58/02 Nye satser vanntrekkprosenter - handikapp

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Kjøpere og fiskere av makrell

og sild til konsumanvendelse

 

RUNDSKRIV

58/02

 

Bergen, 30. desember 2002

 

nye vanntrekksprosenter, gjeldende fra 01.01.03, ved landing  av sild og makrell Til konsumanvendelse.

NYE SATSER FOR HANDIKAPP VED LANDING AV SILD I DANMARK OG SVERIGE.

1. Vanntrekk

Fiskeridepartementet har bestemt at ”vannprosenten”, som skal trekkes fra brutto vekt ved landing av makrell og sild til konsumanvendelse, skal endres fra i dag gjeldende 4% til:

8% for makrell og til 13% for sild med iverksettelse 1. januar 2003.

For andre pelagiske arter som leveres til konsumanvendelse gjelder fortsatt en vanntrekksprosent på 4%.Begrunnelsen for endringen er å harmonisere vanntrekksbestemmelser i Norge og Danmark ved landing av pelagisk fisk.Gjeldende vanntrekksbestemmelser i Danmark er bestemt utfra å dekke vann som landes med fangsten men også bifangst og utkast. Fra og med 01.01.03 skal det derfor ved landing av sild og makrell betales full pris for det kvantum som fremkommer som innveid kvantum etter fradraget av aktuell vanntrekksprosent.

På sluttseddel må det likevel føres en egen linje med angivelse for hver av de eventuelle arter som inngår i hovedfangsten som bifangst.

Eksempel:

Ved landing av sildefangst:

Brutto innveid vekt           100 t

- 13% ”vanntrekk”          13 t

Sluttseddelkvantum:      87 t

Sluttseddelkvantumet på 87 t skal betales med auksjonspris.

I nevnte eksempel er det en bifangst på 1 tonn med sei og dette skal det opplyses om på egen sluttseddellinje.

Norges Sildesalgslag beklager at nevnte endringer iverksettes med meget kort varsel, men laget har først i dag fått meldingen om endringene i vanntrekksprosentene gjeldende fra 01.01.03.2. Handikapp.

Begrunnelsen for det såkalte handikappet, som for tiden er på kr 0,35 pr kg ved landing av sild i Danmark og Sverige er ulikheter i vanntrekksbestemmelser, og kostnader som fiskerne må betale ved landing i disse landene som de er fritatt for i Norge. Ettersom vanntrekksbestemmelsene nå harmoniseres faller dette elementet bort som begrunnelse for handikappet. Ekstrakostnadene som må dekkes av fisker består og disse settes til kr 0,15 pr kg.Det såkalte handikapet endres derfor med virkning fra 01.01.03 til kr 0,15 pr kg, praktiseringen av handikapet i auksjonen vil bli videreført etter gjeldende retningslinjer.

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

Johannes Nakken                           

                                                                              Knut Torgnes