44/02 Tilskudd til fartøy som ikke får levert nvg-sild

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Norske fartøyer av nvg-sild
til konsumanvendelse


RUNDSKRIV NR. 44/02

Bergen, 24. oktober 2002


TILSKUDD TIL FARTØYER SOM IKKE FÅR LEVERT NVG-SILD TIL KONSUM.

Med bakgrunn i en svært vanskelig markedssituasjon vil Norges Sildesalgslag med virkning for fangster som innmeldes fra og med 24. oktober 2002 og inntil videre utbetale et pristilskudd til fisker etter følgende retningslinjer:

Det utbetales NOK 1,00 pr kg for sildefangster bydd ut for salg til konsumanvendelse og
levert til mel/olje anvendelse og som kan dokumenteres å holde konsumkvalitet.  Det skal gå minimum 48 timer fra fangst er innmeldt til den tidligst kan fremstilles ved mel/olje mottak med tanke på å dokumentere om fangsten holder konsumkvalitet.  Det er kun i tilfeller der ovennevnte prosedyrer er fulgt og silden viser seg å holde konsumkvalitet at det vil bli ytt tilskudd fra Norges Sildesalgslag til fisker.

Med konsumkvalitet vises det til Kvalitetsforskriften for fisk og fiskevarer der det heter i §3-6.5 vedrørende ”Kjøling i is eller i kjølt vann” punkt 1;

Fisk og biprodukter skal kjøles i is eller kjølt vann snarest og innen én time etter opptak/skylling.  Uansett kjølemåte skal temperaturen i fisken bringes ned mot og holdes så nær OOC som mulig, helst i området mellom  OOC og 1OC.”

Det er fiskers ansvar å sørge for at den blir kontrollert av representanter for det aktuelle Regionkontor i Fiskeridirektoratet.  Da hovednedslagsfeltet av fangster som ikke blir solgt til konsum forventes landet til Bodø Sildoljefabrikk vil Norges Sildesalgslag i samarbeid med Fiskeridirektoratet, Region Nordland, sørge for at nødvendige kontroller blir gjennomført i offentlig regi i Bodø.  For landing av sild til andre mel/olje mottak forutsettes det at fisker tar nødvendige kontakter med aktuelt regionkontor og Norges Sildesalgslag med tanke på å få gjennomført nødvendige kontroller.

Pristilskuddet på NOK 1,00 pr kg forutsetter leveranser av i hovedsak gruppe 1 sild, det vil si sild som har en vekt på 300 gram eller mer.  Dersom sortimentet endrer seg i tiden fremover i retning av mindre fisk i fangstene, vil Norges Sildesalgslag ta forbehold om at pristilskuddet kan bli nedjustert på kort varsel.

For øvrig forutsettes det at det skal ytes tilskudd som skissert ovenfor innenfor en samlet ramme på NOK 5,0 mill og at ordningen blir finansiert av inntrukne nvg-sild midler.  Ordningen gjelder inntil videre.  Fisker må sådan være forberedt på at ordningen kan bli opphevet på kort varsel.
 
Med vennlig hilsen
NORGES SILDESALGSLAG
Knut Torgnes
                                                                                Roald Oen