29/01 Minsteprisavtalen for sild av 10.mai 2001

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )


Til fiskere og kjøpere av sild til konsumDet vises til Rundskriv 23/01 datert 11.05.01.

 1. Minsteprisavtalen for sild datert 10. mai 2001.

Siden vi startet felles auksjon mellom norske og danske kjøpere av sild i 1997 har det vært benyttet et handicap ved sammenligning av bud.  Dette handikapet, som nå er på kr 0,25 pr kg, har medført at et bud fra dansk kjøper må være kr 0,25 pr kg høyere enn fra norsk kjøper for å være likeverdig. Det har siste uke funnet sted skriftlig korresspondanse og samtaler mellom Norges Sildesalgslag og Fiskerinæringens Landsforening om forståelsen av öhandicapetö ved leveringer i utlandet.  Bakgrunnen for dette er at FNL mener at avtalen av 10 mai innebærer at det skal praktiseres et öhandicapö for utenlandske kjøpere uavhengig av om norske kjøpere byr i auksjonen eller ikke.  Dette vil i realiteten si at minsteprisen ved levering fra norsk fartøy i utlandet skulle være kr 0,25 pr kg høyere enn i Norge. 

Fra lagets side avvises dette med henvisning til at forståelsen av öhandicapetö har fulgt etablert praksis.  En praksis som innebærer at prisen fra utenlandsk kjøper må være kr 0,25 pr kg høyere når det er bud både norske og utenlandske kjøpere i auksjonen.  Dersom det ikke forekommer bud fra Norge vil fangsten kunne omsettes til minstepris.  Dette har vært situasjonen siden fellesauksjonen ble innført i 1997 og har stått uendret etter den tid.  Spørsmålet ble til opplysning heller ikke berørt under forhandlingene 10. mai 2001.Som følge av ovennevnte uenighet om forståelsen av öhandicapetö har Fiskerinæringens Landsforening meddelt Norges Sildesalgslag at det fra og med 1. juni 2001 ikke eksisterer en minsteprisavtale for sild, herunder sild til matjes.

 2.   Minstepriser på sild.

 Norges Sildesalgslag viser til ovennevnte og vil med dette opplyse om at eksisterende minstepris på kr 3,10 pr kg samfengt, som ble gjort gjeldende fra og med 15. mai, videreføres på ubestemt tid.

 3.    Ekstra fremvisningsauksjon på Vestlandet.

 Det vises til ovennevnte rundskriv med henvisning til denne sak.

Med henvisning til samtalene mellom Fiskerinæringens Landsforening og Norges Sildesalgslag 10. mai der det blant annet var en omforent forståelse om at en ekstra fremvisningsauksjon skulle være betinget av en minsteprisavtale mellom partene, vil en ekstra fremvisningsauksjon nå falle ut.

Dette til deres orientering.

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

Johs Nakken

Roald Oen