18/03 Info vedr. omsetning av sild til konsum

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Til kjøpere og fartøy som deltar i  konsumfisket etter sild Info vedrørende omsetning av sild til konsum våren/sommeren 2003. 

 

Minstepriser

Med virkning fra og med 8. mai 2003 gjelder følgende minstepris for sild til konsum:

 NOK 1,50 pr kg samfengt.Nevnte minstepris gjelder for alle landinger av all sild til konsum enten landingene finner sted i Norge eller utlandet.  Vi gjør oppmerksom på at frasortering av sild ikke er tillatt.

 

Minsteprisen på NOK 1,50 pr kg samfengt gjelder inntil videre. 

Sild til filèt-, rundfrysing-, ferskanvendelse 

Fangster til nevnte anvendelser omsettes via lagets auksjonssystem på ordinær måte slik det fremgår av omsetningsbestemmelsene for sild og makrell til konsumformål.Det såkalte handicapet endres med virkning fra 8. mai 2003 til NOK 0,10 pr kg.  Eksisterende praktisering av handicapet i auksjonen videreføres, dog slik at handicapet ikke gjelder på fremvisningsauksjon.  

Sild til matjes

Fremvisningsauksjon i Egersund.

 Matjesomsetningen i Egersund vil i all hovedsak bli gjennomført på samme måte som i forrige sesong.

Selve omsetningen skal skje ved at det blir lagt inn bud på lagets ordinære auksjonssystem.  Prøver settes opp på bordet i inspeksjonshallen ved Egersund Isfabrikk / Egersund Sildoljefabrikk .  Prøvene må være på minimum 30 kg pr kast/tank.  Fangster fra forskjellige kast må ikke blandes i en og samme tank, men holdes adskilt i ulike tanker. 

Prøvene kan enten tas ved vakuumpumpe om bord eller med prøvehåv godt nede i tankene.  Dersom vakuumpumpe benyttes bør det pumpes noen pumpeslag før prøven tas for å få bort sild som ligger i, eller i nærheten av, inntaksrøret (brønn). En forutsetning for at dette systemet skal fungere, er at prøvene er representative for fangstens sammensetning og kvalitet.   

Prøvene blir tatt vare på til fangsten er losset, slik at en har sammenligningsgrunnlag dersom det skulle oppstå disputt.  Vedlagt følger et standardskjema som skal fylles ut og legges i de kassene som settes opp for inspeksjon.  Skjema fås for øvrig ved henvendelse i inspeksjonshallen.  Vi gjør også oppmerksom på at det i de kassene som settes opp for inspeksjon skal legges frem utskrifter av fartøyets veieprøver som er grunnlaget for fartøyets innmelding til laget for den angjeldende fangsten.Auksjonen vil bli holdt mellom kl 05.00 og 06.00 på morgenen, slik at prøver, for å nå denne auksjonen, må være oppsatt før kl 05.00. Videre vil det bli avholdt auksjon mellom kl 21.00 og 22.00, prøver for denne auksjonen må være oppsatt før kl 21.00.  Auksjoner kan bli gjennomført utenom nevnte tidspunkter ved behov og kjøper vil bli varslet om dette.

Norges Sildesalgslags representanter i Egersund vil nås på telefonnr:  51 49 73 53. 

Fartøyer som ønsker å forsøke matjesomsetning via Egersund, melder inn fangsten på vanlig måte og sier fra at de seiler til Egersund for oppsetting av prøver.  Fangsten vil da først bli tatt ut på auksjon når prøven er kommet på plass og kjøper har fått anledning til å inspisere den. Laget vil presisere at fartøy ikke kan gå direkte til en enkelt kjøper, la denne inspisere silden med tanke på matjes for så å legge inn bud på lagets auksjon.

Danmark.

 

Nedenfor følger retningslinjene for fremstilling av sild for salg til matjesanvendelse i Danmark.  Etter de nye regler kan fremstilling til salg på auksjonen skje på tre forskjellige måter:            A. I kasser

 

            B. I containere 

Da alle containerne forutsettes ulikt fylt, skal:           

                       - alle containere veies enkeltvis hos statsautorisert veier og måles

            -  nettovekten av hver container beregnes, da det innregnes det vanlige  

               fradrag for vann på 13 %           

C. Etter prøve

-     Hver tank/kast utbys for seg.

-     Det settes opp prøver fra hver tank/kast, minimum 4 kasser fra hver.

