40/02 Nye minstepriser for sild til konsum

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Fiskere og kjøpere av sild

til konsumanvendelse

 

RUNDSKRIV NR. 40/02

Bergen, 2. oktober 2002

NYE MINSTEPRISER FOR SILD TIL KONSUM GJELDENDE FRA OG MED 2. OKTOBER 2002 KLOKKEN 1200.

1.            Ressurssituasjonen.

Av den disponible norske NVG-sild kvoten på 484 500 tonn i 2002 gjenstår det om lag 268 000 tonn.  Restkvantumet fordeler seg med 153 000 tonn på ringnotgruppen, 102 000 tonn på kystfartøygruppen og 13 000 tonn på trålgruppen.

Av Norges disponible sildekvote sør for 62°N på 85.470 tonn i 2002 gjenstår det i størrelsesorden 19 000 t.  Ringnot har knapt 16 000 tonn i rest, mens trålerne har ca 3 000 tonn etter fratrekk av 3 000 tonn sild som i følge Fiskeridirektoratet er registrert som bifangster i industritrålfisket.

2.            Minstepriser.

Etter prisdrøftinger mellom Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL industri og eksport) og Norges Sildesalgslag (NSS) tirsdag 01.10.02 er det enighet om at følgende betingelser skal gjelde for omsetning av sild til konsum med virkning fra onsdag 02.10.02 klokken 1200. Dersom det ikke skjer vesentlige endringer i forutsetningene for avtalen skal de nye minsteprisene gjelde frem til og med 31.03.03.

Minstepriser skal oppgis med bakgrunn i ulike størrelsesgrupper (sortiment) i fangsten.  Det blir med andre ord slutt på at gjennomsnittvekten pr fisk i fangsten blir utgangspunktet for minsteprisene.  I stedet går vi altså tilbake til det tradisjonelle minsteprissystemet for sild.  Størrelsesgruppene blir imidlertid endret slik at Gruppe 1 blir sild med vekt på 300 gram og større og Gruppe 2 sild med vekt mellom 200 gram og 300 gram.  Gruppe 3 blir, som tidligere, sild med vekt mellom 125 gram og 200 gram.

I auksjonen skal det avgis bud for hver størrelsesgruppe (sortiment).

Prøvetaking før sortering i bedriften blir nå bestemmende for fangstens endelig pris med utgangspunkt i auksjonsprisene for det enkelte sortiment.Følgende minstepriser med tilhørende sortiment skal gjelde:

1.         Nvg-sild.

Gruppe 1 (sild med vekt på 300 g og mer):                           NOK 3,30 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt mellom 200 g og 300 g):                  NOK 1,80 pr kg

Gruppe 3 (sild under 200 g):                                                           NOK 1,25 pr kg

For sild med vekt under 125 gram som frasorteres og ikke nyttes til konsum er minsteprisen NOK 0,60 pr kg.

2.            Nordsjøsild.

Gruppe 1 (sild med vekt på 300 g og mer):                           NOK 3,30 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt mellom 200 g og 300 g):                  NOK 2,15 pr kg

Gruppe 3 (sild under 200 g):                                                           NOK 2,15 pr kg

For sild med vekt under 125 gram som frasorteres og ikke nyttes til konsum er minsteprisen NOK 0,60 pr kg.

Ved innmelding av fangst til laget plikter fisker å opplyse om den forholdsmessige (prosentvise) fordelingen av fangsten i henhold til ovennevnte sortiment.  Dette skal skje med bakgrunn i egen prøvetaking om bord i fartøyet.  Det er viktig at egen prøvetaking blir utført på en slik måte at fangstens størrelsessammensetning blir mest mulig korrekt..  Videre skal fisker også opplyse om gjennomsnittsvekt pr fisk i hele fangsten ved innmelding til laget.

Dersom det ved innmelding av fangst til laget ikke blir opplyst om størrelsesfordeling og gjennomsnittsvekt pr fisk i fangsten vil ikke fangsten bli tatt ut på lagets auksjon.

Videre skal det tas gode og representative vektprøver før sortering i bedriften.  Det skal tas 3 – 5 prøver pr 100 tonn som losses.  Hver prøve bør inneholde i størrelsesorden 25 kg.  Resultatet av vektprøvene før sortering i bedriften vil være bestemmende for offisiell sortimentsfordeling.  Den offisielle sortimentsfordelingen blir dernest avgjørende for fangstens endelige og offisielle pris.  Det forutsettes at representant for både fisker og kjøper forestår prøvetakingen.FHL og NSS er enige om at det skal reageres strengt i tilfeller der omgåelser av de beskrevne prosedyrer for bestemmelse av offisielt sortiment skjer eller dersom det avdekkes at det er avtalt noe mellom fisker/kjøper som innebærer at offisielt sortiment er fraviket ved utfylling av sluttseddel.Nedenfor følger ett eksempel på hva endelig og offisiell pris for en fangst blir basert på det nye systemet:Basert på prøvetaking om bord i et fiskefartøy av en nvg-sild fangst melder fartøyet inn 40 % Gruppe 1, 50 % Gruppe 2 og 10 % Gruppe 3 til laget.  I auksjonen oppnås det NOK 3,50 pr kg for Gruppe 1, NOK 1,80 pr kg for Gruppe 2 og NOK 1,25 pr kg for Gruppe 3.  Prisen for fangsten basert på auksjonen blir da;NOK 3,50 pr kg x 0,4 (40 %) = NOK 1,40 pr kg

