan lande den til førings- eller kjøperfartøy. Slik landing kan bare skje ved kai i havner med fiskemottak som tar i mot norsk vårgytende sild.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan tillate landing andre steder enn det som følger av første ledd. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

KAPITTEL 5 STENGTE OMRÅDER

§ 18 Stengte områder i Nordland
Det er forbudt å fiske i Vestfjorden, Ofotfjorden, Tysfjord m.v. nord og østenfor rette linjer trukket fra fastlandet langs 67°50’N til Lofotodden, fra treffpunktet på Lofotodden videre til Balstad lykt 68°03’N 13°33’Ø, videre i en rett linje til Lødingen 68°26’N 16°Ø. I nord er området avgrenset av en rett linje langs 68°40’N tvers av Tjeldsundet.

Det er forbudt å fiske med not (unntatt landnot) i Hellemofjorden sør for en linje trukket mellom punktene 68°01,12’ N 16°11,62’ Ø til 68°00,95’ N 16°10,20’ Ø (Hestneset sør til Hellandsberg).

Det er forbudt å fiske med trål, samt forbudt for fartøy på eller over 21,35 meter største lengde som fisker med not å fiske i Vestfjorden og innenforliggende fjordsystemer, innenfor en linje trukket mellom punktene 68°18’ N 15°39’ Ø og 68°11’ N 15°36’ Ø (Offersøya – Tranøy).

Det er forbudt å fiske med trål i Tysfjorden og innenforliggende fjordsystemer, innenfor en linje trukket mellom punktene 68°15,23’ N 16°03,88’ Ø og 68° 17,17’ N 16°08,63’ Ø (Korsneset lykt/Bremneset).

§ 19 Stengte områder i Nordland for fiske med fartøy over 28 meter største lengde
Det er forbudt å fiske med fartøy over 28 meter største lengde i følgende områder i Nordland:

Fra NV pynten Åmøya 66°47,2’ N 13°21’Ø. Derfra i nordvestlig retning til Karlsholmen fyr, 66°54,7’N 13°05,6’Ø. Fra Karlsholmen i nordøstlig retning på vestsiden av Fugløyvær til Hernesskagen lykt SV av Bodø 67°15,5’N 14°16,8’Ø.

Mistfjorden – Karlsøyfjorden – Folla. Sperringen går i en rett linje fra 67°26,5’N 14°44’Ø til 67°40’N 14°44’Ø.

Indre Vestfjorden – Tysfjorden – Ofotfjorden – Tjeldsundet. Sperrelinjen går i en rett linje fra Hamnvikodden 67°55’N 15°20’Ø til Storvikklubben 67°56’N 15°19’Ø og videre nordover fra Engeløy 67°58’N 15°Ø langs 15°Ø til 68°13’N og i nord 68°40’N tvers over Tjeldsundet.

Øst-Lofoten – fra Ingjeldsøy til Skomvær. Det sperrede området er på nord og vestsiden av følgende linjer: Fra 68°13’N 15°Ø til Skrova fyr 68°09’N 14°39’Ø derfra til Balstad lykt 68°03’N 13°33’Ø, videre til Værøy fyr 67°39’N 12°44’Ø.

Fra Værøy til Tørrfallen ved Skomvær fyr 67°24’N 11°52’Ø. På nordsiden av Austvågøy og Vestvågøy går sperrelinjen fra Nipa 68°30’N 15°13’Ø til grunnlinjemerke utenfor Eggum 68°19’N 13°40’Ø. Derfra langs grunnlinjene til Skomvær.

Vestfjorden nord for en rett linje trukket fra fastlandet langs 67°50’N til Lofotodden.

§ 20 Områdefastsettelser
Uten hensyn til bestemmelsene i § 18 første ledd og § 19, kan fartøy som har fått tillatelse fra Fiskeridirektoratets regionkontor fiske norsk vårgytende sild innenfor områdene nevnt i disse bestemmelsene etter puljevis innseiling. Det kan settes vilkår om inspektør om bord. Fiskeridirektoratet er klageinstans for vedtak truffet av Fiskeridirektoratets regionkontor.

