25/00 Omsetning av sild til matjesanvendelse i Egersund i år 2000

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Til kjøpere av inspisert sild til matjesanvendelse Matjesomsetningen i Egersund vil bli gjennomført stort sett på samme måte som i forrige sesong. Det er gjort avtale om oppsetting av prøver i skur ved islageret ved Egersund Sildoljefabrikk. Prøvene skal være på minimum 50 kg pr kast/tank. For fartøy som har vakuumpumpe skal denne brukes for uttak av prøver, slik at prøven blir tatt fra bunn av tanken. En forutsetning for at dette systemet skal fungere, er at prøvene er representative for fangstens faktiske sammensetning. Prøven skal oppbevares til fangsten er losset, slik at en har sammenligningsgrunnlag dersom det skulle oppstå disputt. Kassene som blir satt opp som prøver må derfor ises godt, slik at de holder seg utover dagen. Vedlagt følger et skjema som skal fylles ut og legges i de kassene som settes opp for inspeksjon. Auksjonen vil bli holdt mellom kl 05.00 og 06.00 på morgenen, slik at prøver, for å nå denne auksjonen, må være oppsatt før kl 05.00. Videre vil det bli avholdt auksjon mellom kl 21.00 og 22.00, prøver for denne auksjonen må være oppsatt før kl 21.00. Auksjoner kan bli gjennomført utenom nevnte tidspunkter ved behov og kjøper vil bli varslet om dette. Selve omsetningen skal skje ved at det blir lagt inn bud på lagets ordinære auksjonssystem eller pr telefaks / telefon. Kontaktpersoner i Egersund ved oppsetting av prøver er lagets kontrollører på telefonnr. 51 49 73 53 eller Einar Hovland på mobiltelefonnr. 94 67 24 64. Fartøyer som ønsker å forsøke matjesomsetning via Egersund, melder inn fangsten på vanlig måte og sier fra at de seiler til Egersund for oppsetting av prøver. Fangsten vil da først bli tatt ut på auksjon når prøven er kommet på plass og kjøper har fått anledning til å inspisere den. Laget vil presisere at fartøy ikke kan gå direkte til en enkelt kjøper, la denne inspisere silden med tanke på matjes for så å legge inn bud på lagets auksjon. Dersom det oppdages slike forhold vil det bli reagert fra lagets side. For sesongen 2000 vil kjøper når han byr på fangster, i motsetning til i 1999, være forpliktet til å ta imot det kvantumet det enkelte fartøy byr ut for salg til matjesanvendelse og betale auksjonspris for angjeldende kvantum. For forhåndsinspisert sild til matjesanvendelse gjelder en sams minstepris på kr. 1,90 pr. kg. Husk å skriv matjesanvendelse på sluttseddel. Fra lagets side vil det bli lagt opp til at lagets kontrollører skal være tilstede ved auksjonen. Sild til matjes - Kvalitetskriterier. For Nordsjøsild til matjesanvendelse er det ikke utarbeidet en veiledning til kvalitetsvurdering. At dette ikke er gjort skyldes dels at en har kort erfaring med denne type produksjon her i landet og dels at kravene kan variere fra kunde til kunde og gjennom sesongen. Nedenfor er inntatt fem kriterier som kan bidra til å gi fisker og kjøper en omforent forståelse av hva som kan defineres som matjessild: 1. Størrelse. I tillegg til at en oppgir vanlig sortimentsstørrelse oppgis også gjennomsnittlig antall stk. pr. kg. Hvert kast må holdes adskilt. 2. Åte. Det skal være rødåte både i magesekk og i tarm. Av farge skal rødåten være noe mørkere enn ketchup. 3. Ferskhet. I matjessesongen er silda av en slik kvalitet (fett/åte mv) at tiden fra fangst til levering spiller en stor rolle og bør sådan ikke overskride 10 timer. 4. Fasong. Silden skal være sid i buken og bred over ryggen. 5. Fett-innhold. Mellom16 % og 17%. En må kunne dra skinnet lett av (en skjærer opp skinnet i hode/nakke og drar skinnet bakover mot sporen). Etter at skinnet er dratt av skal det vises sølv/fett over hele filéten. Med vennlig hilsen NORGES SILDESALGSLAG Knut Torgnes Roald Oen Kopi: FNL, Bergen