43/03 Mottaks og omsetningsordning for nvg-sild

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Kystfiskere og kjøpere av sild  til konsumanvendelse

  

MOTTAKS- OG OMSETNINGSORDNING FOR NVG-SILD FANGSTER FRA MINDRE KYSTFARTØYER – PRØVEORDNING HØSTEN 2003.

 

Det vises til rundskrivnr. 36/03 vedrørende omsetningen av sild andre halvår 2003.

Med henvisning til punkt 10 i nevnte rundskriv vil vi i det følgende redegjøre nærmere for en mottaks- og omsetningsordning for nvg-sild fangster fra mindre kystfartøyer som vil gjelde høsten 2003 med virkning fra torsdag 9. oktober.  I korthet går ordningen ut på at kjøper kan nytte brønnbåt/oppsamlingsfartøy for å samle sammen sild på fiskefeltene fra mindre kystfartøyer som driver direktehåving.

De nærmere rammer for ordningen er inntatt i en avtale mellom Norges Sildesalgslag og FHL industri og eksport som følger vedlagt. 

Vi gjør oppmerksom på at ordningen er en særordning kun når det gjelder selve leveringen. Ordningen medfører sådan ingen endring/innskrenkninger i de regler som ellers gjelder for fiske (plikt til å føre fangst til land, overføring av fangst ellers, føring av fangstdagbok, sluttsedler m.v.). 

Norges Sildesalgslag ønsker imidlertid å gjennomgå hovedtrekkene i ordningen samt supplere med noe tilleggsinformasjon som ikke fremgår av nevnte avtale.

  

  1. Ordningen vil gjelde for:     
 

A)               Norske kystnotfartøy som driver direktehåving og som oppfyller kravene til deltagelse i fisket etter nvg-sild og som i løpet av perioden 2000 - 2003 maksimalt har levert 60 tonn til konsum på en enkelttur.

B)               Norske kystnotfartøy som driver låssetting og som oppfyller kravene til deltagelse i fisket etter nvg-sild og som har levert låssatt sild i perioden 2000 - 2003.

 

  1. Ved å henvende seg til lagets kontor i Harstad vil den enkelte fisker få opplyst om vedkommende oppfyller aktivitetskravet. 
  2. Dersom fartøyer kan dokumentere at aktivitetskravet er oppfylt, men at dette ikke fremgår av lagets lister, vil fisker ha anledning til å klage skriftlig til lagets kontor i Harstad.
  3. Fartøyer som oppfyller vilkårene kan dersom de ønsker det melde seg på ordningen.  Påmelding skjer til lagets kontor i Harstad.  Norges Sildesalgslag vil i neste omgang aktivisere fartøyene innenfor ordningen etter behov/kjøperinteresse.  Det gis tørn i henhold til tidspunkt for påmelding.
  4. Det enkelte fartøy som kvalifiserer for ordningen gis adgang til å levere følgende pr tur/tørn:
 

Fartøyer på 15 meter og større:                60 tonn pr tur

Fartøyer mindre enn 15 meter:                  40 tonn pr tur

 

  1. Det forutsettes at de fartøyer som aktiviseres av Norges Sildesalgslag for levering til en brønnbåt/oppsamlingsfartøy samordner den videre operasjonen med ansvarlig representant for kjøper, det vil i praksis si med brønnbåtens/oppsamlingsfartøyets skipper.  Det er sådan fisker og kjøper som har ansvaret for å sikre oppfyllelse av leverings- og mottaksforpliktelsen.
  2. Dersom fiskefartøy har mer sild i noten enn det som ønskes levert, jfr. ovennevnte tur/tørn kvoter, er det i henhold til forskrift om regulering av fisket etter nvg-sild § 24 anledning for fisker å kontakte Fiskeridirektoratets regionkontor med sikte på å få adgang til å overføre fangst til andre fartøy.  Vi presiserer i denne sammenheng med henvisning til nevnte forskrifts § 27 at det er forbudt å slippe fangst som er død eller døende. 
  3. Innmålt kvantum til føringsfartøy føres på sluttseddelen, herunder andelen av de ulike størrelsesgrupper som ikke vil bli korrigert.  Endelig og offisielt kvantum blir avgjort etter levering kjøpers landanlegg. 


Dette skjer ved at kvantum ført på den enkelte sluttseddel i tilknytning til den enkelte brønnbåtoperasjon endres forholdsmessig med forholdstallet mellom totalt utlosset kvantum ved levering kjøpers anlegg og totalt innveid kvantum til brønnbåt.  Eksempelvis vil et fartøy som får innveid 30 tonn av totalt 300 tonn levert til brønnbåt bli offisielt registrert med et kvantum på 35 tonn gitt at brønnbåten får utveid 350 tonn ved kjøpers anlegg, altså 30 t multiplisert med forholdstallet mellom 350 t og 300 t.     

  1. Kostnadene forbundet med brønnbåtoperasjonene finansieres ved 1) et trekk på fisker på NOK 0,40 pr kg utlosset sild uavhengig av leveringssted og 2) at laget dekker eventuelle tilleggskostnader som ikke dekkes inn av nevnte trekk på fisker.
  2. Fangster som omsettes på ordningen betales med minstepris/avtalt pris.           
For ytterligere informasjon om ordningen vises det altså til vedlagte avtale.