NOK 1,80 pr kg x 0,5 (50 %) = NOK 0,90 pr kg

NOK 1,25 pr kg x 0,1 (10 %) = NOK 0,13 pr kg

TOTALT                                   NOK 2,43 pr kg                                          Offisiell sortimentsfordeling fastsatt med bakgrunn i prøvetaking ved levering viser 35 % med Gruppe 1, 55 % med gruppe 2 og 10 % med Gruppe 3.  Endelig og offisiell pris for fangsten blir da;NOK 3,50 pr kg x 0,35 (35 %) = NOK 1,22 pr kg

NOK 1,80 pr kg x 0,55 (55 %) = NOK 0,99 pr kg

NOK 1,25 pr kg x 0,1   (10 %) = NOK 0,13 pr kg

TOTALT                                     NOK 2,34 pr kg                                          3.         Salg av konsumsild til Danmark.

Norges Sildesalgslag viderefører ordningen med felles auksjon av sild til norske og danske kjøpere.

Ved salg til Danmark skal det minimum betales minstepris for aktuelt sortiment + NOK 0,35 pr kg. 

4.            Føring av låssatt sild.

Eksisterende ordning for føringstilskudd videreføres inntil videre.  Dette betyr at det vil utbetales føringstilskudd til kjøper som avhenter sild til konsumanvendelse med føringsbåt ved lås/merd slik:

Kr 0,15 pr kg ved føringsdistanse under 100 n m

Kr 0,25 pr kg ved føringsdistanser mellom 100 n m og 300 n m

Kr 0,35 pr kg ved føringsdistanser over 300 n m

Det utbetales føringstilskudd etter laveste sats til kjøpefartøy som avhenter sild på feltet.

Det vil bli trukket kr 0,10 pr kg som egenfinansiering av fisker ved levering til føringsfartøy og kjøpefartøy på feltet.

Dersom fiskefartøy, som har fisket den låssatte silda, ikke selv kan føre for levering ved kjøpers anlegg, så skal solgt fangst hentes ved lås/merd av kjøperes føringsfartøy, kvantumet skal veies/måles og sluttseddel skrives og undertegnes av begge parter.  Påse at låsnummer påføres sluttseddel.

Fra flere kjøpere er det meldt interesse for å kjøpe og hente låssatt sild. For at slike operasjoner skal være vellykket er det særdeles viktig at det blir gitt riktige opplysninger om låssatt kvantum.

5.            Auksjonstider – konsum.

Med virkning fra og med 01. oktober 2002 avvikles lagets auksjoner for omsetning til konsum til følgende tidspunkter:

1.         0700 – 0800               (På søndager mellom 0900 – 1000)

2.                 1300 – 1400

3.                 1800 – 1900

4.                 2100 – 2200              

6.            Innmelding og levering.

Norges Sildesalgslag vil understreke at fisker må være nøye med å sikre at riktig kvantum og sortiment blir meldt inn.  Fisker må også se til at sluttsedler blir nøyaktig utfylt.  Dersom det på sluttseddel er notert utkast, bifangst uten nærmere angivelse av art vil kvantumet bli kvotebelastet hovedfiskeslaget på sluttseddel, ref. Rundskriv 23/99. Norges Sildesalgslag forutsetter at både fiskere og kjøpere ser til at riktig kvantum, sortiment og art blir notert.

Med henvisning til lagets forretningsregler § 9.5 plikter kjøper å akseptere rimelige avvik mellom oppgitt kvantum og sortiment og faktisk kvantum og sortiment.  Ved større avvik må imidlertid fisker være forberedt på prisavslag eller i verste fall at kjøper krever kjøpet hevet.

7.            Omsetningsreguleringer.

Pr 2. oktober eksisterer det tørnregulering og turkvoter for levering av nvg-sild i Nord-Norge.  Eventuelle endringer av eksisterende reguleringer eller opphevelse av eksisterende reguleringer vil bli kunngjort ved rundskriv/radiomeldinger.Laget vil oppfordre fiskerne til å ha jevn og god kontakt med lagets salgskontorer med henblikk på å unngå ”topper” som kan resultere i reguleringer og lavere auksjonspriser.

8.            Kontroll.

Med henvisning til diverse oppslag om ”fusk og fanteri” vil Norges Sildesalgslag på det sterkeste anmode om at alle opptrer seriøst og tar ansvar.  I den grad en blir kjent med ureglementere forhold ber vi om at laget blir kontaktet omgående.

9.            Omsetning til utenlandske fabrikkskip.

Grunnet forventninger til at den eksisterende mottakskapasiteten i Nord-Norge er det før høsten 2002 ikke planlagt å ta inn utenlandske kjøpefartøyer.

10.            Informasjon.

Aktuell informasjon om innmelding m.m. kan fisker selv hente ut fra pollingfakser ved kontorene i Bergen og Harstad.

På vår internettside www.sildelaget.no vil en finne tilsvarende informasjon og i tillegg aktuelle J-meldinger, rundskriv, m.m.

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

Knut Torgnes

Roald Oen