60/00 NVG-sild høsten 2000 - endrede reguleringer.

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Til Norske fiskere og Kjøpere av sild Det henvises til rundskriv nr 57/00 vedrørende minstepriser og reguleringer for nvg-sild høsten 2000. Norges Sildesalgslag har på bakgrunn av en totalvurdering besluttet å endre punkt 7 vedrørende reguleringer med referanse til nevnte rundskriv. Følgende bestemmelser for "Fartøyer som går utenom tørn" vil derfor gjelde med umiddelbar virkning: Hovedregelen er at fartøyer som går utenom tørn skal levere sine fangster utenom reguleringsområdet. Laget vil imidlertid kunne dispensere når dette anses nødvendig for å sikre industriens behov for leveranser og dette kan gjøres uten fortrengsel for fangster fra fartøyer som reguleres av tørnordningen. Norges Sildesalgslag vil som hovedregel vurdere eventuelle dispensasjoner med utgangspunkt i status for tilførselssituasjonen for sild i tilknytning til lagets kveldsauksjon mellom klokken 2200 - 2300. Norges Sildesalgslag vil komme tilbake med ytterligere informasjon etter behov. Se for øvrig lagets hjemmeside; www.sildelaget.no. Med vennlig hilsen NORGES SILDESALGSLAG Knut Torgnes Roald Oen