01/02 Nye minstepriser på sild.

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
  Til

fiskere og kjøpere av sild

til konsumformål

 

 

RUNDSKRIV NR. 01/02

 

 

Bergen, 15. januar 2002

 

 

NYE MINSTEPRISER PÅ SILD.

 

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL industri og eksport) og Norges Sildesalgslag (NSS) er enige om at følgende minstepriser skal gjelde for sild med virkning fra og med 16. januar 2002;

 

Sild med gjennomsnittsvekt i hele fangsten på 275 g og over:   NOK 4,00.- pr kg

Sild med gjennomsnittsvekt i hele fangsten på 225 g û 275 g:         NOK 3,15.- pr kg 

Sild med gjennomsnittsvekt i hele fangsten under 225 gram:  NOK 2,50.- pr kg

 

Sild med vekt under 125 gram som ikke nyttes til konsum skal betales med minimum kr 0,60 pr kg.

 

Avtalen mellom FNL og NSS om sild innebærer altså at det innføres en ekstra vektkategori.  For øvrig understrekes det at det fortsatt er gjennomsnittsvekten pr fisk i hele fangsten som er utgangspunktet for minsteprisene.

 

Fisker skal ved innmelding av fangst til laget oppgi gjennomsnittsvekt pr fisk i fangsten basert på egen prøvetaking. Fra lagets side vil vi presisere at dette betyr at ved innmelding skal det utelukkende og kun oppgis én gjennomsnittvektsvektstørrelse for hele fangsten om bord.

 

Videre plikter fisker ved innmelding til laget å rapportere fangstens størrelsessammensetning i henhold til tidligere praksis.  Det vil si at fisker ved innmelding til laget i tillegg til gjennomsnittsvekt pr fisk i hele fangsten også skal oppgi prosentvis andel av fangsten som representerer 1) 1 û 3 sild pr kg, 2) 3 û 5 sild pr kg, 3) 5 û 8 sild pr kg og 4) 8 û 12 sild pr kg.

 

Dersom det ved innmelding av fangst til laget ikke er opplyst om fangstens størrelsessammensetning i henhold til sistnevnte vil ikke fangsten bli tatt ut på lagets auksjon. 

 

Gjennomsnittsvekten pr fisk i fangsten som oppgis til laget legges til grunn i auksjonen.

 

Ordningen forutsetter at det tas gode og representative vektprøver før sortering i bedriften.  Det skal tas 3 û 5 prøver pr 100 tonn som losses.  Hver prøve bør minimum inneholde 25 kg.  Resultatet av vektprøvene før sortering vil være bestemmende for offisiell gjennomsnittsvekt pr fisk i fangsten.  Det forutsettes at representant for både fisker og kjøper forestår prøvetakingen.

 

 

Nye avviksregler.

 

Med virkning fra og med 16. januar 2001 er FNL industri og eksport og NSS enige om at følgende avviksregler skal gjelde:

 

Ved avvik mellom innmeldt- og offisiell gjennomsnittsvekt i oppadgående

retning skal kjøper betale auksjonsprisen til fisker uavhengig av avvikets

størrelse.

 

Ved avvik mellom innmeldt- og offisiell gjennomsnittsvekt i nedadgående

retning skal det gjelde en toleransegrense på 5 %.  Det vil si at dersom avviket

mellom innmeldt- og offisiell gjennomsnittsvekt er innenfor 5 % skal kjøper betale

auksjonsprisen til fisker.  Skulle derimot avviket bli større enn 5 % vil det kunne

representere et reklamasjonsgrunnlag. 

 

De to følgende eksempler viser hvordan avviksreglene skal gjelde ved avvik i

nedadgående retning:

 

Eksempel I.               Innmeldt fangst er oppgitt å inneholde en gjennomsnittsvekt pr fisk på 300 gram.  Altså tilhører fangsten kategori 1 basert på innmelding.  I auksjonen oppnås det en pris på kr 4,50 pr kg.  Ved lossing viser offisiell gjennomsnittsvekt seg å være 280 gram.

 

I dette tilfellet vil avviket mellom innmeldt og offisiell gjennomsnittsvekt være 6,7 % (20 gram/300 gram), altså mer enn den avtalte toleransegrensen.  I dette tilfellet vil det sådan være grunnlag for reklamasjon.

 

Eksempel II.               Innmeldt fangst er oppgitt å inneholde en gjennomsnittsvekt pr fisk på 300 gram.  Altså tilhører fangsten kategori 1 basert på innmelding.  I auksjonen oppnås det en pris på kr 4,50 pr kg.  Ved lossing viser offisiell gjennomsnittsvekt seg å være 285 gram.

 

I dette tilfellet vil avviket mellom innmeldt og offisiell gjennomsnittsvekt være 5 % (15 gram/300 gram), altså innenfor den avtalte toleransegrensen.  I dette tilfellet skal sådan auksjonsprisen på kr 4,50 pr kg betales for fangsten.

 

Ved reklamasjoner grunnet avvik ut over 5 %, jfr ovennevnte, skal Salgskontor i

NSS, enten i Bergen eller i Harstad kontaktes. 

 

Dersom ikke laget er blitt kontaktet i nevnte tilfeller vil laget fakturere

auksjonspris på den angjeldende fangsten.  Med andre ord vil ikke laget

akseptere at kjøper og fisker har blitt enige om en lavere pris enn auksjonspris

uten at forutgående kontakt med lagets salgskontor har vært foretatt.

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

 

Karstein Bussesund

Roald Oen