52/02 Info vedr. omsetningen av sild i 2003

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

Fiskere og kjøpere av sild
til konsumanvendelse


                                                                             RUNDSKRIV NR. 52/02

                                                                                                                                                  Bergen, 20. desember 2002


INFORMASJON VEDRØRENDE OMSETNINGEN AV SILD I ÅR 2003.

1. Ressurssituasjonen.

Forskrift om regulering av nvg-sild fisket i 2003 og forskrift om regulering av nordsjøsildfisket i 2003 foreligger pr dags dato ikke.  Vi henstiller derfor til å holde dere orientert om reguleringene for 2003 når de kunngjøres.


2. Minstepriser.

Som tidligere meddelt er Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL industri og eksport) og Norges Sildesalgslag (NSS) enige om at med mindre det skjer vesentlige endringer i forutsetningene for eksisterende minstepriser skal minsteprisene gjelde frem til 31.03.03.

Minstepriser skal nå som kjent oppgis med bakgrunn i ulike størrelsesgrupper (sortiment) i fangsten.  I auksjonen skal det avgis bud for hver størrelsesgruppe (sortiment).

Prøvetaking før sortering i bedriften blir nå bestemmende for fangstens endelige pris med utgangspunkt i auksjonsprisene for det enkelte sortiment.
 
Følgende minstepriser med tilhørende sortiment skal gjelde:

1. Nvg-sild.

Gruppe 1 (sild med vekt på 300 g og mer):   NOK 3,30 pr kg
Gruppe 2 (sild med vekt mellom 200 g og 300 g):  NOK 1,80 pr kg
Gruppe 3 (sild under 200 g):     NOK 1,25 pr kg

For sild med vekt under 125 gram som frasorteres og ikke nyttes til konsum er minsteprisen NOK 0,60 pr kg.


2. Nordsjøsild.

Gruppe 1 (sild med vekt på 300 g og mer):   NOK 3,30 pr kg
Gruppe 2 (sild med vekt mellom 200 g og 300 g):  NOK 2,15 pr kg
Gruppe 3 (sild under 200 g):     NOK 2,15 pr kg

For sild med vekt under 125 gram som frasorteres og ikke nyttes til konsum er minsteprisen NOK 0,60 pr kg.
-------------------------------------------------------------

Ved innmelding av fangst til laget plikter fisker å opplyse om den forholdsmessige (prosentvise) fordelingen av fangsten i henhold til ovennevnte sortiment.  Dette skal skje med bakgrunn i egen prøvetaking om bord i fartøyet.  Det er viktig at egen prøvetaking blir utført på en slik måte at fangstens størrelsessammensetning blir mest mulig representativ.  Videre skal fisker også opplyse om gjennomsnittsvekt pr fisk i hele fangsten ved innmelding til laget.

Dersom det ved innmelding av fangst til laget ikke blir opplyst om størrelsesfordeling og gjennomsnittsvekt pr fisk i fangsten vil ikke fangsten bli tatt ut på lagets auksjon.

Videre skal det tas gode og representative vektprøver før sortering i bedriften.  Det skal tas 3 – 5 prøver pr 100 tonn som losses.  Hver prøve bør inneholde i størrelsesorden 25 kg.  Resultatet av vektprøvene før sortering i bedriften vil være bestemmende for offisiell sortimentsfordeling.  Den offisielle sortimentsfordelingen blir avgjørende for fangstens endelige og offisielle pris.  Det forutsettes at representant for både fisker og kjøper forestår prøvetakingen.

FHL og NSS er enige om at det skal reageres strengt i tilfeller der omgåelser av de beskrevne prosedyrer for bestemmelse av offisielt sortiment skjer eller dersom det avdekkes at det er avtalt noe mellom fisker/kjøper som innebærer at offisielt sortiment er fraviket ved utfylling av sluttseddel.

Nedenfor følger ett eksempel på hva endelig og offisiell pris for en gitt fangst blir.