Norges Sildesalgslag ønsker til sist kystfiskerne lykke til med høstsesongen.

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

Knut Torgnes

Roald Oen

 

 

AVTALE OM                                  OMSETNING AV FANGSTER AV NVG-SILD FRA MINDRE KYSTFARTØY 2003

 

Denne avtale er kommet i stand for å sikre hurtigere og bedre omsetning av NVG-sild fra mindre kystfartøy.

Norges Fiskarlag, Norges Sildesalgslag og FHL industri og eksport tok spørsmålet om direktehåving opp med representanter fra Fiskeridirektoratet den 8. august 2003.Da nevnte organisasjoner ba om det og er enige, er Fiskeridirektoratet villig til å gi de nødvendige dispensasjoner for å gjennomføre en prøveordning med felleslanding av NVG-sild fra mindre fiskende fartøy: 

* Fiskeridirektoratet vil tillate pumping rett fra not.

* Fiskeridirektoratet vil tillate sammenblanding av fangsten i oppsamlingsfartøyet.

Vilkår:

* Fangstdagbok basert på estimat skal føres både av oppsamlingsfartøyet og fiskende fartøy.

* Fiskeridirektoratet skal gis praktiske muligheter til å sette inspektør om bord.

* Etablert rutiner og avtalt tvisteløsning (eks. kvantum og kvalitet).

* Innveiet kvantum på anlegg skal samsvare med summen av kvantumet på sluttseddel.

 

Norges Sildesalgslag og FHL industri og eksport har i henhold til dette inngått følgende avtale:1. Ordningen iverksettes for norske fartøy som oppfyller kravene til deltagelse i fisket etter  norsk vårgytende sild, og som maksimalt kan føre 60 t på egen kjøl.2. Etter avtale med Fiskeridirektoratet åpnes det for at fangster fra fartøyer i nevnte kategori kan overføres direkte fra not til førings-/kjøpefartøyer på feltet.3. Fangster som omsettes på ordningen selges etter tilmeldt interesse fra aktuelle kjøpere til  minstepris/avtalt pris.4. Ved ombordtaking i førings-/kjøpefartøyet veies/måles fangstkvantumet som leveres og  sortiment fastsettes. Sluttseddel i samsvar med sluttseddelforskriften.5. Innmålt kvantum i føringsfartøy skal ved levering til kjøpers godkjente anlegg veies på ordinær måte. Avvik mellom innmålt kvantum til føringsfartøy og innveid kvantum ved landanlegg justeres pro rata i forhold til kvantum notert på sluttsedler til aktuelle fiskefartøyer.6. Dersom annet ikke er bestemt gjelder de ordinære omsetningsbestemmelser for sild til  konsum.7. Kjøper bestiller brønnbåt/oppsamlingsfartøy i samarbeid med NSS. Kjøper oppgir ønsket kvantum og leveringstidspunkt til NSS. Brønnbåt/oppsamlingsfartøy fakturerer direkte til NSS i henhold til særskilt fraktavtale.8. NSS organiserer utseiling for de fiskefartøyer som melder seg på for å delta i ordningen, og  fastsetter nærmere bestemmelser i denne forbindelse.9. NSS tar ansvar for å kunngjøre de vilkår Fiskeridirektoratet har fastsatt for ordningen. 

10. I rimelig tid før føringsfartøyet starter innlasting av fangst fra fiskefartøyene skal 

Fiskeridirektoratet varsles om navnet på føringsfartøy, hvilke fiskefartøy som er utpekt for å fiske for levering til føringsfartøy, hvor operasjonen vil finne sted og når. NSS tar seg av varslingsplikten.11. Føringsfartøy plikter etter anmodning fra Fiskeridirektoratet og Norges Sildesalgslag å ta om bord kontrollører og dekke  kost og logi for disse.12. Fiskefartøyer som oppfyller kravene i pkt 1, og som ønsker å delta i ordningen må melde seg på til NSS og vil bli gitt utseiling etter nærmere regler. Kjøpere som ønsker å benytte seg av ordningen må varsle NSS senest ett døgn før føringsfartøyet ankommer fiskefeltet for innlasting.13. Ordningen har som mål at det vil bli kjøpt minimum 30.000 tonn sild til konsum for levering til føringsfartøyer fra mindre fiskefartøyer i perioden 01.09.03 til 15.12.03.

Etter at hovedsesongen for fisket har startet, er det et mål at det   skal omsettes 3.000 tonn pr uke. Gjennom FHL er det registrert bestillinger som vil dekke minimum nevnte kvanta.14. Kvantumsforutsetningene nevnt i pkt 13 bygger på at sesongen ikke blir urimelig hindret av dårlige vær- og fangst-forhold, eller uheldig størrelsessammensetning i  fangstene eller uventet utvikling i markedene. Det er videre en forutsetning at interessen for ordningen er tilstrekkelig til å forsyne mottaksfartøyene med sild i ønsket mengde.

    

Bergen, 8. september 2003

 

 

Otto James-Olsen                                        Johannes Nakken

FHL industri og eksport                              Norges Sildesalgslag

     

(s)                                                               (s)