-     Rekkefølgen i prøvene skal tilsvare den rekkefølge tankene/kastene losses

     i.

-     En tank/kast klassifiseres i henhold til de oppsatte prøver.
Størrelsesangivelsen er endelig.
Til orientering opplyses fartøyets telleprøver, samt om lossing skjer med pumpe eller med hov.

 

Forøvrig gjelder følgende:

 

1.   Lossing blir avtalt etter auksjonen.
(Kjøper betaler alle omkostninger ved lossingen - også veiing).

2.   Oppgjør av vekt:
       I kasser:        40 kg/kasse
       Alt annet:       veiing hos statsautorisert veier og måler, hvor det                      beregnes vanlig fradrag for vann - 13 %.

3.   Prøvene forblir i auksjonshallen til lossingen er avsluttet og tjener som referanse mht. kvalitet.

4.   Selv om et parti er større enn oppgitt, er siste kjøper ikke forpliktet til å ta imot mer enn sitt siste bud, men har rett til å ta imot hele restmengden, som ellers vil bli budt ut for salg snarest mulig.
Kjøper har ikke rett til erstatning selv om et parti er mindre enn oppgitt.

5.   Auksjonstidspunktene er:

 

Mandag              kl 0630 og etter behov til kl 1230 / igjen kl 2100
Tirsdag              Som mandag

Onsdag                 Som mandag

Torsdag                 Som mandag

Fredag              kl 06:30 samt etter behov frem til 12:30
Lørdag              kl 07:00
Søndag              kl 21:00

-------------------------------------

 

Som i 2002 vil kjøper når han byr på fangster også i år være forpliktet til å ta imot det kvantumet det enkelte fartøy byr ut for salg til matjesanvendelse og betale auksjonspris for angjeldende kvantum. 

Sild til matjes - Kvalitetskriterier

Nedenfor er inntatt fem kriterier som kan bidra til å gi fisker og kjøper en omforent forståelse av hva som kan defineres som matjessild:1.                 Størrelse.  I tillegg til at en oppgir vanlig sortimentsstørrelse oppgis også gjennomsnittlig antall stk. pr. kg.  Hvert kast må holdes adskilt.

2.                 Åte.  Det skal være rødåte både i magesekk og i tarm.  Av farge skal rødåten være noe mørkere enn ketchup.

3.                 Ferskhet.  I matjessesongen er silda av en slik kvalitet (fett/åte mv) at tiden fra fangst til levering spiller en stor rolle og bør sådan ikke overskride 10 timer.

4.                 Fasong.  Silden skal være sid i buken og bred over ryggen.

5.                 Fett-innhold.  Mellom 16 % og 17%.  En må kunne dra skinnet lett av (en skjærer opp skinnet i hode/nakke og drar skinnet bakover mot sporen).  Etter at skinnet er dratt av skal det vises sølv/fett over hele filéten. 

Innmelding av fangst til laget

Norges Sildesalgslag vil bemerke at fangstene skal meldes inn til laget umiddelbart etter at fartøyet forlater feltet. 

Ved innmelding skal følgende sortiment oppgis;

 

-                     andel av fangsten der silda veier mindre enn125 g,

-                     andel av fangsten der silda veier mellom 125 g og 200 g,

-                     andel av fangsten der silda veier mellom 200 g og 300 g og

-                     andel av fangsten der silda veier mer enn 300 g

 

I tillegg til nevnte skal også gjennomsnittvekt pr sild i hele fangsten oppgis. 

ReklamasjonNorges Sildesalgslag minner fisker om den plikt som påhviler fisker med hensyn til å gi korrekte opplysninger om fiskens sortiment og kvalitet ved innmelding til laget.  Ved større avvik mellom oppgitte opplysninger om fangsten ved innmeling og de registreringer som blir gjort ved utlossing må sådan fisker være forberedt på at kjøper kan reklamere.  Dersom slike situasjoner oppstår skal kjøper/fisker kontakte Norges Sildesalgslag snarest.

 

Generelt

Norges Sildesalgslag vil overvåke omsetningsutviklingen for sild til konsum.  Og dersom utviklingen tilsier det, vil det kunne iverksettes endringer på kort varsel.  Fra lagets side vil eventuelle endringer bli meddelt enten ved kunngjøring, radiomelding eller ved rundskriv.

  

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG 

Knut Torgnes

Roald Oen