Basert på prøvetaking om bord i et fiskefartøy av en nvg-sild fangst melder fartøyet inn 40 % Gruppe 1, 50 % Gruppe 2 og 10 % Gruppe 3 til laget.  I auksjonen oppnås det NOK 3,50 pr kg for Gruppe 1, NOK 1,80 pr kg for Gruppe 2 og NOK 1,25 pr kg for Gruppe 3.  Prisen for fangsten basert på auksjonen blir da;

NOK 3,50 pr kg x 0,4 (40 %) = NOK 1,40 pr kg
NOK 1,80 pr kg x 0,5 (50 %) = NOK 0,90 pr kg
NOK 1,25 pr kg x 0,1 (10 %) = NOK 0,13 pr kg
TOTALT                                   NOK 2,43 pr kg    

Offisiell sortimentsfordeling fastsatt med bakgrunn i prøvetaking ved levering viser 35 % med Gruppe 1, 55 % med gruppe 2 og 10 % med Gruppe 3.  Endelig og offisiell pris for fangsten blir da;

NOK 3,50 pr kg x 0,35 (35 %) = NOK 1,22 pr kg
NOK 1,80 pr kg x 0,55 (55 %) = NOK 0,99 pr kg
NOK 1,25 pr kg x 0,1   (10 %) = NOK 0,13 pr kg
TOTALT                                     NOK 2,34 pr kg    
3. Salg av konsumsild til Danmark.

Norges Sildesalgslag viderefører ordningen med felles auksjon av sild til norske og danske kjøpere.

Ved salg til Danmark skal det minimum betales minstepris for aktuelt sortiment + NOK 0,35 pr kg.  Vi gjør oppmerksom på nevnte tillegg kan bli endret på kort varsel med bakgrunn i Fiskeridepartementets pressemelding vedrørende vanntrekk datert 12.04.02 og resultatet av kvoteforhandlingene mellom EU og Norge for år 2003.     


4. Føring av låssatt sild.

Eksisterende ordning for føringstilskudd videreføres inntil videre.  Dette betyr at det vil utbetales føringstilskudd til kjøper som avhenter sild til konsumanvendelse med føringsbåt ved lås/merd slik:

Kr 0,25 pr kg ved føringsdistanse under 100 n m
Kr 0,35 pr kg ved føringsdistanser mellom 100 n m og 300 n m
Kr 0,45 pr kg ved føringsdistanser over 300 n m

Det utbetales føringstilskudd etter laveste sats til kjøpefartøy som avhenter sild på feltet.

Det vil bli trukket kr 0,15 pr kg som egenfinansiering av fisker ved levering til føringsfartøy og kjøpefartøy på feltet.

For fartøy som ikke selv kan føre fangst, eller for fartøy som må låssette for å kunne samfiske så skal solgt fangst hentes ved lås/merd av kjøpers føringsfartøy, kvantumet skal veies/måles og sluttseddel skrives og undertegnes av begge parter. 
Påse at låsnummer påføres sluttseddel.

Fra flere kjøpere er det meldt interesse for å kjøpe og hente låssatt sild. For at slike operasjoner skal være vellykket er det særdeles viktig at det blir gitt riktige opplysninger om låssatt kvantum.


5. Auksjonstider – konsum.

Eksisterende auksjonstidspunkter videreføres inntil videre:

1. 0700 – 0800   (På søndager mellom 0900 – 1000)
2. 1300 – 1400
3. 1800 – 1900
4. 2100 – 2200  


6. Innmelding og levering.

Norges Sildesalgslag vil understreke at fisker må være nøye med å sikre at riktig kvantum og sortiment blir meldt inn.  Fisker må også se til at sluttsedler blir nøyaktig utfylt.  Dersom det på sluttseddel er notert utkast, bifangst uten nærmere angivelse av art vil kvantumet bli kvotebelastet hovedfiskeslaget på sluttseddel, ref. Rundskriv 23/99.  Norges Sildesalgslag forutsetter at både fiskere og kjøpere ser til at riktig kvantum, sortiment og art blir notert.

