36/03 Informasjon vedr. omsetning av sild 2. halvår 03

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Fiskere og kjøpere av sild til konsumanvendelseINFORMASJON VEDRØRENDE OMSETNINGEN AV SILD ANDRE HALVÅR 2003.

 

1.         Ressurssituasjonen.Pr. 26. august gjenstår det 298.000 tonn nvg-sild av en disponibel kvote på 433.100 tonn.  Restkvoten fordeler seg 153.000 tonn for ringnot-, 15.000 tonn for trål- og 130.000 tonn for kystgruppen.

Av årets nordsjøsildkvote på 125.060 tonn gjenstår det i størrelsesorden 25.000 tonn.

 2.         Minstepriser gjeldende fra 01.09.03.

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL industri og eksport) og Norges Sildesalgslag (NSS) er enige om at følgende minstepriser med tilhørende sortiment skal gjelde med virkning fra 1. september 2003:

Gruppe 1 (sild med vekt på 300 g og mer):                                 NOK 2,50 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt mellom 200 g og 299 g):                     NOK 1,50 pr kg

Gruppe 3 (sild med vekt på 199 g og mindre):                           NOK 1,10 pr kg

 

For sild med vekt under 125 gram som frasorteres og ikke nyttes til konsum er minsteprisen NOK 0,60 pr kg.

FHL industri og eksport og Norges Sildesalgslag er videre enige om at minsteprisene skal gjelde frem til 15. april 2004.

Minstepriser skal altså oppgis med bakgrunn i ulike størrelsesgrupper (sortiment) i fangsten.  I auksjonen skal det avgis bud for hver størrelsesgruppe (sortiment).

Prøvetaking før sortering i bedriften blir nå bestemmende for fangstens endelige pris med utgangspunkt i auksjonsprisene for det enkelte sortiment.

Ved innmelding av fangst til laget plikter fisker å opplyse om den forholdsmessige (prosentvise) fordelingen av fangsten i henhold til ovennevnte sortiment.  Dette skal skje med bakgrunn i egen prøvetaking om bord i fartøyet.  Det er viktig at egen prøvetaking blir utført på en slik måte at fangstens størrelsessammensetning blir mest mulig representativ.  Videre skal fisker også opplyse om gjennomsnittsvekt pr fisk i hele fangsten ved innmelding til laget.

Dersom det ved innmelding av fangst til laget ikke blir opplyst om størrelsesfordeling og gjennomsnittsvekt pr fisk i fangsten vil ikke fangsten bli tatt ut på auksjon/salg.  

Videre skal det tas gode og representative vektprøver før sortering i bedriften.  Det skal tas 3 – 5 prøver pr 100 tonn som losses.  Hver prøve bør inneholde i størrelsesorden 25 kg.  Resultatet av vektprøvene før sortering i bedriften vil være bestemmende for offisiell sortimentsfordeling.  Den offisielle sortimentsfordelingen blir avgjørende for fangstens endelige og offisielle pris.  Det forutsettes at representant for både fisker og kjøper forestår prøvetakingen.

FHL og NSS er enige om at det skal reageres strengt i tilfeller der omgåelser av de beskrevne prosedyrer for bestemmelse av offisielt sortiment skjer eller dersom det avdekkes at det er avtalt noe mellom fisker/kjøper som innebærer at offisielt sortiment er fraviket ved utfylling av sluttseddel.Nedenfor følger ett eksempel på hva endelig og offisiell pris for en gitt fangst blir.

 

Basert på prøvetaking om bord i et fiskefartøy av en sildefangst melder fartøyet inn 40 % Gruppe 1, 50 % Gruppe 2 og 10 % Gruppe 3 til laget.  I auksjonen oppnås det NOK 2,70 pr kg for Gruppe 1, NOK 1,60 pr kg for Gruppe 2 og NOK 1,10 pr kg for Gruppe 3.  Prisen for fangsten basert på auksjonen blir da;NOK 2,70 pr kg x 0,4 (40 %) = NOK 1,08 pr kg

NOK 1,60 pr kg x 0,5 (50 %) = NOK 0,80 pr kg

NOK 1,10 pr kg x 0,1 (10 %) = NOK 0,11 pr kg

TOTALT                                   NOK 1,99 pr kg                                        

 

Offisiell sortimentsfordeling fastsatt med bakgrunn i prøvetaking ved levering viser 45 % med Gruppe 1, 45 % med gruppe 2 og 10 % med Gruppe 3.  Endelig og offisiell pris for fangsten blir da;NOK 2,70 pr kg x 0,45 (45 %) = NOK 1,22 pr kg

NOK 1,60 pr kg x 0,45 (45 %) = NOK 0,72 pr kg

NOK 1,10 pr kg x 0,1   (10 %) = NOK 0,11 pr kg

TOTALT                                     NOK 2,05 pr kg                                      

 

Vi vil understreke at ved utfylling av sluttseddel skal det føres en linje med kvantum og pris for hver av de ulike størrelsesgruppene i fangsten.  3.         Salg av konsumsild til Danmark.

Norges Sildesalgslag viderefører ordningen med felles auksjon av sild til norske og danske kjøpere.

Ved salg til Danmark skal det minimum betales minstepris for aktuelt sortiment + NOK 0,10 pr kg. 

 4.         Føring av låssatt sild.

Eksisterende ordning for tilskudd til føring av sild videreføres i utgangspunktet frem til og med 31.12.03.  Dette betyr at det vil utbetales føringstilskudd til kjøper som avhenter sild til konsumanvendelse med føringsbåt ved lås/merd slik:

Kr 0,25 pr kg ved føringsdistanse under 100 n m

Kr 0,35 pr kg ved føringsdistanser mellom 100 n m og 300 n m

Kr 0,45 pr kg ved føringsdistanser over 300 n m

Det utbetales føringstilskudd etter laveste sats til kjøpefartøy som avhenter sild på feltet.

