Rundskriv 16/07 Minstepriser for sild gjeldene fra 6.august 2007

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Rundskriv

 

 

Nummer                     :    16/07                                  

Emne                         :    MINSTEPRISER FOR SILD GJELDENDE

                                         FRA MANDAG 6. AUGUST 2007.                                 

Til                                :    Fiskere og kjøpere av sild til konsumanvendelse                                          

Sted                           :    Bergen                               Dato   : 01.08.2007

 


 

Følgende minstepriser gjelder for sild til konsumanvendesle med virkning fra mandag 6. august 2007;

 

Gruppe 1 (sild med vekt på 300 g og mer):                                    NOK 3,00 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt mellom 200 g og 299 g):   NOK 1,70 pr kg

Gruppe 3 (sild med vekt på 199 g og mindre):                              NOK 1,35 pr kg

 

For sild med vekt under 125 gram som frasorteres og ikke nyttes til konsum er minsteprisen NOK 0,60 pr kg.  Vi gjør oppmerksom på at dersom sild under 125 gram nyttes til konsum skal den betales med minimum NOK 1,35 pr kg.    

 

I auksjonen skal det avgis bud for hver størrelsesgruppe (sortiment).

 

Prøvetaking før sortering i bedriften blir nå bestemmende for fangstens endelige pris med utgangspunkt i auksjonsprisene for det enkelte sortiment, jfr. Rundskriv 24/06 punkt 2.

 

Ved innmelding av fangst til laget plikter fisker å opplyse om den forholdsmessige (prosentvise) fordelingen av fangsten i henhold til ovennevnte sortiment.  Dette skal skje med bakgrunn i egen prøvetaking om bord i fartøyet.  Det er viktig at egen prøvetaking blir utført på en slik måte at fangstens størrelsessammensetning blir mest mulig representativ.  Videre skal fisker også opplyse om gjennomsnittsvekt pr fisk i hele fangsten ved innmelding til laget.

 

Dersom det ved innmelding av fangst til laget ikke blir opplyst om størrelsesfordeling og gjennomsnittsvekt pr fisk i fangsten vil ikke fangsten bli tatt ut på auksjon/salg.

 

Videre skal det tas gode og representative vektprøver før sortering i bedriften.  Det skal tas 3 – 5 prøver pr 100 tonn som losses.  Hver prøve bør inneholde i størrelsesorden 25 kg.  Resultatet av vektprøvene før sortering i bedriften vil være bestemmende for offisiell sortimentsfordeling.  Den offisielle sortimentsfordelingen blir avgjørende for fangstens endelige og offisielle pris.  Det forutsettes at representant for både fisker og kjøper forestår prøvetakingen.

 

FHL og NSS er enige om at det skal reageres strengt i tilfeller der omgåelser av de beskrevne prosedyrer for bestemmelse av offisielt sortiment skjer eller dersom det avdekkes at det er avtalt noe mellom fisker/kjøper som innebærer at offisielt sortiment er fraveket ved utfylling av sluttseddel.

 

Vi vil understreke at ved utfylling av sluttseddel skal det føres en linje med kvantum og pris for hver av de ulike størrelsesgruppene i fangsten.

 

OBS!

Vi gjør oppmerksom på at all sild som losses og innveies skal betales i henhold til avgitte auksjonspriser. 

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

Johannes Nakken

Roald Oen

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi:

FHL industri og eksport, Bergen, Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Fiskebåtredernes forbund, Norges Fiskarlag, Fiskeridepartementet

Fiskeridirektoratet