J-116-2007 Regulering av fisket etter tobis og øyepål 2007

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-116-2007

(J-80-2007 UTGÅR)

 

 

 

Bergen, 16.5.2007

TM/EW

 

Forskrift om endring av forskrift av 18. desember 2006 nr. 1469 om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2007

 

Fiskeri- og kystdepartementet har den 15. mai 2007 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4, fastsatt følgende forskrift:

 

 

I

 

 

I forskrift av 18. desember 2006 nr. 1469 om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2007, gjøres følgende endringer:

 

 

 

§ 3 (endret) skal lyde: 

§ 3 Totalkvote

 

Uten hinder av § 1 kan norske fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse, jf. § 2-6 og § 2-10 i forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften), fiske og lande tobis i perioden 1. april til og med 23. juni 2007. 

§ 4 (ny) skal lyde:

 

 

§ 4 Maksimalkvoter

 

For fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse kan Fiskeridirektoratet fastsette maksimalkvoter på grunnlag av følgende basiskvoter:

100%

av konsesjonskapasitet fra

0 - 600

50%

av konsesjonskapasitet fra

600 - 1.000.

Kvotene til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med en faktor som fastsettes av Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet kan endre faktoren.

 

For fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse nyttes fastsatt konsesjonskapasitet iht. konsesjonsforskriftens § 2-8 annet ledd og § 2-12 annet ledd.

 

Fiskeridirektoratet kan differensiere kvoter fastsatt etter denne bestemmelse for forskjellige områder.

 

Tobis som det enkelte fartøy har fisket før 6. mai inngår i fartøyets kvote.

 

 

§ 5 (ny) skal lyde:

 

 

§ 5 Kvoteutnyttelse

 

Hvert fartøy kan bare fiske og lande en kvote.

 

Ved salg og utskifting av fartøy innenfor reguleringsåret skal kvoten beregnes etter bestemmelsene i tredje til femte ledd.

 

Ved kjøp av fartøy kan ny eier ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som fartøyet totalt har fisket og levert i reguleringsåret. Dette gjelder også når fartøyet erverves til utskiftning av et annet fartøy.

 

Ved utskifting av fartøy kan erstatningsfartøyet heller ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som han selv har fisket og landet med annet fartøy i vedkommendes eie i reguleringsåret.

 

Når det ved utskifting gjøres fradrag etter tredje ledd eller fjerde ledd, skal det fangstkvantum som er størst av de to alternativene trekkes fra.

 

 

§ 6 (endret) skal lyde:

 

 

§ 6. Bemyndigelse

 

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter tobis når totalkvoten er beregnet oppfisket.

 

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

 

 

§ 7 (ny) skal lyde:

 

 

§ 7. Områdebegrensning

 

Det er forbudt å fiske tobis i Norges økonomiske sone innenfor områder avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 

 

a).

 

1.

N 60 °              Ø 2 °

2.

N 60 °              Ø 3 °

3.

N 60 ° 30'         Ø 2 °

4.

N 60 ° 30'         Ø 3 °

 

 

b).

 

1.

N 57 ° 30'         Ø 2 °

2.

N 57 ° 30'         Ø 5 °

3.

N 58 ° 30'         Ø 2 °

4.

N 58 ° 30'         Ø 4 °

5.

N 58 °               Ø 4 °

6.

N 58 °               Ø 5 °

      

 

c)1.

 

1.

N 56 ° 30'         Ø 4 °

2.

N 56 ° 30'         Ø 6 °

3.

N 57 °               Ø 4 °

4.

N 57 °               Ø 6 °

 

1 Gjelder den del av området som er i Norges økonomiske sone

 

For øvrig vises til bestemmelser om utøvelsen av fisket etter tobis i forskrift av 22. desember 2004 nr 1878 om utøvelse av fisket i sjøen.

