J-76-2007 Regulering av fisket etter tobis og øyepål

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN
J-76-2007
(J-72-2007 UTGÅR)

 

Bergen, 2.4.2007
TM/EW

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2007 

Fiskeridirektoratet har den 2. april 2007 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 18. desember 2006 om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2007 § 6 bestemt:


I


I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 18. desember 2006 om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2007 gjøres følgende endring:

 

§ 5 Fangstdagbok (endret):

Fartøy som får delta i fisket etter tobis skal føre fangstdagbok i henhold til forskrift om oppgaveplikt for fiske- og fangstfartøy av 29. juni 2001. Kopi av fangstdagbok skal ved endt tur umiddelbart sendes pr telefaks til Havforskningsinstituttet (telefaksnummer +47 37 05 90 21).

EU fartøy som skal fiske tobis i norsk sone skal sende kopi av fangstdagbok hver tredje dag eller ved endt fiske til Havforskningsinstituttet (telefaksnummer +47 37 05 90 21). Tilsvarende gjelder for EU fartøy som har meldt fiske start i norsk sone og har trål med maskevidde mindre enn 16mm om bord.


II

Denne forskriften trer i kraft straks.


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Forskriften lyder etter dette:

 
Forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2007

Fiskeri og kystdepartementet har den 18. desember 2006 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4 fastsatt følgende forskrift:

 

§ 1 Generelt forbud

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande tobis og øyepål.

 

§ 2 Øyepål

Uten hinder av § 1 kan øyepål fiskes som bifangst i et direkte fiske etter andre arter.

 

§ 3. Totalkvote

Uten hinder av § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta fiske og lande tobis i perioden 1. april til og med 6. mai 2007.

Fartøyene kan fiske inntil 20.000 tonn tobis i EU-sonen i ICES statistikkområdet IV.

 

§ 4 Påmelding, loddtrekning og deltakelse

Deltakelse i fisket etter tobis skjer etter kunngjøring og skriftlig påmelding til Fiskeridirektoratet. Etter påmeldingsfristens utløp avgjøres deltakelsen ved loddtrekning.

Hvert fartøy kan delta med en tur som skal være påbegynt og gjennomført innenfor en periode angitt av Fiskeridirektoratet. Det avgjøres ved loddtrekning i hvilken av følgende perioder fartøyet får delta i fisket:

a) 1. april til og med 22. april,
b) 16. april til og med 29. april eller
c) 23. april til og med 6. mai

Fartøy som får adgang til å delta skal melde utseiling til Norges Sildesalgslag.

 

§ 5 Fangstdagbok

Fartøy som får delta i fisket etter tobis skal føre fangstdagbok i henhold til forskrift om oppgaveplikt for fiske- og fangstfartøy av 29. juni 2001. Kopi av fangstdagbok skal ved endt tur umiddelbart sendes pr telefaks til Havforskningsinstituttet (telefaksnummer +47 37 05 90 21).

EU fartøy som skal fiske tobis i norsk sone skal sende kopi av fangstdagbok hver tredje dag eller ved endt fiske til Havforskningsinstituttet (telefaksnummer +47 37 05 90 21). Tilsvarende gjelder for EU fartøy som har meldt fiske start i norsk sone og har trål med maskevidde mindre enn 16mm om bord.

 

§ 6 Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter tobis i EU sonen når områdekvoten er beregnet oppfisket.

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

 

§ 7 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

§ 8 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2007 og gjelder til og med 31. desember 2007.

””””””””””””””””””””””””””””””