§ 21 Fiske sør for 62°N
Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild sør for 62°N i statistikkområde IV og i statistikkområde IIIa.

I området mellom 62°00’N og 60°30’N er det hele året forbudt å fiske sild fra grunnlinjene og ut til 12 nautiske mil.

I perioden fra og med 15. februar til og med 30. april er det forbudt å fiske sild i området mellom 62°N og en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr innenfor 12 nautiske mil regnet fra grunnlinjene.

Uten hensyn til forbudet i første, annet og tredje ledd er det i perioden fra og med 1. januar til og med 30. april likevel tillatt for alle fartøygrupper å fiske norsk vårgytende sild innenfor en linje regnet fra 6 nautiske mil av grunnlinjene i området fra 62°N til 61°N.

Uten hensyn til forbudet i første, annet og tredje ledd er det i perioden fra og med 16. februar til og med 30. april tillatt for fartøy i kystfartøygruppen å fiske norsk vårgytende sild innenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene mellom 61°N og en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr. Fangstene belastes det enkelte fartøys kvote av norsk vårgytende sild.

Fiskeridirektoratet kan endre og oppheve bestemmelsene i denne paragrafen, herunder begrense deltakelsen eller sperre områder.

§ 22 Stenging av fiskefelt ved fare for neddreping, innblanding m.m.
Uten hensyn til bestemmelsene i §§ 18 – 21 kan Fiskeridirektoratets regionkontor ved fare for neddreping, innblanding av norsk vårgytende sild under minstemål eller innblanding av torsk, hyse, sei og uer, i alle områder hvor det fiskes etter norsk vårgytende sild, stenge og gjenåpne områder for fiske i bestemte områder og til bestemte tider, og kan sette nærmere vilkår, herunder forby omsetning direkte fra notkast og anvise til fiske i andre områder.

Tilsvarende kan Fiskeridirektoratet forby fiske med fartøy over 28 meter største lengde dersom det oppstår fare for redskapskollisjoner. Fiskeridirektoratet kan påby bruk av rist ved eventuell adgang til å fiske i stengte områder.

Fiskeridirektoratet er klageinstans for vedtak truffet av Fiskeridirektoratets regionkontor.

KAPITTEL 6 FELLESBESTEMMELSER

§ 23 Kvoteutnyttelse
Hvert fartøy kan bare fiske og lande en kvote. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.

Ved kjøp av fartøy kan ny eier ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som fartøyet totalt har fisket og levert i reguleringsåret. Dette gjelder også når fartøyet erverves til utskiftning av et annet fartøy. Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra bestemmelsen i dette ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

Ved utskiftning av fartøy kan erstatningsfartøyet heller ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som han selv har fisket og landet med annet fartøy i vedkommendes eie i reguleringsåret.

Når det ved utskifting gjøres fradrag etter andre ledd eller tredje ledd, skal det fangstkvantum som er størst av de to alternativene trekkes fra.

§ 24 Overføring av fangst
Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi tillatelse til overføring av fangst som ikke er tatt om bord dersom fartøyet befinner seg på feltet på opptakstidspunktet og er utrustet og bemannet for fiske.

Utenfor sperrede områder kan fartøy i ringnotgruppen og trålgruppen overføre fangst som ikke er tatt om bord fra notkast/slep seg i mellom. Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord.

Fiskeridirektoratet er klageinstans for vedtak truffet av Fiskeridirektoratets regionkontor.

§ 25 Bifangst
Fiskeridirektoratet kan fastsette hvilken bifangst av sild som kan tas i andre fiskerier og gi tillatelse på nærmere vilkår for omsetning av sild tatt som bifangst.