Med henvisning til lagets forretningsregler § 9.5 plikter kjøper å akseptere rimelige avvik mellom oppgitt kvantum og sortiment og faktisk kvantum og sortiment.  Ved større avvik må imidlertid fisker være forberedt på prisavslag eller i verste fall at kjøper krever kjøpet hevet.


7. Omsetningsreguleringer.

Det vises til lagets NRK-melding torsdag 12. desember 2002 der det blant annet ble sagt at laget vil iverksette tørnregulering for levering av nvg-sild til konsum i området fra og med Træna til og med Tromsø med virkning fra og med 01.01.03.

Som dere er kjente med blir det én tørnliste for direktehåvere og én tørnliste for låssetterne.  Tørnlistene ble kunngjort onsdag 18. desember 2002.

Følgende turkvoter skal gjelde for levering av nvg-sild til konsum i området  Træna – Tromsø fra 01.01.03;

Fartøyer i kystgruppen + trålere på mindre enn 90’:  100 tonn 
Ringnotfartøyer + tråler på 90’ og større:   200 tonn

For låssetterne settes turkvoten til 100 t og til 150 t for samfiskelag.

Fartøyer som ønsker å tilvirke fangster på eget anlegg eller leid anlegg
skal stå på den ordinære tørnlisten og ha tørn før fangsting.

Fartøyer som ønsker å levere nvg-sild utenom reguleringsområdet,
Træna – Tromsø, må melde seg for salgskontoret i Bergen minimum 24
timer før utseiling til sildefeltene.

Nærmere om lagets praktisering av tørnreulering i fisket etter på nvg-sild:

- for levering til konsum på strekningen Tromsø-Træna vil fartøyene få utseiling i henhold til tørnlisten
- fartøy som får utseiling, men som ønsker å avvente fangstingen, vil beholde sitt tørnnummer.   I slike tilfeller vil det da bli sendt ut tilsvarende fangstkapasitet videre på tørnlista.  Dette vil medføre at fartøy som mener de står fremst på tørnlista, må ta hensyn til at fartøy som avventer fangstingen står foran på tørnlista.
- fartøy får nytt tørnnummer ved innmelding av fangst

Ordningen medfører at laget da har oversikten over den reelle fangstkapasiteten på feltet.
-------------------------------------------------------

Eventuelle endringer av eksisterende reguleringer eller opphevelse av eksisterende reguleringer vil bli kunngjort ved rundskriv/radiomeldinger.

Laget vil oppfordre fiskerne til å ha jevn og god kontakt med lagets salgskontorer med henblikk på å unngå ”topper” som kan resultere i lavere auksjonspriser.


8. Kontroll.

Norges Sildesalgslag ber om at det opptres i henhold til regelverket og at ingen forsøker seg på ”fusk og fanteri” og sådan undergraver fiskerireguleringene.  I den grad en blir kjent med ureglementere forhold ber vi om at laget blir kontaktet omgående.


9. Omsetning til utenlandske fabrikkskip.

Grunnet forventninger til at den eksisterende mottakskapasiteten i Nord-Norge  inkludert norske kjøpefartøyer som positivt har meddelt at de vil være på plass når vintersesongen starter opp vil det være , er det ikke planlagt å ta inn utenlandske kjøpefartøyer vinteren 2003.


10. Pristilskuddsordningene på sild oppheves fra og med 31.12.02.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at de pristilskuddsordninger som ble iverksatt i lagets regi høsten 2002 på nvg-sild og nordsjøsild ikke blir videreførte i 2003.


11. Informasjon.

Aktuell informasjon om innmelding m.m. kan fisker selv hente ut fra pollingfakser ved kontorene i Bergen og Harstad.

På vår internettside www.sildelaget.no vil en finne tilsvarende informasjon og i tillegg aktuelle J-meldinger, rundskriv, m.m.  Denne informasjonen vil lagets medlemmer også kunne abonnere på gjennom sildinfo tjenesten.


Med vennlig hilsen
NORGES SILDESALGSLAG


Knut Torgnes
                                                                                                                                                                         

                                                                  Roald Oen