26/01 Vedr.status i oms. av Nordsjøsild til konsum.

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
  Til fartøy som deltar i

konsumfisket etter nordsjøsild

 INFO VEDR. STATUS I OMSETNINGEN AV NORDSJØSILD TIL KONSUM.

 

Til deres orientering er nordsjøsildfisket nå kommet godt i gang og det er til dels  oppnådd brukbare priser.  I Norge er det på det høyeste omsatt sild til NOK 7,47 pr. kg, mens det tilsvarende er blitt betalt DNK 8,00 pr kg (ca. NOK 8,60 pr kg) i Danmark.  I gjennomsnitt er det så langt oppnådd gjennomsnittspriser i overkant av NOK 4,60 pr kg samlet sett.

 

Imidlertid, i de siste dagene har vi registrert at prisene har vært relativt sterkt avtagende og på enkelte auksjoner er kun minstepriser blitt realisert i både Danmark og Egersund.  Dette har blant annet sammenheng med at flere fartøyer nå deltar i fisket enn i oppstarten og at enkelte fartøyer har relativt store fangster med den følge at kvantumet som utbys for salg det enkelte døgn er økende. 

 

I denne sammenheng kan vi opplyse om at de fire kjøperne som er knyttet til auksjonen i Egersund har en produksjonskapasitet i størrelsesorden 400 tonn pr døgn. 

 

Fra lagets side mener vi den beste garanti for å kunne holde prisene på et rimelig godt nivå er at vi unngår de store tilførslene av sild på enkeltdøgn, og i stedet forsøker å porsjonere tilførselene slik at vi sikrer mest mulig jevne og stabile tilførsler.

 

Med referanse til ovennevnte vil laget sådan oppfordre fiskerne til å begrense fangsten på den enkelte tur til i størrelsesorden 80 tonn.  Videre vil vi anbefale at fiskerne jevnlig kontakter lagets kontor i Bergen, med henblikk på å kunne bli mest mulig oppdatert over hvilke sildekvanta som er innmeldt og solgt det enkelte døgn.

 

Fartøyene kan for øvrig holde også seg løpende oppdatert over innmeldte fangster og auksjonsresultater via lagets e-post tjeneste Sildinfo, se Rundskriv 14/2001.    

 

Vi ønsker for øvrig lykke til med sildefisket fremover.

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

Knut Torgnes

Roald Oen