39/02 Nye minstepriser sild.

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
 

 

Fiskere og kjøpere av sild

til konsumanvendelse

 

 

RUNDSKRIV NR. 39/02

 

Bergen, 19, september 2002

 

 

 

NYE MINSTEPRISER VED OMSETNING AV SILD TIL KONSUMANVENDELSE HØSTEN 2002.

1. Ressurssituasjonen.

Av den disponible norske NVG-sild kvoten på 484.500 tonn i 2002 gjenstår det om lag 293 000 tonn. Restkvantumet fordeler seg med 169 000 tonn på ringnotgruppen, 110 000 tonn på kystfartøygruppen og 13 000 tonn på trålgruppen.

Av Norges disponible sildekvote sør for 62°N på 85.470 tonn i 2002 gjenstår det omlag 24 000 t. Restkvantumet fordeler seg med 17 000 tonn på ringnotgruppen, 150 tonn på SUK-gruppen, 500 tonn på kystgruppen. På bakgrunn av foreløpige tall for bifangster av sild i industritrålfisket i 2002 kan det også i år ligge an til et direkte fiske for trålgruppen. 3 000 tonn er registrert pr 31.08 2002.

 

2. Minstepriser.

Norges Sildessalgslag (NSS) og Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening (FHL industri og eksport) har torsdag 19. september 2002 drøftet nye minstepriser for sild. Etter ønske fra FHL er forhandlingene utsatt inntil videre.

Med bakrunn i ovennevnte har NSS med virkning fra og med fredag 20.september 2002 og inntil videre fastsatt følgende minstepriser :

Sild med gjennomsnittsvekt i hele fangsten på 275 g og over: NOK 3,50.- pr kg

Sild med gjennomsnittsvekt i hele fangsten på 225 g - 275 g: NOK 2,25.- pr kg

Sild med gjennomsnittsvekt i hele fangsten under 225 gram: NOK 1,90.- pr kg

Sild med vekt under 125 gram som ikke nyttes til konsum skal betales med minimum kr 0,60 pr kg.

Dersom sild med vekt under 125 gram utsorteres som følge av at den ikke nyttes til konsum, skal denne silden ikke inngå i grunnlaget for bestemmelse av offisiell gjennomsnittsvekt pr fisk i fangsten ved landing.

Frasortert sild med vekt under 125 gram som ikke nyttes til konsum skal angis på sluttseddelen på egen linje med kvantum og pris.

Fisker skal ved innmelding av fangst til laget oppgi gjennomsnittsvekt pr fisk i fangsten basert på egen prøvetaking. Gjennomsnittsvekten pr fisk i fangsten som oppgis til laget legges til grunn i auksjonen.

Videre skal det tas gode og representative vektprøver før sortering i bedriften. Det skal tas 3 - 5 prøver pr 100 tonn som losses. Hver prøve bør inneholde i størrelsesorden 25 kg. Resultatet av vektprøvene før sortering vil være bestemmende for offisiell gjennomsnittsvekt pr fisk i fangsten. Det forutsettes at representant for både fisker og kjøper forestår prøvetakingen.

 

Avviksregler gjeldende fra og med 12. august 2002.

NSS og FHL er enige om at ved avvik mellom innmeldt- og offisiell gjennomsnittsvekt i oppadgående retning som innebærer opprykk til en annen vektklasse skal kjøper enten betale minstepris for ny vektklasse eller auksjonspris dersom den er høyere.

Ved avvik mellom innmeldt- og offisiell gjennomsnittsvekt i nedadgående

retning skal det gjelde en toleransegrense på 5 %.
Det vil si at dersom avviket

mellom innmeldt- og offisiell gjennomsnittsvekt er innenfor 5 % skal kjøper betale

auksjonsprisen til fisker. Skulle derimot avviket bli større enn 5 % vil det kunne

representere et reklamasjonsgrunnlag.

De to følgende eksempler viser hvordan avviksreglene skal gjelde ved avvik i

nedadgående retning:

Eksempel I. Innmeldt fangst er oppgitt å inneholde en gjennomsnittsvekt pr fisk på 300 gram. Altså tilhører fangsten kategori 1 basert på innmelding. I auksjonen oppnås det en pris på kr 4,50 pr kg. Ved lossing viser offisiell gjennomsnittsvekt seg å være 280 gram.

I dette tilfellet vil avviket mellom innmeldt og offisiell gjennomsnittsvekt være 6,7 % (20 gram/300 gram), altså mer enn den avtalte toleransegrensen. I dette tilfellet vil det sådan være grunnlag for reklamasjon.

Eksempel II. Innmeldt fangst er oppgitt å inneholde en gjennomsnittsvekt pr fisk på 300 gram. Altså tilhører fangsten kategori 1 basert på innmelding. I auksjonen oppnås det en pris på kr 4,50 pr kg. Ved lossing viser offisiell gjennomsnittsvekt seg å være 285 gram.

I dette tilfellet vil avviket mellom innmeldt og offisiell gjennomsnittsvekt være 5 % (15 gram/300 gram), altså innenfor den avtalte toleransegrensen. I dette tilfellet skal sådan auksjonsprisen på kr 4,50 pr kg betales for fangsten.

