J-117-2007 Maksimalkvoter ved fiske etter tobis i 2007

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-117-2007

 

 

 

 

 

Bergen, 16.05.2007

TM/EW

 

Forskrift om maksimalkvoter ved fiske etter tobis i 2007

 

Fiskeridirektoratet har den 16. mai 2007 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 18. desember 2006 om regulering av fisket etter tobis i 2007 § 4 og forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) §§ 2-8 og 2-12 fastsatt følgende forskrift:

 

 

 

§ 1  Maksimalkvoter for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse

 

Ved beregning av maksimalkvote i fisket etter tobis for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse brukes faktoren 2,2.

 

 

 

§ 2 Ikrafttredelse

 

Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2007.

 

””””””””””””””””””””””””””””””