Det vil bli trukket kr 0,15 pr kg som egenfinansiering av fisker ved levering til føringsfartøy og kjøpefartøy på feltet.

For fartøy som ikke selv kan føre fangst, eller for fartøy som må låssette for å kunne samfiske så skal solgt fangst hentes ved lås/merd av kjøpers føringsfartøy, kvantumet skal veies/måles og sluttseddel skrives og undertegnes av begge parter. 

Påse at låsnummer påføres sluttseddel.

Fra flere kjøpere er det meldt interesse for å kjøpe og hente låssatt sild. For at slike operasjoner skal være vellykket er det særdeles viktig at det blir gitt riktige opplysninger om låssatt kvantum.

 5.         Auksjonstider – konsum.

Lagets auksjonstider vil i perioden frem til og med 01.10.03 bli avviklet til følgende tidspunkter:

1.         0700 – 0800             (På søndager mellom 0900 – 1000)

2.         1300 – 1400

3.         1800 – 1900

4.         2200 – 2300            

 

Med referanse til kveldsauksjonen vurdere laget å redusere auksjonstiden.  Informasjon om dette vil laget komme nærmere tilbake til i et eget rundskriv.

 6.         Innmelding og levering.

Norges Sildesalgslag vil bemerke at fangstene skal meldes inn til laget umiddelbart etter at fartøyene forlater feltet.

Ved innmelding skal følgende sortiment oppgis;

-           andel av fangsten der silda veier mindre enn 125 g

-                     andel av fangsten der silda veier mellom 125 g og 199 g

-                     andel av fangsten der silda veier mellom 200 g og 299 g og

-                     andel av fangsten der silda veier 300 g og mer

 

I tillegg til nevnte skal også gjennomsnittsvekt pr sild i fangsten oppgis.

Norges Sildesalgslag vil understreke at fisker må være nøye med å sikre at riktig kvantum og sortiment blir meldt inn.  Fisker må også se til at sluttsedler blir nøyaktig utfylt.  Dersom det på sluttseddel er notert utkast, bifangst uten nærmere angivelse av art vil kvantumet bli kvotebelastet hovedfiskeslaget på sluttseddel, ref. Rundskriv 23/99.  Norges Sildesalgslag forutsetter at både fiskere og kjøpere ser til at riktig kvantum, sortiment og art blir notert.

Med henvisning til lagets forretningsregler § 9.5 plikter kjøper å akseptere rimelige avvik mellom oppgitt kvantum og sortiment og faktisk kvantum og sortiment.  Ved større avvik må imidlertid fisker være forberedt på prisavslag eller i verste fall at kjøper krever kjøpet hevet.

 7.         Omsetningsreguleringer.I utgangspunktet vil ikke fisket bli regulert fra lagets side.  Dersom det blir behov for å iverksette reguleringer vil vi fra lagets side komme tilbake til det på et senere tidspunkt.  Iverksettelse av eventuelle reguleringer, endringer eller opphevelse av reguleringer vil bli kunngjort ved rundskriv/radiomeldinger.  Se for øvrig punkt 10. 

Laget vil oppfordre fiskerne til å ha jevn og god kontakt med lagets salgskontorer med henblikk på å unngå ”topper” som kan resultere i lavere auksjonspriser. 

8.         Reklamasjoner.Ved alle reklamasjoner skal lagets salgskontor, enten i Bergen eller i Harstad, kontaktes.   

Dersom ikke laget er blitt kontaktet i nevnte tilfeller vil laget fakturere auksjonspris på den angjeldende fangsten.  Med andre ord vil ikke laget akseptere at kjøper og fisker er blitt enige om en lavere pris enn auksjonspris uten at forutgående kontakt med lagets salgskontor har vært foretatt.

9.         Kontroll. 

Norges Sildesalgslag ber om at det opptres i henhold til regelverket og at ingen forsøker seg på ”fusk og fanteri” og sådan undergraver fiskerireguleringene.  I den grad en blir kjent med ureglementere forhold ber vi om at laget blir kontaktet omgående.10.      Omsetning til utenlandske fabrikkskip.Med bakgrunn i at Norges Sildesalgslag og FHL industri og eksport vil tilrettelegge for å få på plass en mottaks- og omsetningsordning for nvg-sildfangster fra mindre fartøyer vil det i utgangspunktet ikke bli planlagt å ta inn utenlandske kjøpefartøyer høsten 2003. 

Norges Sildesalgslag vil komme med en nærmere orientering om ovennevnte ordning i et eget rundskriv så snart rammene for ordningen er på plass.

11.      Vanntrekk. 

Vi henviser i denne sammenheng til rundskriv 03/03, herunder til eksempelet som redegjør får den praktiske tilnærmingen til eksisterende vanntrekksbestemmelser.

Vi understreker i denne sammenheng at eventuelt utkast, skadet eller ødelagt fisk i den enkelte fangst ikke skal føres på egen linje på sluttseddelen, men altså inngå i vanntrekksgrunnlaget som for sild altså er 13 %.

 12.      Informasjon.Aktuell informasjon om innmelding m.m. kan fisker selv hente ut fra pollingfakser ved kontorene i Bergen og Harstad. 

På vår internettside www.sildelaget.no vil en finne tilsvarende informasjon og i tillegg aktuelle J-meldinger, rundskriv, m.m.  Denne informasjonen vil lagets medlemmer også kunne abonnere på gjennom sildinfo tjenesten.

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

Knut Torgnes

Roald Oen