Ved alle reklamasjoner, herunder reklamasjoner grunnet avvik ut over 5 %

(toleransegrensen), jfr ovennevnte, skal lagets salgskontor, enten i Bergen eller i

Harstad,
kontaktes.

Dersom ikke laget er blitt kontaktet i nevnte tilfeller vil laget fakturere

auksjonspris på den angjeldende fangsten. Med andre ord vil ikke laget

akseptere at kjøper og fisker har blitt enige om en lavere pris enn auksjonspris

uten at forutgående kontakt med lagets salgskontor har vært foretatt.

 

3. Salg av konsumsild til Danmark.

Norges Sildesalgslag viderefører ordningen med felles auksjon av sild til norske og danske kjøpere.

Ved salg til Danmark skal det minimum betales minstepris for aktuelt sortiment + NOK 0,35 pr kg.

 

4. Føring av låssatt sild.

Eksisterende ordning for føringstilskudd videreføres inntil videre. Dette betyr at det vil utbetales føringstilskudd til kjøper som avhenter sild til konsumanvendelse med føringsbåt ved lås/merd slik:

Kr 0,15 pr kg ved føringsdistanse under 100 n m

Kr 0,25 pr kg ved føringsdistanser mellom 100 n m og 300 n m

Kr 0,35 pr kg ved føringsdistanser over 300 n m

Det utbetales føringstilskudd etter laveste sats til kjøpefartøy som avhenter sild på feltet.

Det vil bli trukket kr 0,10 pr kg som egenfinansiering av fisker ved levering til føringsfartøy og kjøpefartøy på feltet.

Dersom fiskefartøy, som har fisket den låssatte silda, ikke selv kan føre for levering ved kjøpers anlegg, så skal solgt fangst hentes ved lås/merd av kjøperes føringsfartøy, kvantumet skal veies/måles og sluttseddel skrives og undertegnes av begge parter. Påse at låsnummer påføres sluttseddel.

Fra flere kjøpere er det meldt interesse for å kjøpe og hente låssatt sild. For at slike operasjoner skal være vellykket er det særdeles viktig at det blir gitt riktige opplysninger om låssatt kvantum.

 

 

5. Auksjonstider - konsum.

Lagets konsumauksjoner vil i perioden fra og med 12.08.02 til og med 01.10.02 avvikles til følgende tidspunkter:

1. 0700 - 0800 (På søndager mellom 0900 - 1000)

  1. 1300 - 1400
  2. 1800 - 1900
  3. 2200 - 2300 (Det er kun dette tidspunktet som er endret)
I perioden etter 01.10.02 vil auksjonstidspunktene med unntak for den fjerde og siste auksjonen som vil avvikles mellom 2100 - 2200, bli videreførte.

 

6. Innmelding og levering.

Norges Sildesalgslag vil understreke at fisker må være nøye med å sikre at riktig kvantum og sortiment blir meldt inn. Fisker må også se til at sluttsedler blir nøyaktig utfylt. Dersom det på sluttseddel er notert utkast, bifangst uten nærmere angivelse av art vil kvantumet bli kvotebelastet hovedfiskeslaget på sluttseddel, ref. Rundskriv 23/99. Norges Sildesalgslag forutsetter at både fiskere og kjøpere ser til at riktig kvantum, sortiment og art blir notert.

Med henvisning til lagets forretningsregler § 9.5 plikter kjøper å akseptere rimelige avvik mellom oppgitt kvantum og sortiment og faktisk kvantum og sortiment. Ved større avvik må imidlertid fisker være forberedt på prisavslag eller i verste fall at kjøper krever kjøpet hevet.

 

7. Omsetningsreguleringer.

Fisket i høst vil i utgangspunktet ikke være regulert fra lagets side. Dersom det blir behov for å iverksette reguleringer vil vi fra lagets side komme tilbake til det på et senere tidspunkt. Eventuell iverksettelse av omsetningsregulering og endring i reguleringene vil bli kunngjort ved rundskriv/radiomeldinger.

Laget vil oppfordre fiskerne til å ha jevn og god kontakt med lagets salgskontorer med henblikk på å unngå "topper" som kan resultere i reguleringer og lavere auksjonspriser.

 

8. Kontroll.

Med henvisning til diverse oppslag om "fusk og fanteri" vil Norges Sildesalgslag på det sterkeste anmode om at alle opptrer seriøst og tar ansvar. I den grad en blir kjent med ureglementære forhold ber vi om at laget blir kontaktet omgående.

 

9. Omsetning til utenlandske fabrikkskip.

Grunnet forventninger til at den eksisterende mottakskapasiteten i Nord-Norge er det før høsten 2002 ikke planlagt å ta inn utenlandske kjøpefartøyer.

10. Informasjon.

Aktuell informasjon om innmelding m.m. kan fisker selv hente ut fra pollingfakser ved kontorene i Bergen og Harstad.

På vår internettside www.sildelaget.no vil en finne tilsvarende informasjon og i tillegg aktuelle J-meldinger, rundskriv, m.m.

 

Norges Sildesalgslag ønsker fiskerne og kjøperne lykke til med høstens sildesesong.

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

Kenneth Garvik Trygve Nessen