Rapport om førstehåndsomsetning er klar

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskeriministeren fikk rapport med råd til partene i førstehandsomsetting av fisk om hvordan omsetningen kan gjøres enklere og bedre.

Dette skriv departementet:

-Næringa er i full gang med å modernisere og effektivisere førstehandsomsetjinga. Denne rapporten kan hjelpe partane enda eit stykke vidare i det positive arbeidet dei sjølv har starta, seier fiskeriminister Per Sandberg.
Ekspertgruppa vart leia av børsdirektør Bente A. Landsnes, og deira rapport er eit bidrag til partane sitt arbeid med å utvikle ein marknadsplass for framtida. I rapporten får partane råd om korleis omsetjinga kan bli enklare. Ekspertgruppa gir også råd om fastsetting av minstepris, omsetjingsformer og forretningsregler.

Stortinget vil bli orientert om innhaldet i rapporten på eigna måte.

Ekspertgruppen foreslår følgende tiltak:

Det anbefales at man oppretter en nasjonal referanseprisindeks basert på omsetning av de mest sentrale fiskeslagene. Næringen bør avtale hvem som skal drifte en slik indeks.

Minstepris for de enkelte fiskeslag settes som en funksjon av nasjonal referanseprisindeks, og beregnes dermed dynamisk.

Det bør fastsettes en avstand mellom disse prisnivåene for å skape et rom der markedsmekanismen i større grad kan fungere.

Salgslagene har et spesielt ansvar for å tilrettelegge markedsplassen og bør utnytte mulighetene for fritt valg av omsetningsformer.

Salgslagene bør legge til rette for et auksjonsmarked.

Salgslagene bør legge til rette for bruk av terminkontrakter gjennom hele året.
Kontraktene kan med fordel omsettes på auksjon.


Alle salgslagene bør intensivere arbeidet med harmonisering av systematikk og innhold i forretningsreglene.


På sikt bør regelverket i hovedsak være likt i alle salgslag.


Salgslagene må være bevisste på at de ikke bruker sin lovgitte monopolstilling til å gi selger en urimelig sterk posisjon sammenlignet med kjøper.

Alminnelig regler i kjøpsloven bør brukes som rettesnor i arbeidet med forretningsregler, og avvik skal begrunnes fra salgslagenes side.

Ekspertgruppen foreslår økt åpenhet om oppnådde priser og kvalitetsavvik i auksjonsmarkedet.
 
Ekspertgruppen foreslår at det til bruk i prisfastsettelsen utvikles mer objektive vurderinger av fangstens kvalitet ved mottak.


Last ned og les  rapporten her:

Siste nytt