37/99 Omsetning av sild til konsum

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
OMSETNING AV SILD TIL KONSUMANVENDELSE HØSTEN 1999. Kvotegrunnlag. Av den disponible norske NVG-sild kvoten på 741.000 tonn i 1999 gjenstår det om lag 495.000 tonn. Restkvantumet fordeler seg med 272.000 tonn på ringnotgruppen, 182.000 tonn på kystfartøygruppen og 41.000 tonn på trålgruppen. Av Norges disponible kvote av sild sør for 62ºN på 87.870 tonn i 1999 gjenstår det omlag 22.000 tonn fordelt med omlag 15.000 tonn på ringnotgruppen, 4.000 tonn på kystfartøygruppen og resten på trålgruppen. Minstepriser. 1. Følgende minstepriser for sild til konsum gjelder med virkning fra 18. august 1999: Gruppe I (1 - 3 stk pr. kg.): kr. 1,80 pr. kg. Gruppe II (3 - 5 stk pr. kg.): kr. 1,40 pr. kg. Gruppe III (5 - 8 stk pr. kg.): kr. 1,10 pr. kg. Sild som er mindre enn 8 stk pr. kg. forutsettes frasortert og betales med utkastpris på minimum kr. 0,40 pr. kg. Minstepris for ikke låssatt sild gjelder levert kjøpers anlegg. Minstepris for låssatt sild gjelder avhentet ved lås. 2. Lossing er kjøpers ansvar. Bud avgitt i auksjonen inkluderer lossegodtgjørelse for kjøper som må basere seg på at lossing blir utført av fisker. 3. Sild til konsum omsettes ved auksjon. 4. Kjøper plikter å motta et rimelig avvik fra det kvantum som blir utbudt ved auksjon. 5. Det godtas et fratrekk på 4 % fra brutto for vann. 6. Alle sluttsedler skal vise fangstens riktige sortement. Utkast av kvotebelagte fiskeslag skal noteres med kvantum og art. Se for øvrig rundskriv nr 23/99. 7. Omsetningskontrollen vil bli opprettholdt fra salgslagets side. Kjøperne må legge forholdene til rette for at lagets kontrollører kan utføre sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. 8. For omsetningen gjelder for øvrig egne omsetningsbestemmelser for sild til konsumformål og lagets forretningsregler. Omsetning til utenlandske fabrikkskip. Norges Sildesalgslag har fått tillatelse fra Fiskeridepartementet til å selge 25.000 tonn NVG-sild til utenlandske kjøpefartøy som vil operere innenfor fiskerigrensen i 1999. Bare fangster som ikke oppnår salg til norsk kjøper til konsumanvendelse på de ordinære auksjoner kan omsettes til fabrikkskip. Totalt gjenstår det ca. 23.000 tonn av ovennevnte kvantum på 25.000 tonn. Lødingen havn vil også høsten 1999 bli hovedbase for utenlandske kjøpefartøyer. Fra lagets side vil en understreke fiskers ansvar for at sild som leveres til fabrikkskip har konsumkvalitet. Sild til utenlandske kjøperfartøy selges med basis i ordinære norske minstepriser. Føring av låssatt sild Følgende retningslinjer er bestemt for føring av låssatt sild: * Føring under 200 n.m.: kr. 0,10 pr. kg. * Føring over 200 n.m.: kr. 0,20 pr. kg. * Det vil bli trukket kr 0,15 pr. kg. som egenfinansiering av fisker ved levering til føringsfartøy og kjøperfartøy på feltet. * Det utbetales føringstilskudd til laveste sats til kjøpefartøy som henter sild på feltet. Dersom fiskefartøy, som har fisket den låssatte silda, ikke selv kan føre for levering ved kjøpers anlegg, så skal solgt fangst hentes ved lås/merd av kjøperes føringsfartøy, kvantumet skal veies/måles og sluttseddel skrives. Norges Sildesalgslag vil understreke at fisker må være nøye med å sikre at riktig kvantum og sortement blir meldt inn. Kjøper må være oppmerksom på tredagers regelen som gjelder for henting av låssatt sild. Reguleringer. Fartøy som skal delta i fisket etter NVG-sild høsten 1999 må, når fartøyet fysisk har startet fisket, melde seg på til Norges Sildesalgslags kontor i Harstad. Fartøyet må da melde seg på for enten konsumfiske eller mel/olje fiske. Det er viktig at fartøyene som ønsker å delta i konsumfisket er pliktoppfyllende med hensyn til å sikre at kvaliteten på fangsten holder konsumkvalitet ved levering. For å kunne tilrettelegge for at kapasiteten på landsiden i Nord-Norge kan utnyttes i størst mulig grad i hovedsesongen, har Fiskerinæringens Landsforening og Norges Sildesalgslag blitt enige om å møtes for å drøfte denne saken nærmere i medio september. Fra lagets side vil en komme nærmere tilbake til denne saken etter at ovennevnte møte er blitt avholdt. Norges Sildesalgslag ønsker primært at omsetningen gjennomføres uten kvantumsregulerende tiltak fra lagets side. Med tanke på de mengder sild som skal omsettes denne høsten må en imidlertid være forberedt på at reguleringstiltak kan bli iverksatt på kort varsel. Omsetningsbestemmelser. De som ikke har våre omsetningsbestemmelser for sild til konsumformål gjeldende fra 1. mars 1999 kan få disse ved å henvende seg til vårt kontor i Harstad eller i Bergen. Øvrig informasjon. Norges Sildesalgslag ønsker å gjøre oppmerksom på at informasjon om fangstinnmeldinger til laget, kvote- og fangststatus for våre fiskeslag samt Fiskeridirektoratets J-meldinger for våre fiskeslag er tilgjengelig på lagets hjemmeside fra og med tirsdag 17. august 1999. Adressen er som følger: www.sildelaget.no. Norges Sildesalgslag ønsker medlemmene lykke til med høstens sildesesong. Med vennlig hilsen NORGES SILDESALGSLAG Arild P. Aarseth Roald Oen