 

§ 8 (ny) skal lyde:

 

 

§ 8 Avkortning av kvote ved dumping eller neddreping

 

Er tobis forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets regionkontor fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 

 

 

§ 9 (ny) skal lyde:

 

 

§ 9 Overføring av fangst

 

Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

 

 

Gjeldende §§ 4 – 5 utgår.

 

 

Gjeldende §§ 7 – 8 blir §§ 10 – 11.

 

 

II

 

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

”””””””””””””””””””””

 

 

Forskrift om endring av forskrift av 18. desember 2006 nr. 1469 om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2007

Fiskeri- og kystdepartementet har den 16. mai 2007 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4 og 9, fastsatt følgende forskrift:

 

 

I

 

 

I forskrift av 18. desember 2006 nr. 1469 om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2007, gjøres følgende endringer (alle endringer her gjelder med utgangspunkt i forskriften slik den lyder etter endringsforskrift 15. mai 2007):

 

 

§ 3 (endret) skal lyde:

 

§ 3. Totalkvote

 

 Uten hinder av § 1 kan norske fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse, jf. § 2-6 og § 2-10 i forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften), fiske og lande tobis i perioden 1. april til og med 23. juni 2007.

 

Fartøyene kan fiske inntil 20.000 tonn tobis i EU-sonen i ICES statistikkområdet IV.

 

 

§ 7 (endret) skal lyde:

 

 

§ 7 Områdebegrensning

 

Det er forbudt å fiske tobis i Norges økonomiske sone innenfor områder avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 

a).

 

1.

N 60 °              Ø 2 °

2.

N 60 °              Ø 3 °

3.

N 60 ° 30'         Ø 3 °

4.

N 60 ° 30'         Ø 2 °  og herifra til pkt. 1

 

 

b).

 

1.

N 57 ° 30'         Ø 2 °

2.

N 57 ° 30'         Ø 5 °

3.

N 58 °              Ø 5 °

4.

N 58 °               Ø 4 °

5.

N 58 °  30'        Ø 4 °

6.

N 58 °  30'        Ø 2 °   og herifra til pkt. 1

      

 

c)1.

 

1.

N 56 ° 30'         Ø 4 °

2.

N 56 ° 30'         Ø 6 °

3.

N 57 °               Ø 6 °

4.

N 57 °               Ø 4 °   og herifra til pkt. 1

 

1 Gjelder den del av området som er i Norges økonomiske sone

 

For øvrig vises til bestemmelser om utøvelsen av fisket etter tobis i forskrift av 22. desember 2004 nr 1878 om utøvelse av fisket i sjøen.

 

 

§ 8 (ny) skal lyde:

 

§ 8. Fangstdagbok

 

Fartøy som får delta i fisket etter tobis skal føre fangstdagbok i henhold til forskrift 26. juli 1993 nr. 772 om oppgaveplikt for fiske- og fangstfartøy. Kopi av fangstdagbok skal ved endt tur umiddelbart sendes pr. telefaks til Havforskningsinstituttet (telefaksnummer +4737059001).

 

 

Gjeldende § 8 blir § 9.

 

 

§ 10 (endret, tidligere § 9) skal lyde:

 

§ 10. Bemyndigelse

 

 Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter tobis når totalkvoten eller områdekvoten er beregnet oppfisket.

 

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

 

 

Gjeldende §§ 10 – 11 blir §§ 11 – 12.

 


 

II

 

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

 

 

Forskriften lyder etter dette:

 

Forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2007

 

Fiskeri og kystdepartementet har den 18. desember 2006 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4 fastsatt følgende forskrift:

 

 

 

§ 1 Generelt forbud

 

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande tobis og øyepål.

 

 

 

§ 2 Øyepål

 

Uten hinder av § 1 kan øyepål fiskes som bifangst i et direkte fiske etter andre arter.

 

 

 

§ 3. Totalkvote

 

 Uten hinder av § 1 kan norske fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse, jf. § 2-6 og § 2-10 i forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften), fiske og lande tobis i perioden 1. april til og med 23. juni 2007.

