57/00 Minsterpiser - reguleringer NVG-sild høsten 2000

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Til Norske fiskere Minstepriser. Norges Sildesalgslag og Fiskerinæringens Landsforening er etter drøftinger torsdag 05.10.00 enige om at de eksisterende minstepriser for sild til konsum fortsatt skal gjelde:
Gruppe: Størrelse: Pris pr. kg.:
I 1 - 3 stk pr. kg. kr. 1,65
II 3 - 5 stk pr. kg kr. 1,35
III 5 - 8 stk pr. kg. kr. 1,15
IV 8 - 12 stk pr.kg. Kr. 0,35
For gruppe IV sild som frasorteres og nyttiggjøres til konsum skal det betales minstepris tilsvarende minstepris for gruppe III sild. Reguleringer nvg-sild - høsten 2000. Av årets kvote på 712.500 tonn nvg-sild gjenstår det pr. 05.10 i underkant av 310.000 tonn. Sammenlignet med fjoråret er det fisket i størrelsesorden 55.000 tonn mer enn på tilsvarende tidspunkt i 1999. Med en kvote som er 28.500 tonn lavere enn fjorårets, innebærer det at restkvantumet er i størrelsesorden 84.000 tonn lavere enn på tilsvarende tidspunkt i 1999. Norges Sildesalgslag vil etter nærmere radiomelding/kunngjøring iverksette reguleringer i fisket etter nvg-sild høsten 2000. Disse vil ta utgangspunkt i følgende elementer: 1. Reguleringsområde. Reguleringsområdet omfatter leveringer på strekningen Tromsø - Træna. 2. Tur-regulering/Tørnliste. Tørnlisten settes opp med utgangspunkt i innmeldingstidspunkt for det enkelte fartøy. Nye fartøyer som ønsker å starte fiske settes på bunnen av listen ved passering Træna, forutsatt at fartøyet kommer sørfra, og Tromsø, forutsatt at fartøyet kommer nordfra. Som tidligere vil det også i 2000 i utgangspunktet legges til rette for en liste for fartøyer som ønsker å levere til konsum og tilsvarende en liste for fartøyer som ønsker å levere til mel/olje. For leveranser til konsum vil en også videreføre ordningen med en liste for direktehåvere og en liste for låssettere. 3.Tur-kvoter. Tur-kvote for direktehåvere: 150 tonn Tur-kvote for låssettere: 100 tonn, for samfiskere 150 tonn. 4. Leveranser til utenlandske kjøpefartøyer. Hovedregelen er at denne ordningen skal omfatte mindre leveranser, maksimum 150 tonn. Foreligger det et eller flere bud på fangster som utbys på strekningen Tromsø - Træna må fisker levere til kjøper med det høyeste budet. 5. Fartøyer som både direktehåver og låssetter. Fartøyer som driver med både direktehåving og låssetting kan ikke stå på begge listene samtidig. Fartøyene gis imidlertid anledning til å bytte liste etter ønske. Ved bytte av liste settes fartøyet sist på listen. 6. Fartøyer som driver sjølproduksjon. Fartøyer som driver sjølproduksjon, må enten drive sjølproduksjon eller fiske og omsette i henhold til tørn. Fartøyer som tar utseiling utenom tørn for å sjølprodusere ekskluderes fra tørnlisten. 7. Fartøyer som går utenom tørn. Det vil ikke være adgang for fartøyer som går utenom tørn å levere fangster innenfor reguleringsområdet. Fartøyer som går utenom tørn skal melde seg for Norges Sildesalgslag før utseiling til fiskefeltet. I neste omgang vil en fra lagets side i samarbeid med fartøyene etter beste evne forsøke å innrette fangstkapasiteten med sikte på jevn og stabil tilførsel av sild. Bakgrunnen for denne rapporteringsordningen er at Norges Sildesalgslag og Fiskerinæringens Landsforening ønsker å tilrettelegge for jevne og stabile tilførsler av sild til industrien frem mot jul. Dette blant annet for å sikre gode priser til fisker og for å kunne opprettholde gode og stabile markedspriser. ------------------------------------------------ Norges Sildesalgslag vil komme tilbake med ytterligere informasjon etter behov. Se for øvrig lagets hjemmeside; www.sildelaget.no. Norges Sildesalgslag vil til sist ønske dere lykke til med høstsesongen. Med vennlig hilsen NORGES SILDESALGSLAG Knut Torgnes Roald Oen