J-202-2009 Stopp i kystfartøygruppens fiske etter nvg-sild i 2009

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Fiskeridirektoratet

Hopp til hovedinnhold 

J-202-2009

Forskrift om stopp i kystfartøygruppens fisket etter norsk vårgytende sild i 2009

Gyldig fra: 19. 10. 2009

Bergen, 20. 10. 2009

Fiskeridirektoratet har den 19. oktober 2009 med hjemmel i forskrift av 18. desember 2008 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2009 § 31 fastsatt følgende forskrift:

I

§ 1 Stopp i fisket
Fisket etter norsk vårgytende sild for kystfartøy med adgang til å delta i lukket gruppe stoppes med virkning fra 23. oktober kl 18.00.

Siste frist for innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag er satt til 23. oktober kl 20.00.

Uavhengig av denne stoppen kan kystfartøy med adgang til å delta i lukket gruppe fortsette fisket innenfor den opprinnelige kvoteenheten på 57 tonn.

Videre kan fartøy overfiske den garanterte kvoteenheten med inntil 10 % i 2009. Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2010.

§ 2 Straff
Den som forsettelig eller uaktsom overtrer bestemmelsen gitt i denne forskrift straffes etter lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 60 og 64. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 3 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.

KK/EWSiste J-meldinger

·                     J-202-2009 - Forskrift om stopp i kystfartøygruppens fisket etter norsk vårgytende sild i 2009

·                     J-201-2009 - Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2009

·                     J-200-2009 - Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2009

·                     J-199-2009 - Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2009

·                     J-198-2009 - Forskrift om endring av forskrift av 18. desember 2008 om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard i 2009

Fiskeridirektoratet, Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen - Tlf: 03495 - Fax: 55238090 - E-post: [email protected]