Uten hinder av forbudet i § 1 kan det i forbindelse med brislingfisket tas inntil 50 % sild som bifangst regnet etter rommål.

Ved fiske etter sild med trål, snurrevad eller not er det forbudt å ha bifangst av torsk, hyse, sei og uer.

§ 26 Avkortning av kvote ved dumping og neddreping
Er fangst forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets regionkontor fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten.

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 27 Meldeplikt ved sprenging av not
Fartøy med ringnottillatelse og kystnotfartøy med deltakeradgang i fisket etter norsk vårgytende sild skal melde fra til Fiskeridirektoratet ved notsprenging.

Ved hendelser nord for Nord-Trøndelag fylke sendes meldingen til Fiskeridirektoratet region Troms (telefaks 77 63 23 94 eller [email protected] ). Ved hendelser sør for Nordland fylke sendes meldingen til Fiskeridirektoratet region Møre og Romsdal (telefaks 70 12 35 21 eller [email protected] ).

§ 28 Bruk av ringnotfartøy og trålere som føringsfartøy
Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi tillatelse til at ringnotfartøy eller trålere nyttes som føringsfartøy i fisket etter norsk vårgytende sild. Ringnotfartøy eller trålere som nyttes som føringsfartøy kan ikke samtidig drive fiske på egen kvote. Redskap og eventuelt produksjonsutstyr skal være plombert av Fiskeridirektoratets regionkontor.

Fiskeridirektoratet er klageinstans for vedtak fattet av Fiskeridirektoratets regionkontor.

§ 29 Omregningsfaktorer for ombordprodusert sild
Ved sildefiletproduksjon er omregningsfaktoren 2,0 slik at 1 tonn sildefilet blir avregnet med 2 tonn rund sild på fartøykvoten.

Ved silderognproduksjon er omregningsfaktoren 9,0 slik av 1 tonn silderogn blir avregnet med 9 tonn rund sild på fartøykvoten.

Ved produksjon av hel, saltet sild er omregningsfaktoren 1,0 slik at 1 tonn hel, saltet sild blir avregnet med 1 tonn rund sild på fartøykvoten.

Ved produksjon av hodekappet, saltet sild er omregningsfaktoren 1,2 slik at 1 tonn hodekappet, saltet sild blir avregnet med 1,2 tonn rund sild på fartøykvoten.

Summen av alle leverte produkter, inklusive avfall/avskjær og hel sild som er utsortert fra ombordproduksjon av silderogn (biprodukter), må ikke overstige fartøykvoten.

Levering av biprodukt må kontrolleres av Fiskeridirektoratets regionkontor, og føres særskilt på sluttseddelen.

§ 30 Agnfisket
Innenfor grunnlinjene nord for 62°N er det tillatt å fiske norsk vårgytende sild til eget forbruk av agn. Slikt fiske kan bare drives av fiskere som er ført i fiskermanntallet og bare med ett merkeregistrert fartøy. Omsetning av fangsten er forbudt.

Fra og med 1. januar til og med 30. april er det også tillatt å fiske norsk vårgytende sild til eget forbruk av agn innenfor 6 nautiske mil fra grunnlinjene mellom 61°N og 62°N.

§ 31 Bemyndigelse
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvotene eller gruppekvotene er beregnet oppfisket, samt innføre konsumpåbud.

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

KAPITTEL 7 STRAFF OG IKRAFTTREDELSE

§ 32 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 60, 61, 62, 63 og 64 og lov av 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 33 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2009 og gjelder til og med 31. desember 2009.

TM/EWSiste J-meldinger

·                     J-215-2009 - Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2009

·                     J-214-2009 - Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter hestmakrell i 2009

·                     J-213-2009 - Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62ºN i 2009

·                     J-212-2009 - Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62ºN i 2009 (Utgått)

·                     J-211-2009 - Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2009

Fiskeridirektoratet, Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen - Tlf: 03495 - Fax: 55238090 - E-post: [email protected]