J-198-2009 Forbud mot å fiske nvg-sild i fiskevernsonen ved Svalbard i 2009

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Melding fra fiskeridirektøren

J-198-2009

Forskrift om endring av forskrift av 18. desember 2008 om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard i 2009

Erstatter: J-126-2009

Gyldig fra: 14. 10. 2009

Gyldig til: 31. 12. 2009

Bergen, 14. 10. 2009

Fiskeri- og kystdepartementet har den 14. oktober 2009 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressurser § 16, jf. forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 3 fastsatt følgende forskrift:

I

I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 18. desember 2008 nr. 1515 om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard i 2009, gjøres følgende endring:

I § 3 Unntak fra fiskeforbudet skal datoen 15. oktober 2009 endres til 31.desember 2009.

II

Endringen trer i kraft straks.

Forskriften lyder etter dette:

Forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard i 2009

Fiskeri- og kystdepartementet har den 18. desember 2008 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone, lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16, jf. forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 3, fastsatt følgende forskrift:

§ 1. Virkeområde
Denne forskrift gjelder for fiske i fiskevernsonen ved Svalbard med norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete- og forsøksfartøy.

§ 2. Generelt forbud
Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild.

§ 3 Unntak fra fiskeforbudet
Fartøy fra stater som i 2009 har adgang til å fiske norsk vårgytende sild i andre norske fiskerijurisdiksjonsområder kan uten hensyn til forbudet i § 2 fra 24. juni og frem til 31. desember 2009 fiske norsk vårgytende sild innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.

N 74° 04,73' Ø 19° 05,76'

2.

N 76° 00' Ø 17° 41,77'

3.

N 76° 30' Ø 14° 00'

4.

N 77° 00' Ø 12° 15'

5.

N 78° 00' Ø 09° 55'

6.

N 79° 00' Ø 09° 00'

7.

N 79° 00' V 03° 29'.

Videre langs yttergrensen for fiskevernsonen ved Svalbard til posisjon

8.

N 72° 10,46' Ø 10° 18,42'.

Videre langs yttergrensen for Norges økonomiske sone til posisjon 1.

Fangster tatt i medhold av første ledd skal avregnes sammen med og på samme måte som kvoter tildelt i øvrige norske fiskerijurisdiksjonsområder.

Fiskeridirektøren kan stoppe fisket etter norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard for den enkelte part når det kvantum som tilfaller partene til fempartsavtalen om forvaltning av norsk vårgytende sild for 2008 er beregnet å ville bli oppfisket.

Fiskeridirektøren kan stenge hele eller deler av området nevnt i første ledd dersom innblandingen av sild under minstemål i de enkelte fangster overstiger 20 % i antall, eller når andre forhold hindrer et biologisk forsvarlig fiske.

§ 4. Straff og inndragning
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskrift er gjenstand for straff og inndragning etter lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 8 og § 9 eller lov av 6. juni 2008 nr. 37 om lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 61 og § 64. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 5. Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2009 og gjelder til og med 31. desember 2009.

HØ/EW