24/00 Nordsjø- og Skageraksildfisket 2000.

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Til fartøy som deltar i konsumfisket etter nordsjø- og skagerraksild Sild til filÞt-, rundfrysing-, ferskanvendelse Fangster til nevnte anvendelser omsettes via lagets auksjonssystem på ordinær måte slik det fremgår av omsetningsbestemmelsene for sild til konsumformål. Når vi nå går inn i matjessesongen er det viktig å være oppmerksom på at sild til andre konsumanvendelser enn matjes skal være återen. Ved auksjoner hvor fangstene blir bydd ut til kjøpere i Norge og i Danmark må bud fra dansk kjøper ligge kr. 0,25 pr. kg. over bud fra norsk kjøper før budet ansees som likeverdig. Matjesomsetning Egersund. Matjesomsetningen i Egersund vil i all hovedsak bli gjennomført på samme måte som i forrige sesong. Selve omsetningen skal skje ved at det blir lagt inn bud på lagets ordinære auksjonssystem. Det er gjort avtale om oppsetting av prøver i skur ved islageret ved Egersund Sildoljefabrikk. Prøvene må være på minimum 50 kg pr kast/tank. Fangster fra forskjellige kast må ikke blandes i en og samme tank, men holdes adskilt i ulike tanker. For fartøy som har vakuumpumpe skal denne brukes for uttak av prøver, slik at prøven blir tatt fra bunn av tanken. En forutsetning for at dette systemet skal fungere, er at prøvene er representative for fangstens faktiske sammensetning. Prøven skal oppbevares til fangsten er losset, slik at en har sammenligningsgrunnlag dersom det skulle oppstå disputt. Kassene som blir satt opp som prøver må derfor ises godt, slik at de holder seg utover dagen. Vedlagt følger et skjema som skal fylles ut og legges i de kassene som settes opp for inspeksjon. Skjemaet får en ved å henvende seg til vakten ved islageret ved Egersund Sildoljefabrikk. Auksjonen vil bli holdt mellom kl 05.00 og 06.00 på morgenen, slik at prøver, for å nå denne auksjonen, må være oppsatt før kl 05.00. Videre vil det bli avholdt auksjon mellom kl 21.00 og 22.00, prøver for denne auksjonen må være oppsatt før kl 21.00. Auksjoner kan bli gjennomført utenom nevnte tidspunkter ved behov og kjøper vil bli varslet om dette. Kontaktpersoner i Egersund ved oppsetting av prøver er lagets kontrollører på telefonnr. 51 49 73 53 eller Einar Hovland på mobiltelefonnr. 94 67 24 64. Fartøyer som ønsker å forsøke matjesomsetning via Egersund, melder inn fangsten på vanlig måte og sier fra at de seiler til Egersund for oppsetting av prøver. Fangsten vil da først bli tatt ut på auksjon når prøven er kommet på plass og kjøper har fått anledning til å inspisere den. Laget vil presisere at fartøy ikke kan gå direkte til en enkelt kjøper, la denne inspisere silden med tanke på matjes for så å legge inn bud på lagets auksjon. For sesongen 2000 vil kjøper når han byr på fangster, i motsetning til i 1999, være forpliktet til å ta imot det kvantumet det enkelte fartøy byr ut for salg til matjesanvendelse og betale auksjonspris for angjeldende kvantum. For forhåndsinspisert sild til matjesanvendelse gjelder en sams minstepris på kr. 1,90 pr. kg. Danmark. Nedenfor følger retningslinjene for fremstilling av sild for salg til matjesanvendelse i Danmark. Etter de nye regler kan fremstilling til salg på auksjonen skje på tre forskjellige måter: A. I kasser B. I containere Da alle containerne forutsettes ulikt fylt, skal: - alle containere veies enkeltvis hos statsautorisert veier og måler - nettovekten av hver container beregnes, da det innregnes det vanlige fradrag for vann på 