 

Fartøyene kan fiske inntil 20.000 tonn tobis i EU-sonen i ICES statistikkområdet IV.

 

 

 

§ 4 Maksimalkvoter

 

For fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse kan Fiskeridirektoratet fastsette maksimalkvoter på grunnlag av følgende basiskvoter:

100%

Av konsesjonskapasitet fra

0 - 600

50%

Av konsesjonskapasitet fra

600 - 1.000.

Kvotene til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med en faktor som fastsettes av Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet kan endre faktoren.

 

For fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse nyttes fastsatt konsesjonskapasitet iht. konsesjonsforskriftens § 2-8 annet ledd og § 2-12 annet ledd.

 

Fiskeridirektoratet kan differensiere kvoter fastsatt etter denne bestemmelse for forskjellige områder.

 

Tobis som det enkelte fartøy har fisket før 6. mai inngår i fartøyets kvote.

 

 

 

§ 5 Kvoteutnyttelse

 

Hvert fartøy kan bare fiske og lande en kvote.

 

Ved salg og utskifting av fartøy innenfor reguleringsåret skal kvoten beregnes etter bestemmelsene i tredje til femte ledd.

 

Ved kjøp av fartøy kan ny eier ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som fartøyet totalt har fisket og levert i reguleringsåret. Dette gjelder også når fartøyet erverves til utskiftning av et annet fartøy.

 

Ved utskifting av fartøy kan erstatningsfartøyet heller ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som han selv har fisket og landet med annet fartøy i vedkommendes eie i reguleringsåret.

 

Når det ved utskifting gjøres fradrag etter tredje ledd eller fjerde ledd, skal det fangstkvantum som er størst av de to alternativene trekkes fra.

 

 

 

§ 6. Bemyndigelse

 

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter tobis når totalkvoten er beregnet oppfisket.

 

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

 

 

§ 7 Områdebegrensning

 

Det er forbudt å fiske tobis i Norges økonomiske sone innenfor områder avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 

a).

 

1.

N 60 °              Ø 2 °

2.

N 60 °              Ø 3 °

3.

N 60 ° 30'         Ø 3 °

4.

N 60 ° 30'         Ø 2 °  og herifra til pkt. 1

 

 

b).

 

1.

N 57 ° 30'         Ø 2 °

2.

N 57 ° 30'         Ø 5 °

3.

N 58 °              Ø 5 °

4.

N 58 °               Ø 4 °

5.

N 58 °  30'        Ø 4 °

6.

N 58 °  30'        Ø 2 °   og herifra til pkt. 1

      

 

c)1.

 

1.

N 56 ° 30'         Ø 4 °

2.

N 56 ° 30'         Ø 6 °

3.

N 57 °               Ø 6 °

4.

N 57 °               Ø 4 °   og herifra til pkt. 1

 

1 Gjelder den del av området som er i Norges økonomiske sone

 

For øvrig vises til bestemmelser om utøvelsen av fisket etter tobis i forskrift av 22. desember 2004 nr 1878 om utøvelse av fisket i sjøen.

 

 

 

§ 8 Fangstdagbok

 

Fartøy som får delta i fisket etter tobis skal føre fangstdagbok i henhold til forskrift 26. juli 1993 nr. 772 om oppgaveplikt for fiske- og fangstfartøy. Kopi av fangstdagbok skal ved endt tur umiddelbart sendes pr. telefaks til Havforskningsinstituttet (telefaksnummer +4737059001).

 

 

 

§ 9 Avkortning av kvote ved dumping eller neddreping

 

Er tobis forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets regionkontor fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 

 

 

§ 10 Overføring av fangst

 

Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

 

 

 

§ 11 Straff

 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

 

 

§ 12 Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2007 og gjelder til og med 31. desember 2007.

 

””””””””””””””””””””””””””””””