13 % C. Etter prøve - Hver tank utbys for seg. - Det settes opp prøver fra hver tank, minimum 4 kasser fra hver. - Rekkefølgen i prøvene skal tilsvare den rekkefølge tankene losses i. - En tank klassifiseres i henhold til de oppsatte prøver. Størrelsesangivelsen er endelig. Til orientering opplyses fartøyets telleprøver, samt om lossing skjer med pumpe eller med hov. Forøvrig gjelder følgende: 1. Fartøyet bestemmer minste og største kjøpsmengde som skal opplyses ved innmeldingen. Minste kjøpsmengde bør ikke fastsettes til mindre enn 5 tonn, men det anbefales at den settes til 1 tank. 2. Kjøper opplyser straks losseform. (Kjøper betaler alle omkostninger ved lossingen - også veiing). 3. Lossing skjer i kjøpsrekkefølge. 4. Oppgjør av vekt:I kasser: 40 kg/kasse Alt annet: veiing hos statsautorisert veier og måler, hvor det beregnes vanlig fradrag for vann - 13 %. 5. Såvel kjøper som selger har krav på at lossingen kan påbegynnes straks etter auksjonens slutt. 6. Prøvene forblir i auksjonshallen til lossingen er avsluttet og tjener som referanse mht. kvalitet. 7. Selv om et parti er større enn oppgitt, er siste kjøper ikke forpliktet til å ta imot mer enn sitt siste bud, men har rett til å ta imot hele restmengden, som ellers vil bli budt ut for salg snarest mulig. Kjøper har ikke rett til erstatning selv om et parti er mindre enn oppgitt. 8. Auksjonstidspunktene er: Mandag kl 0630 og etter behov til kl 1230 / igjen kl 2100 Tirsdag Som mandag Onsdag Som mandag Torsdag Som mandag Fredag kl 06:30 samt etter behov frem til 12:30 Lørdag kl 07:00 Søndag kl 21:00 Det er ikke avklart fra hvilket tidspunkt auksjonene starter. Sild til matjes - Kvalitetskriterier. For Nordsjøsild til matjesanvendelse er det ikke utarbeidet en veiledning til kvalitetsvurdering. At dette ikke er gjort skyldes dels at en har kort erfaring med denne type produksjon her i landet og dels at kravene kan variere fra kunde til kunde og gjennom sesongen. Nedenfor er inntatt fem kriterier som kan bidra til å gi fisker og kjøper en omforent forståelse av hva som kan defineres som matjessild: 1. Størrelse. I tillegg til at en oppgir vanlig sortimentsstørrelse oppgis også gjennomsnittlig antall stk. pr. kg. Hvert kast må holdes adskilt. 2. Åte. Det skal være rødåte både i magesekk og i tarm. Av farge skal rødåten være noe mørkere enn ketchup. 3. Ferskhet. I matjessesongen er silda av en slik kvalitet (fett/åte mv) at tiden fra fangst til levering spiller en stor rolle og bør sådan ikke overskride 10 timer. 4. Fasong. Silden skal være sid i buken og bred over ryggen. 5. Fettinnhold. Mellom16 % og 17%. En må kunne dra skinnet lett av (en skjærer opp skinnet i hode/nakke og drar skinnet bakover mot sporen). Etter at skinnet er dratt av skal det vises sølv/fett over hele filéten. Reguleringer Konsumfisket etter nordsjø- og skagerraksild vil bli regulert med en turkvote når matjesfisket kommer skikkelig i gang. Turkvoten vil gjelde uavhengig av leveringssted (Norge, Danmark) og uavhengig av hva silden anvendes til (filét, rundfrysing, fersk, matjes). Reguleringen vil bli kunngjort på vanlig måte med radiomelding i NRK Generelt Norges Sildesalgslag vil overvåke omsetningsutviklingen for sild til konsum i hovedsesongen nøye. Og dersom utviklingen tilsier det, vil det kunne iverksettes endringer på kort varsel. Fra lagets side vil eventuelle endringer bli meddelt enten ved kunngjøring, radiomelding eller ved rundskriv. Med vennlig hilsen NORGES SILDESALGSLAG Knut Torgnes Roald Oen